Vés al contingut (premeu Retorn)

Requisits

1. Ser ciutadà d’un Estat membre de la Unió Europea i disposar de Número d’Identificació d’Estrangers (NIE) o tenir permís de residència permanent a Espanya vigent durant el període de l’estada en pràctiques. Els sol·licitants amb permís de residència per estudis queden exclosos d’aquesta convocatòria.

2. Estar matriculat durant el curs 2017/2018 en una titulació de la UPC de grau o màster universitari. La matrícula ha d’estar al corrent de pagament en el moment de priorització de sol·licituds.

Si l’estudiant realitza unes pràctiques no curriculars, com a únic component de la matrícula, haurà de formalitzar la matrícula específica per a pràctiques internacionals no curriculars.

Els estudiants de doctorat queden exclosos d’aquesta convocatòria.

3. Els estudiants beneficiaris d’un ajut Erasmus+ pràctiques hauran de mantenir la condició d’estudiant vinculat a la UPC durant tot el període de l’estada. En conseqüència, a la UPC no es donaran ajuts a estudiants que tinguin previst dur a terme les estades en pràctiques un cop titulats.

4. Queden exclosos els estudiants que no tinguin superada la fase inicial dels estudis de grau. En tot cas, el nombre de crèdits mínim superats en aquests estudis per sol·licitar l’ajut serà de 90 crèdits.

5. Haver estat seleccionat pel centre UPC on estigui matriculat per dur a terme una estada de pràctiques en empresa a  l’estranger 2017-2018 dins el programa Erasmus+ SMT.

6. Es prioritzaran en primer lloc les sol·licituds que s’acompanyin d’un compromís de reconeixement acadèmic de les pràctiques per part del centre on estigui matriculat el sol·licitant.

Un cop concedits els ajuts per a les estades en pràctiques curriculars i sempre i quan hi hagi disponibilitat pressupostària, es valoraran les sol·licituds d’estades en pràctiques no curriculars. En aquests casos i donat la impossibilitat de dur a terme cap reconeixement, l’estada de mobilitat constarà al SET.

7. És obligatòria l’existència de les figures dels tutors de pràctiques al centre de la UPC on està matriculat el sol·licitant i a l’empresa o institució on les desenvoluparan.

8. Acreditar la competència lingüística que l’empresa receptora determini en el document “Erasmus Training Agreement”.

9. Les pràctiques s’hauran de desenvolupar en una empresa, centre públic o privat de recerca o altra organització d’anàloga naturalesa que tingui domicili social en un dels països elegibles per a les mobilitats Erasmus+ (exceptuant Espanya).

No seran elegibles com a organitzadors d’acolliment:

- Institucions de la Unió Europea i altres organismes de la Unió Europea, incloent agències especialitzades: Llistat institucions Unió Europea(obriu en una finestra nova).

- Organitzacions que gestionen programes comunitaris (per a evitar possibles conflictes d’interessos i/o doble finançament).

- Representacions diplomàtiques nacionals (ambaixades i consolats) del país d’origen de l’estudiant (és a dir, el país on es troba la institució d’origen de l’estudiant i el país d’origen de l’estudiant o del que posseeix la nacionalitat).

La SEPIE posa a disposició dels sol·licitants un web on consultar ofertes de pràctiques un cop registrats: Pràctiques ofertades-SEPIE(obriu en una finestra nova)

10. Per a tot allò no contemplat en aquesta convocatòria, s’atendrà al que contempla el SEPIE en el marc general de la convocatòria Erasmus+(obriu en una finestra nova) per a estudiants.