Vés al contingut (premeu Retorn)

Obligacions dels beneficiaris

Els beneficiaris dels ajuts es comprometen a:

 

 • Acord financer disponible a l'e-secretaria
 • S'ha de lliurar al centre on s'està matriculat
 • El document ha de ser original
 • Extensió: en el cas que durant mobilitat es decideix fer una extensió de més de 30 dies, caldrà:

- Fer una sol·licitud expressa a través de la Seu Electrònica de la UPC.

- Aquesta petició s’ha de fer, com a màxim, 30 dies abans de la data de finalització prevista.

- Consulta el procediment de sol·licitud d’una extensió.

 • Model d'acord acadèmic word_icon  pdf Icon

 • Signat per l'estudiant, centre d'origen i centre de destinació
 • Lliurar a la secretaria del centre on s'està matriculat
 • Es pot enviar escanejat
 • Només en el cas que l'ordre SEPA no consti com a vigent
 • Document disponible l’e-secretaria, apartat "Estudiants"/"Les meves dades"/"Comptes bancaris"/"Afegir un compte"
 • Signat pel titular del compte bancari
 • Lliurar a la secretaria del centre on s'està matriculat
 • El document ha de ser l'original
 • Compte en el que es vol percebre l'ajut
 • Accedir a l'e-secretaria, apartat "Estudiants"/"Mobilitat"/"Estada de mobilitat", pestanya "Dades de mobilitat" i afegir número IBAN.
 • Disposar d'una assegurança que garanteixi, com a mínim, les prestacions següents:

- L’atenció sanitària, incloses les proves diagnòstiques i intervencions quirúrgiques.

- Cobertura per accidents en el país de destinació.

- Repatriació en cas de defunció.

 • Cal lliurar un certificat expedit per la companyia asseguradora on constin com cobertes les prestacions requerides (model certificat).
 • S'ha de lliurar al centre on s'està matriculat
 • En iniciar i en finalitzar l'estada.
 • La plataforma OLS (Online Linguistitc Support) envia un correu amb el enllaç per fer-les
 • És important que l'adreça de correu electrònic que consta a l'e-secretaria es mantingui actualitzada
 • Els test d'idioma son obligatoris per a tots els participants del programa Erasmus+, independentment de si tenen o no beca.
 • En els casos en que el test inicial doni com a resultat d’avaluació el nivell C2, no caldrà fer el test final
 • En iniciar l'estada: Certificat d'incorporació word_icon pdf Icon
 • En finalitzar l'estada: Certificat d'estada word_icon pdf Icon

- Lliurar els dos certificats al centre on s'està matriculat

- Signats i segellats

 • El centre podrà requerir més documentació per gestionar el reconeixement de crèdits
 • L'enquesta es rep per correu electrònic, des de l'adreça replies-will-be-discarded@ec.europa.eu.
 • S'ha de contestar online
 • És obligatòria per a tots els participants del programa Erasmus+, independentment de si tenen o no beca
 • Respectar la normativa de la institució de destinació, així com la legislació general del país d’estada.
 • Retornar l’import íntegre o proporcional de l’ajut concedit en cas de renúncia total o parcial o d’escurçament del període d'estada sense existir causa de força major, així com en aquells casos en el que existeixi una errada de càlcul dels imports a percebre.
 • La no devolució d'aquests imports implica la suspensió temporal de serveis acadèmics.