Vés al contingut (premeu Retorn)

Obligacions dels beneficiaris

Els beneficiaris dels ajuts es comprometen a:

1. Signar l’acord financer Erasmus+ pràctiques (disponible a l'e-secretaria). Si durant l’estada es decideix fer una extensió de l’estada de més de 30 dies, caldrà fer una sol·licitud expressa via la plataforma DemanaSGA. Aquesta petició s’ha de fer, com a màxim, un mes abans de la data de finalització prevista. Consulta el procediment de sol·licitud d’una extensió.

2. Lliurar a la secretaria del centre docent on s'està matriculat l'original de l'ordre SEPA signada pel titular del compte bancari. Aquest document està disponible “les meves dades/comptes bancaris” de la nova e-secretaria.

3. Informar les dades bancàries del compte en el que vol que se li ingressi l’ajut a l’apartat “Mobilitat/estada de mobilitat/dades generals” de la nova e-secretaria.

4. Els participants en una mobilitat Erasmus+ han de disposar d'una assegurança que garanteixi, com a mínim, les prestacions següents:

- L’atenció sanitària, incloses les proves diagnòstiques i intervencions quirúrgiques.

- Cobertura per accidents en el país de destinació.

- Repatriació en cas de defunció.

El beneficiari haurà de lliurar a l’Oficina de Relacions Internacionals de la seva escola o facultat un certificat (model de certificat) expedit per la companyia asseguradora on hi constin, com a mínim, les cobertures especificades anteriorment durant la durada de l'estada.

5. Realitzar el test de nivell d’idiomes abans de començar i en finalitzar l’estada. La plataforma OLS (Online Linguistic Support) envia un correu amb un enllaç per fer-la, per tant, és important que l'adreça de correu electrònic que consta a l'e-secretaria es mantingui actualitzada.

6. Fer arribar al centre docent on està matriculat, ja sigui a l’Oficina de Relacions Internacionals o la unitat encarregada d’aquesta gestió:

- En iniciar l’estada, un certificat d’incorporació (en format word o en format pdf) expedit per l’empresa o institució receptora on constin les dates previstes d’inici i, si escau, final de les practiques.

- Un cop finalitzada l’estada, un certificat d'estada (en format word o en format pdf) expedit per l’empresa o institució receptora amb indicació de les dates d’inici i final de l'estada.

A més, el centre on la persona beneficiaria està matriculada podrà requerir més documentació per gestionar el reconeixement de crèdits, si escau.

7. Emplenar l’informe final (enquesta) que l'estudiant rebrà per correu electrònic. Aquest informe es fa on-line. És obligatori per a tots els participants del programa Erasmus+, independentment de si tenen beca o no.

8. Respectar la normativa de l’empresa de destinació, així com la legislació general del país d’estada.

9. Retornar l’import íntegre o proporcional de l’ajut concedit en cas de renúncia total o parcial o d’escurçament del període de l’estada sense existir causa de força major. També s’hauran de retornar els imports percebuts indegudament en els casos en que s’hagi produït un error de càlcul.

La no devolució d'aquests imports implica la suspensió temporal de serveis acadèmics.