Vés al contingut (premeu Retorn)

Un cop concedida l'estada de mobilitat

La persona interessada en fer una estada en pràctiques dins el programa Erasmus+ ha de contactar amb l'empresa, centre de recerca o universitat en la que estigui interessada.

Un cop acceptat per part de la institució acollidora, ha d'informar a la seva escola o Facultat per tal que s'iniciïn els tràmits de concessió de la plaça i, si escau, de sol·licitud de l'ajut econòmic.

 

Documentació

Acord financer

Independentment que es gaudeixi de beca o no, l'expedient de la persona beneficiària d'una plaça de mobilitat Erasmus+ ha de contenir l'acord financer Erasmus+.

Aquest es pot descarregar des de l'e-secretaria i conté les clàusules relatives a l'estada de mobilitat que s'ha de realitzar. La persona beneficiària l'haurà de signar i lliurar-lo a l'Escola o Facultat on està matriculada ABANS d'iniciar la seva estada de mobilitat.

L'acord financer va acompanyat de tres annexos:

- Guide line: amb les indicacions per a la utilització de l'acord d'aprenentatge de pràctiques

Versió en castellà - English version

- Condicions generals

- Carta de l'estudiant Erasmus

 

Acord acadèmic de pràctiques o Training Agreement

Cal lliurar el Training Agreement completament emplenat i signat per la persona sol·licitant, el tutor i el responsable de la institució d'acollida a la oficina de relacions internacionals del centre on està matriculat l'estudiant.

 

Training agreement

word_icon pdf Icon

English

Modificació Training agreement

word_icon pdf Icon

English

 

 

 

 

 

 

 

Extensió de l'estada

Procediment per l'extensió de l'estada

 

 

Assegurança

Els participants en una mobilitat Erasmus+ han de disposar d'una assegurança que garanteixi, com a mínim, les prestacions següents:

CoberturaLímit
Assistència sanitària: incloses les proves diagnòstiques i intervencions quirúrgiques 200.000€          
Cobertura per accidents en el país de destinació 50.000€
Repatriació en cas de defunció Il·limitada

 

El beneficiari haurà de lliurar a l’Oficina de Relacions Internacionals de la seva escola o facultat un certificat expedit per la companyia asseguradora on hi constin, com a mínim, les cobertures especificades anteriorment durant el període de durada de l'estada. Aquest certificat s'ha de lliurar abans d'iniciar l'estada i ha de ser original

Posem a la vostra disposició el model per a la certificació de l'assegurança.

La UPC té contractada una assegurança de responsabilitat civil per a tots els estudiants matriculats i que podeu consultar aquí. Aquesta assegurança no supleix a la que han de contractar els participants en una mobilitat.

 

Sol·licitud de la beca Erasmus+

 

 

  • Podeu trobar la documentació obligatòria a l'e-secretaria (apartat MOBILITAT/Documentació). Hi podreu veure quina està pendent de lliurar i, si ja ho heu fet, en quina data.