Vés al contingut (premeu Retorn)

Obligacions dels beneficiaris

1. Incorporar-se en a la Institució de destinació en un termini no superior a 15 dies des de la data prevista d'incorporació. Cal desar a la web del MECD el certificat d'incorporació (en format word o en format pdf)

2. Comunicar, en el termini de 10 dies a comptar des de la data d'inici de l'estada, qualsevol incidència que impedeixi aquesta incorporació a la Direcció General de Política Universitària (erasmus.sgu@mecd.es) i a la Institució d'origen (sga.mobilitat@upc.edu). La no incorporació sense notificació s'entendrà com una renúncia a la beca.

3. Els retards en la incorporació i absències temporals hauran d'estar autoritzades prèviament pel representant legal de la Institució de destinació i comunicades tal i com s'explica en el paràgraf anterior.

4. Residir a la mateixa localitat on estigui la Institució o empresa de destí al llarg de tot el període lectiu d'estada de mobilitat.

5. Realitzar amb aprofitament les diferents etapes del procés formatiu.


6. Trametre una còpia de l'informe final de l'estudiant, previst al programa Erasmus+, i que es farà on-line a través del SEPIE. Aquesta còpia s'ha d'enviar per correu electrònic (erasmus.sgu@mecd.es) en el termini de 3 mesos un cop finalitzada l'estada.

7. Lliurar al centre docent de la UPC en el que s'està matriculat, un certificat d'estada (en format word o en format pdf ) on constin les dates d'inici i final de l'estada.

L'incompliment parcial o total de les obligacions podrà donar lloc a la revocació de l'ajut.