Vés al contingut (premeu Retorn)

Ajuts per a estudiants amb necessitats especials

CofinanciadoEN.png

 

El Servicio Español para la Internacionalización de la Educación (SEPIE) contempla un programa especial d'ajuts per a aquells estudiants amb necessitats especials.


Una persona amb necessitats especials és aquella que, per la seva situació física, psíquica o sensorial, necessita un ajut financer superior per poder fe la seva estada de mobilitat.

Per poder accedir a aquests ajuts, les persones sol·licitants han d'acreditar una discapacitat legalment reconeguda igual o superior al 33%. A més, han de reunir la resta de criteris d'elegibilitat per a ser beneficiaris d'una plaça de mobilitat dins el programa Erasmus+.
Els estudiants amb beca zero o Erasmus.es no poden sol·licitar aquest ajut, però si els beneficiaris de la beca Erasmus+ pràctiques i els beneficiaris dels complements per a estudiants amb situacions econòmiques desfavorables.


S'estableixen dos tipus d'ajuts:

Ajuts especials

Es concedeixen en funció del grau de discapacitat legalmet reconegut

Grup 1Grup 2Grup 3
Països Àustria, Dinamarca, Finlàndia, França, Irlanda, Itàlia,
Liechtenstein, Noruega, Regne Unit i Suècia
Alemania, Bèlgica, Croàcia, Eslovènia, Grècia, Holanda,
Islàndia, Luxemburg, Portugal, República Txeca, Turquia i Xipre
Bulgària, Eslovàquia, Estònia,
Hongria, Letònia, Lituània, Macedònia, Malta, Polònia i Romania
del 33% al 49% 400€ 350€ 300€
Del 50 al 70% 450€ 400€ 350€
Més del 70% 500€ 450€ 400€Ajuts addicionals

Tenen com a objectiu sufragar despeses complementàries directes que puguin tenir durant la seva estada de mobilitat. S'hi poden acollir les persones afectades per un grau de discapacitat igual o superior al 65%.

L'import d'aquests ajuts dependrà de la durada de l'estada i de les despeses complementaries directes previstes.

L'import màxim dels ajuts addicionals serà de 1.000€ al mes.

Es podran finançar parcial o totalment algun d'aquests conceptes:

Transport

Despeses originades per desplaçaments des de la residència del participant durant la seva mobilitat fins a la institució on faci l'estada, en aquells casos en que la discapacitat del beneficiari afecti la seva autonomia per a realitzar aquests desplaçaments.

Acompanyants

Despeses originades per persones que acompanyin als participants en el seu desplaçament al país de destinació i/o d'origen i/o durant la seva estada.

Es podran incloure les despeses del viatge d'anada i volta del país d'origen al país de destinació. Igualment, altres despeses de transport puntuals o recurrents de l'acompanyant, vinculats a les activitats de mobilitat del participant a el país de destinació, sempre que no estiguin inclosos en el concepte de Transport.

Serveis professionals

Despeses originades per la contractació de serveis professionals diferents dels anteriors, que siguin imprescindibles per a l'assoliment de les funcions pròpies de l'activitat del participant.

Altres despeses específiques

Despeses no contemplades en els conceptes anteriors en els quals incorri el participant, derivats de la seva necessitat especial.

Els ajuts addicionals seran compatibles amb els ajuts especials.

Sol·licitud

Els estudiants seleccionats per participar en el programa Erasmus+ han de sol·licitar l'ajuda especial i/o adicional per a necessitats especials mitjançant la plataforma Demana SGA, on s'adjuntarà un pdf amb la documentació següent:

 

El Servei de Gestió Acadèmica s'encarregarà de la signatura per part del representant legal de la Institució i del registre electrònic al SEPIE.

Un cop finalitzada l'estada, el beneficiari haurà de lliurar a la UPC tota la documentació justificativa de les despeses. En cas de no lliurar aquesta documentació, l'ajut serà revocat i la no devolució implicarà una suspensió temporal dels drets de l'estudiant.

 

El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 30 de abril de 2018.

Més informació

Agència Europea de Necessitats Especials i Educació Integradora

ExchangeAbility

Link - Learning Inclusively Network + Knou-how