Vés al contingut (premeu Retorn)

Un cop concedida l'estada de mobilitat

La persona interessada en fer una estada en pràctiques dins el programa Erasmus+ ha de contactar, amb el vist i plau del director/a de tesi, amb l'empresa, centre de recerca o universitat en la que estigui interessada.

Documentació

Acord financer

Independentment que es gaudeixi de beca o no, l'expedient de la persona beneficiària d'una plaça de mobilitat Erasmus+ ha de contenir l'acord financer Erasmus+.

Aquest es pot descarregar des de l'e-secretaria i conté les clàusules relatives a l'estada de mobilitat que s'ha de realitzar. La persona beneficiària l'haurà de signar i lliurar-lo a l'Oficina de Relacions Internacionals coordinadora del seu programa de doctorat  ABANS d'iniciar la seva estada de mobilitat.

L'acord financer va acompanyat de tres annexos:

- Guide line: amb les indicacions per a la utilització de l'acord d'aprenentatge de pràctiques

 Versió en castellà -  English version

Condicions generals

Carta de l'estudiant Erasmus

Acord acadèmic de pràctiques o Training Agreement

Cal lliurar el Training Agreement completament emplenat i signat per la persona sol·licitant, el tutor i el responsable de la institució d'acollida.

- Model d'acord de pràctiques o Training agreement

 

Assegurança

Els participants en una mobilitat Erasmus+ han de disposar d'una assegurança que garanteixi, com a mínim, les prestacions següents:

CoberturaLímit
Assistència sanitària: incloses les proves diagnòstiques i intervencions quirúrgiques 200.000€
Cobertura per accidents en el país de destinació 50.000€
Repatriació en cas de defunció Il·limitada

 

El beneficiari haurà de lliurar a l’Oficina de Relacions Internacionals coordinadora del seu programa de doctorat un certificat expedit per la companyia asseguradora on hi constin, com a mínim, les cobertures especificades anteriorment durant el període de durada de l'estada. Aquest certificat s'ha de lliurar abans d'iniciar l'estada i ha de ser original

Posem a la vostra disposició el model per a la certificació de l'assegurança.

La UPC té contractada una assegurança de responsabilitat civil per a tots els estudiants matriculats i que podeu consultar aquí. Aquesta assegurança no supleix a la que han de contractar els participants en una mobilitat.

 

Sol·licitud de beca Erasmus+

 

  • La resta de documentació obligatòria la podeu consultar a l'e-secretaria (apartat MOBILITAT/Documentació). Hi podreu veure quina està pendent de lliurar i, si ja ho heu fet, en quina data.