Vés al contingut (premeu Retorn)

Beques Erasmus.es 15/16

 

El termini per a la presentació de sol·licituds finalitza el 29 de maig de 2015

1. Objecte de la convocatòria

 

Aquesta convocatòria té com a objecte regular el procediment en concurrència competitiva per a la concessió d'ajuts de mobilitat Erasmus finançades pel Ministeri d'Educació, Cultura i Esport (MECD) als estudiants que tinguin concedida una plaça de mobilitat per estudis o en pràctiques dins el marc del programa ERASMUS+ i que gestiona el SEPIE (Servicio Español para la internacionalización de la Educación) per al curs 2015/2016.


3. Requisits dels sol·licitants

 • Estar matriculat i haver abonat la matrícula
 • Tenir concedida una plaça de mobilitat per al curs 2015/2016 en el marc del programa Erasmus+.
 • No gaudir d'una beca Erasmus+ del SEPIE per al mateix curs acadèmic i la mateixa modalitat: estudis o pràctiques.
 • Per als estudiants de grau, tenir superats 60 crèdits: 30 en el moment de fer la sol·licitud i els altres 30 en el moment de dictar la resolució definitiva i, en tot cas, abans del 31 de juliol de 2015.
 • Els estudiants estrangers no comunitaris han d'acreditar la condició de resident. Queden exclosos els que estiguin en règim d'estada o per estudis (Llei orgànica 4/2000 d'11 de gener).
 • Els sol·licitants de beca per a estades en pràctiques hauran d'aportar una carta d'acceptació de l'empresa on desenvoluparan les pràctiques, llevat que existeixi document justificatiu entre la institució d'origen i l'empresa.
 • Acreditar, mitjançant un certificat oficial (*) el nivell B2 o equivalent de l'idioma en el qual s'impartirà la docència o es desenvolupin les pràctiques.

  (*) Certificat de nivell Avançat (First certificate o superior o equivalent de qualsevol altra llengua), Certificat de l'Escola Oficial d'Idiomes o certificat oficialment admès per l'Asociación de Centros de Lenguas en la Enseñanza Superior -ACLES- (http://www.acles.es/acreditation/) o per les "Mesas Lingüísticas" de la CRUE (http://www.acreditacion.crue.org/Paginas/Mesas/Mesas-Linguisticas.aspx)


  4. Criteris de priorització per a l'adjudicació

  • Nota de l'expedient acadèmic a data de finalització de presentació de sol·licituds i calculada d'acord amb allò que preveu el Reial decret 1125/2003, de 5 de setembre.
  • Fins a dos punts, atorgats per la pròpia universitat tenint en compte els criteris següents:
   • Per norma general, a la UPC, tots els estudiants que reuneixin requisits tindran els dos punts. Aquests es podran veure reduïts en funció dels criteris següents:

   

  Taula resgistres
  MOTIUS PER A LA REDUCCIÓ DE PUNTUACIÓ Minoració
  Paràmetre de rendiment en el quadrimestre 14/15 Q1 inferior a 0.5 -0.1
  Paràmetre de rendiment en el quadrimestre 13/14 Q2 inferior a 0.5 -0.1
  Paràmetre de rendiment en el curs 13/14 (estudis anuals) inferior a 0.5 -0.2
  En estudis de grau, tenir menys de 90 crèdits superats (*) -0.1
  En estudis de plans antics, tenir menys de la meitat dels crèdits del pla d'estudi superats (*) -0.1


  (*) en el moment de finalització del termini per a la presentació de sol·licituds.  En cas d'empat, es valoraran els criteris següents en aquest ordre:

  1. Acreditació del nivell d'idioma superior a B2.
  2. Nombre de crèdits superats pel candidat, donant prioritat a aquells que tinguin un major nombre de crèdits superats.  5. Característiques de les beques

  • Aquestes beques són incompatibles amb el programa de beques Erasmus+ del SEPIE per al mateix curs acadèmic i la mateixa modalitat: estudis o pràctiques.
  • Màxim finançat: 5 mesos en mobilitats per estudis i 3 mesos en mobilitats per pràctiques

   

   GrupPaïsosImport mensual
   Erasmus Estudis
   Import mensual
   Erasmus Pràctiques
   Import mensual addicional pels becaris MECD 2014/2015(*)Import mensual addicional pels sol·licitants afectats d'una minuvalidesa =>33%
   1 Àustria
   Dinamarca
   Finlàndia
   França
   Irlanda
   Itàlia
   Liechtenstein
   Noruega
   Regne Unit
   Suècia
   400€ 500€ 100€ 200€
   2 Alemanya
   Bèlgica
   Xipre
   Croàcia
   Eslovènia
   Grècia
   Islàndia
   Luxemburg
   Holanda
   Portugal
   República Txeca 
   Turquia
   350€ 450€ 100€ 200€
   3 Bulgària
   Eslovàquia
   Estònia
   Hongria
   Letònia
   Lituània
   Malta
   Polònia
   Romania
   Macedònia
   300€ 400€ 100€ 200€

   (*) Exclusivament per a les mobilitats Erasmus+ Estudis


   6. Sol·licitud i termini de presentació

   La sol·licitud s'ha de fer mitjançant la seu electrònica del MECD. Per saber com fer la sol·licitud, podeu consultar aquest manual.

   Paral·lelament a la sol·licitud, s'ha de crear un tiquet a PRISMA per poder  deixar el certificat d'idiomes i, si escau, el certificat de minusvalidesa. Per saber com fer-ho clica aquí.

   El termini per a la presentació de sol·licituds finalitza el 29 de maig de 2015.


   7. Obligacions dels beneficiaris

   • Incorporar-se en a la Institució de destinació en un termini no superior a 15 dies des de la data prevista d'incorporació. Cal desar a la web del MECD el certificat d'incorporació (en format word  o en format PDF ).
   • Comunicar, en el termini de 10 dies a comptar des de la data d'inici de l'estada, qualsevol incidència que impedeixi aquesta incorporació a la Direcció General de Política Universitària (erasmus.sgu@mecd.es) i a la Institució d'origen (sga.mobilitat@upc.edu). La no incorporació sense notificació s'entendrà com una renúncia a la beca.
   • Els retards en la incorporació i absències temporals hauran d'estar autoritzades prèviament pel representant legal de la Institució de destinació i comunicades tal i com s'explica en el paràgraf anterior.
   • Residir a la mateixa localitat on estigui la Institució o empresa de destí al llarg de tot el període lectiu d'estada de mobilitat.
   • Realitzar amb aprofitament les diferents etapes del procés formatiu.
   • Trametre una còpia de l'informe final de l'estudiant, previst al programa Erasmus+, i que es farà on-line a través del SEPIE. Aquesta còpia s'ha d'enviar per correu electrònic (erasmus.sgu@mecd.es) en el termini de 3 mesos un cop finalitzada l'estada.
   • Lliurar al centre docent de la UPC en el que s'està matriculat, un certificat d'estada (en format word  o en format PDF ) on constin les dates d'inici i final de l'estada.
   • L'incompliment parcial o total de les obligacions podrà donar lloc a la revocació de l'ajut.   8. Més Informació

    

   http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo-servicios/becas-ayudas-subvenciones/movilidad.html

   http://www.sepie.es/oapee/inicio.html

   11. Documentació