Vés al contingut (premeu Retorn)

Estudis de postgrau a Europa

L'Obra Social "la Caixa" convoca 65 beques per cursar estudis de postgrau, durant el curs 2017-2018, en universitats o centres d'ensenyament superior de països de l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES), tret d'Espanya, per al qual ja s'ofereix una convocatòria específica.

Els estudis admesos són els de màster i, en funció de l'interès del tema i la vàlua del candidat, projectes predoctorals de recerca científica i tècnica.

Les beques per cursar estudis a França s’ofereixen en col·laboració amb l’Ambaixada de França a Espanya. Les persones que siguin beneficiàries d'una beca a França tindran la consideració de becàries de "la Caixa" i el Govern francès.

Consulta la convocatòria del programa.

Característiques

 • La convocatòria comprèn totes les àrees del coneixement i s’adreça a totes les persones que estiguin en disposició de cursar estudis de postgrau.
 • Els becaris han de començar el programa d’estudis al país de destinació el setembre o l’octubre del curs 2017-2018, llevat que el programa per al qual hagin obtingut la beca únicament s’imparteixi en un altre període del curs acadèmic.
 • Les beques es concediran per un curs, en cap cas inferior a 9 mesos, i es podran prorrogar un segon curs, fins a un màxim de 24 mesos.
 • Cal completar tots els cursos o crèdits dels estudis a l’estranger.
 • Aquestes beques són exclusivament per a estudis presencials, a temps complet i amb dedicació plena.
 • El candidat només podrà sol·licitar la beca per a un dels quatre programes de beques de postgrau de la Caixa oberts en la convocatòria de 2017.
 • No s’admetran candidatures per cursar un programa de doble titulació (double degree) ni per cursar un màster que s’hagi començat abans que la beca es faci efectiva.

Tancament de la convocatòria 2 de febrer de 2017
Data límit per a presentar el certificat d'idioma 16 de febrer de 2017

Comunicació del resultat de la preselecció i convocatòria a entrevistes

7 d’abril de 2017

Entrevistes

3 i 4 de maig de 2017

Comunicació del resultat final

16 de maig de 2017

Inici de la beca

setembre-octubre curs 2017-2018

Dotació econòmica

La beca cobreix:

 • Matrícula a la universitat o al centre d’ensenyament superior en què hagi estat admès el becari, sense límit d’import. 
 • Dotació mensual, que comença a rebre’s quan s’inicia el programa d’estudis:
1.400 euros per a estudis cursats als països de la zona euro
1.300 lliures esterlines per a estudis cursats al Regne Unit
2.000 francs suïssos per a estudis cursats a Suïssa
13.700 corones sueques per a estudis cursats a Suècia
11.400 corones noruegues per a estudis cursats a Noruega

10.500 corones daneses per a estudis cursats a Dinamarca

Per a estudis cursats a la resta de països de l’EEES, la dotació mensual resulta del càlcul del contravalor de 1.400 euros a la divisa local

 • Dotació inicial de 1.100 euros per a despeses d’instal·lació, assistència a congressos i seminaris, llibres i altres i de 500 euros per a desplaçaments, en concepte d’anada al país de destinació i de tornada en finalitzar la beca.
 • Dotació final de 250 euros per a les despeses relacionades amb l’expedició del títol, l’acreditació de les qualificacions obtingudes i altres despeses administratives que hi pugui haver derivades de la finalització dels estudis per als quals s’hagi concedit la beca.
 • La beca també cobreix les jornades de trobada prèvia en una capital europea i l'assegurança d'accidents, urgències i responsabilitat civil a l'estranger.

Requisits

Nacionalitat

Els sol·licitants han de tenir la nacionalitat espanyola. 

Estudis:

Títol superior (de llicenciatura, grau o diplomatura universitaris, arquitecte o enginyer superior, arquitecte o enginyer tècnic) obtingut entre el gener de 2008 i el juliol de 2017.

El candidat que rebi la beca, abans que se’n comenci a beneficiar, ha d’acreditar que està en condicions de demanar al seu centre o universitat l’expedició del títol.

El fet de disposar del títol de doctor o estar en condicions de demanar-lo abans del període de gaudi de la beca inhabilita per presentar la candidatura a aquest programa. Igualment, i si és el cas, no es pot continuar beneficiant de la beca a partir del moment en què el becari obtingui el títol de doctor o estigui en condicions de demanar-lo.E

Idiomes

 

DestíAcreditació

Si els estudis s’imparteixen en anglès al Regne Unit o Irlanda,

o si es cursa un màster Erasmus Mundus, una part del qual s’imparteix en algun d’aquests dos països

 • TOEFL (qualificació mínima: 95 en Internet Based).
 • Universitat de Cambridge: Certificate in Advanced English (grau A o B) o Certificate of Proficiency in English.
 • IELTS (qualificació mínima: 7, en la versió Academic o bé en la General Training)                    
Si els estudis s’imparteixen en anglès en un altre país europeu
 • TOEFL (qualificació mínima: 83 en Internet Based).
 • Universitat de Cambridge: First Certificate in English (grau A o B), Certificate in Advanced English o Certificate of Proficiency in English.
 • IELTS (qualificació mínima: 6,5, en la versió Academic o bé en la General Training). 
 • Nivell B2.2 o superior de la PAI online (prova d’acreditació d’anglès en línia), certificat expedit per l’Escola d’Idiomes Moderns (EIM) de la Universitat de Barcelona
Els sol·licitants que vulguin fer un màster en administració d’empreses (MBA)
 • Certificat oficial en què consti que han assolit el nivell B2.2 o superior del Marc Europeu de Referència per a les Llengües

i també


 • Presentar una de les acreditacions següents del seu nivell d’anglès:

- TOEFL (qualificació mínima: 110 en Internet Based).

- Universitat de Cambridge: Certificate of Proficiency in English.

- IELTS (qualificació mínima: 8, en la versió Academic o bé en la General Training)

Si els estudis de destinació s’imparteixen en una llengua estrangera diferent de l’anglès

 • aportant un certificat oficial en què consti que han assolit el nivell B2.2 o superior del Marc Europeu de Referència per a les Llengües

Experiència professional

Només és imprescindible tenir experiència professional si es vol cursar un MBA. En aquest cas, cal acreditar una experiència laboral mínima de dos anys amb dedicació plena en la data de tancament de la convocatòria. Per tant, que el contracte o els contractes laborals aportats han de ser posteriors a la finalització del grau universitari o la llicenciatura.

Igualment, no s’acceptaran certificats que facin referència a períodes de pràctiques, encara que aquestes hagin estat remunerades.

Incompatibilitats

Aquestes beques són incompatibles amb qualsevol feina remunerada, beca o ajut econòmic d’un altre organisme, llevat que la Fundació Bancària ”la Caixa” ho autoritzi expressament.

No es pot demanar una beca si, prèviament, ja s’ha obtingut una altra beca de postgrau de la Fundació Bancària ”la Caixa”. 

Sol·licitud

Els candidats han de fer la sol·licitud per internet, a través de l’aplicació de sol·licituds disponible a l’apartat de beques del web de l’Obra Social ”la Caixa”.

El candidat ha de sol·licitar, a través de l’aplicació de sol·licituds i abans de la data de tancament del programa, almenys dues cartes de referència de professors universitaris o d’altres persones rellevants amb les quals hagi tingut contacte acadèmic o professional. Es recomana al candidat que contacti al més aviat possible amb les persones que li han de donar suport i les informi que la Fundació Bancària ”la Caixa” s’hi adreçarà mitjançant un procediment on-line. Aquest procediment permet demanar i adjuntar a la sol·licitud fins a quatre cartes de referència, sempre que arribin abans de la data de tancament del programa (2 de febrer de 2017).

Aquestes cartes de referència són confidencials. En cap cas el candidat no podrà demanar, ni la Fundació Bancària ”la Caixa” facilitar-li, accés al contingut, sigui quin sigui el resultat final del procés de selecció d’aquest programa de beques.

Entre altres documents, els candidats han d’incorporar en PDF a la sol·licitud:

1. Si els estudis que fan elegible la sol·licitud s’han cursat o s’estan cursant en un país de l’EEES, la certificació acadèmica en el seu estat actual en el moment de la presentació de la sol·licitud.

2. Si els estudis que fan elegible la sol·licitud s’han cursat en un país de fora de l’EEES, l’homologació o la declaració d’equivalència a titulació i a nivell universitari oficial que expedeix el Ministeri d’Educació.

3. Els candidats que vulguin fer un MBA han de presentar un document que acrediti que disposen d’una experiència professional, a temps complet, de dos anys com a mínim. Igualment, han d’aportar el certificat del test GMAT.

4. Els candidats que vulguin cursar estudis musicals han de presentar enllaços a mostres del seu treball accessibles des d’internet, enregistrades en àudio i vídeo, d’una durada total màxima de 15 minuts i una antiguitat màxima de dos anys.

Consulta la convocatòria on s'especifica la forma i el format dels documents a adjuntar (punt 4).

 

El termini de presentació finalitza el dia 2 de febrer de 2017 a les 14 hores.

Selecció del candidats

L’avaluació i la selecció de sol·licituds es duen a terme tenint en consideració les recomanacions de l’European Science Foundation publicades a la Peer Review Guide i es desenvolupen en un règim de concurrència competitiva. Els membres dels comitès de preselecció i selecció trien els candidats que, d’acord amb el seu criteri, acrediten més mèrits i més capacitats.

Procés de selecció

a) Examen d’elegibilitat: S’examinen totes les sol·licituds rebudes i es descarten les que no compleixen amb els criteris.

b) Avaluació remota (preselecció): cadascuna de les sol·licituds elegibles és enviada a un panel d’avaluació. Les sol·licituds més ben qualificades en cada panel passaran a la fase següent.

c) Avaluació presencial (selecció final): els candidats que hagin superat la preselecció seran convocats a una entrevista presencial davant un comitè multidisciplinari.

  • se celebraran a Barcelona els dies 3 i 4 de maig de 2017
  • són presencials. No es poden fer per telèfon ni per cap altre mitjà audiovisual
  • es podran desenvolupar totalment o parcialment en anglès i en la llengua en què el candidat ha de cursar els estudis
  • el dia de l’entrevista cal presentar el DNI o el passaport originals

Els criteris de qualificació que regeixen el procés de preselecció i el procés de selecció per entrevistes es recullen a l’apartat d’Avaluació de sol·licituds de la web del programa de Beques de ”la Caixa”.

Resolució

La Fundació Bancària ”la Caixa” comunicarà als candidats si han estat preseleccionats o no el 7 d’abril de 2017.

Els comitès de selecció decidiran la relació de candidats seleccionats com a becaris, com també els reserves, si és el cas. Aquesta relació es publicarà, amb noms i cognoms, al web de l’Obra Social ”la Caixa” el 16 de maig de 2017.

Si es produeixen renúncies, les beques alliberades s'oferiran als candidats en reserva, segons l’ordre que establert en cada cas.

Condicions de la beca

La gestió de la beca correspon a la Fundació Bancària ”la Caixa” i, en el cas de les beques concedides conjuntament amb l’Ambaixada de França, a Campus France.

El sol·licitant que obtingui una beca haurà de ser titular d’un compte corrent o una llibreta en qualsevol oficina de CaixaBank.

A requeriment de la Fundació Bancària ”la Caixa”, el candidat seleccionat ha d’acreditar, amb documents originals o compulsats, els arxius adjuntats a la sol·licitud. Així mateix, la Fundació Bancària ”la Caixa” li pot demanar les certificacions originals de qualsevol dada esmentada al currículum.

Si els estudis ha de fer inclouen pràctiques obligatòries remunerades, el becari queda obligat a comunicar-ho a la Fundació Bancària ”la Caixa” amb la màxima antelació possible. L’import rebut en concepte d’aquestes pràctiques es pot deduir de la dotació econòmica de la beca.

El becari es compromet a completar els estudis previstos d’acord amb la sol·licitud presentada. En acabar-los, ha d’enviar a la Fundació Bancària ”la Caixa” (i a Campus France, si és el cas) els resultats dels estudis fets, acreditats per la universitat corresponent.