Vés al contingut (premeu Retorn)

Mobilitat dins de l'Euroregió Pirineus Mediterrània

L'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) convoca la concessió d'ajuts per a estudiants que participen en programes de mobilitat en centres estrangers d'ensenyament superior en l'àmbit de l'Euroregió Pirineus Mediterrània durant el curs acadèmic 2016-2017.

Les estades de mobilitat s'han de dur a terme entre el mes de juny de 2016 i el mes d'octubre de 2017.

S'atorgaran un màxim de 42 ajuts.

Import

Es concedeix a l'estudiantat que compleixi els requisits previstos la convocatòria i que hagi obtingut la puntuació mínima requerida una dotació fixa de 600€.

 mapa_euroregioPM.png

Sol·licituds

La sol·licitud, d'acord amb el model normalitzat, s'ha de presentar preferentment per mitjans telemàtics a l'Oficina Virtual de Tràmits de la Generalitat - OVT Gencat.

Si la persona sol·licitant no disposi de cap sistema d'identificació dels acceptats per la seu electrònica, un cop emplenada la sol·licitud de manera electrònica, pot completar el procés adjuntant per via electrònica la documentació exigida.

L'imprès de sol·licitud normalitzat està format per un formulari general i els documents següents, que s'han d'adjuntar al formulari:

a) Credencial emesa per la universitat o el centre d'origen que acrediti que la persona sol·licitant ha estat seleccionada per fer una estada acadèmica de mobilitat dins el marc d'un programa institucional de mobilitat que li permet cursar part dels estudis en un centre d'ensenyament superior francès dins l'àmbit dels territoris integrats a l'Euroregió Pirineus Mediterrània durant el curs 2016/17.

En aquest certificat, cal fer-hi constar: la universitat o el centre de destinació, la durada en mesos i la llengua de docència en què s'imparteixen els estudis a la universitat o al centre de destinació.

b) L'expedient acadèmic degudament segellat pel centre, amb la nota mitjana de l'expedient acadèmic (amb un decimal), el nombre de crèdits superats fins al moment, i els crèdits matriculats el curs 2016-2017 i els crèdits matriculats i aprovats durant el curs 2015-2016.

c) L'estudiantat que sol·liciti la valoració del coneixement de la llengua de docència de la universitat o el centre de destinació ha d'aportar la documentació acreditativa corresponent.

d) L'estudiantat de segon cicle o de màster universitari ha d'aportar un document, segellat degudament pel centre, amb la nota mitjana de l'expedient acadèmic (amb un decimal) dels estudis que hi han donat accés.

En els casos dels estudis de màster universitari que no tinguin incorporada la nota a l'expedient acadèmic, en el moment de presentar la sol·licitud i la documentació addicional, només es tindrà en compte la nota dels estudis que han donat accés al màster universitari.

En els casos dels estudiants que hagin cursat estudis universitaris a l'estranger, a través dels quals hagin accedit als estudis actuals a les universitats catalanes, per al càlcul de la nota mitjana dels expedients procedents de l'estranger hauran d'aportar un document amb l'equivalència de la nota de 0 a 5. Aquesta equivalència es validarà amb les universitats catalanes abans de lliura-la juntament amb la sol·licitud de l'ajut.

e) En relació amb les persones no comunitàries, cal l'autorització legal corresponent.

f) Qualsevol altra documentació necessària per justificar la situació acadèmica o personal al·legada per la persona sol·licitant.

El termini de presentació de sol·licituds finalitza el dia 21 d'abril de 2017.

Requisits

a) Tenir la ciutadania de qualsevol estat membre de la Unió Europea. Si l'estudiantat és no comunitari, es requereix estar en situació de residència.

b) Haver formalitzat la matrícula en una universitat del sistema universitari de Catalunya en el curs acadèmic 2015/16 com a mínim d'algun crèdit. Aquesta situació s'ha de mantenir mentre duri l'ajut durant el curs acadèmic següent.

c) Fer una estada en un centre d'ensenyament superior francès dins l'àmbit dels territoris integrats a l'Euroregió Pirineus Mediterrània durant el curs acadèmic 2016-2017.

d) Estar al corrent de les obligacions tributàries amb l'Estat i amb la Generalitat de Catalunya, així com de les obligacions amb la Seguretat Social.

e) No estar en cap de les circumstàncies que preveu l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

f) Presentar una declaració en què consti si s'han demanat o si s'han obtingut altres ajuts públics o privats per a la mateixa activitat, fent-hi constar la relació detallada amb l'entitat atorgadora i la quantitat sol·licitada o obtinguda.

g) Complir la normativa sobre propietat intel·lectual.

h) Complir la finalitat de la subvenció duent a terme l'activitat subvencionada en el termini que determina la convocatòria.

i) Presentar una declaració responsable de donar compliment de les regles de conducta i dels principis ètics de la Llei 19/2014, de 29 de desembre i de signatura d'adhesió al codi ètic annex a l'Acord GOV/85/2016, de 28 de juny.

L'acreditació dels requisits que preveuen els apartats d), e), f), g), h) i i) s'ha de fer mitjançant la declaració acreditativa o la declaració responsable corresponent, que s'ha d'incorporar al formulari de sol·licitud.

Queden exclosos els estudis de màster no universitari, els cursos de postgrau, els d'extensió universitària, els doctorats i els títols propis; en queden excloses les pràctiques que no tinguin reconeixement acadèmic.

Com a programes de mobilitat en resten exclosos els programes d'Erasmus Mundus i les pràctiques o les estades fetes un cop finalitzats els estudis i que no tenen reconeixement acadèmic

Criteris de selecció

a) Criteris acadèmics (60/100): La nota mitjana de l'expedient es calcula a partir de l'escala de qualificació global de la persona titulada, de 0 a 10 i amb un decimal, d'acord amb el que disposa el Reial decret 1125/2003, de 5 de setembre, i es pondera per branques de coneixement.

Els crèdits obtinguts per reconeixement acadèmic corresponents a activitats formatives no integrades al pla d'estudis no són qualificats numèricament ni computen a l'efecte de la mitjana de l'expedient acadèmic.

b) Coneixement de la llengua de docència de la universitat o del centre de destinació (20/100): es té en compte i es valora a partir del nivell B1. Si la llengua de docència és un dels idiomes oficials a Catalunya (modalitat B2), no es valora aquest criteri.

c) Dobles titulacions de grau o estudis de màster (20/100): les persones sol·licitants que cursin algun d'aquests estudis obtindran 20 punts addicionals.

Resolució

Prèviament a la concessió dels ajuts, l'òrgan instructor resoldrà sobre la inadmissió o el desistiment de la sol·licitud, la qual cosa es notificarà mitjançant la publicació al tauler electrònic de la Generalitat. Comporta la inadmissió de la sol·licitud:

  • l'incompliment dels requisits no esmenables o del termini de presentació de sol·licituds que estableix la convocatòria.
  • la manca de presentació de qualsevol dels documents que preveu la convocatòria o la manca d'esmena dels requisits esmenables en el termini de 10 dies hàbils i amb el requeriment previ.

La resolució de concessió es notificarà mitjançant la seva publicació al tauler electrònic de la Generalitat de Catalunya i, a títol informatiu, a la pàgina web de l'AGAUR i a la de la Secretaria d'Universitats i Recerca.

La comissió pot proposar una llista de reserva, degudament prioritzada, integrada per les sol·licituds que no s'hagin seleccionat.

 

Termini de resolució

El termini legal màxim per resoldre la convocatòria és de sis mesos des de la publicació de la convocatòria al DOGC.

Transcorregut aquest termini sense resolució expressa, l'ajut sol·licitat s'entén desestimat per silenci.

Obligacions dels beneficiaris

Les persones beneficiàries d'aquest ajut han de presentar directament al registre de l'AGAUR

  • en el moment d'incorporar-se a la universitat o al centre de destinació:

- el document normalitzat d'incorporació degudament signat i segellat, que es pot trobar a la pàgina web de l'AGAUR .
- una còpia de la matrícula de la universitat catalana del curs 2016/2017.

En tot cas, les persones interessades poden presentar el document d'incorporació mitjançant l'apartat “Petició genèrica” del registre electrònic de la seu electrònica de la Generalitat de Catalunya.

El termini màxim per lliurar aquests documents és fins al 15 de juny de 2017 inclòs. Si no es reben aquests documents dins el termini previst, la no-presentació s'enten com a renúncia tàcita a l'ajut.

  • un cop finalitzada l'estada de mobilitat

- La persona beneficiària ha de presentar una certificació acreditativa de la seva estada i de les dates en què s'ha dut a terme, expedida per la universitat o el centre de destinació.

Aquest document de justificació s'ha de presentar fins al dia 30 d'octubre de 2017, inclòs, directament al registre de l'AGAUR

En cas que no es presenti la documentació justificativa de l'estada dins el període que preveu aquest apartat, o bé que la documentació presentada dins aquest període justifiqui parcialment l'estada, es procedirà a revocar totalment o parcialment l'ajut atorgat.

Incompatibilitats

Les persones beneficiàries estan obligades a comunicar a l'AGAUR les altres beques i subvencions sol·licitades o concedides amb la mateixa finalitat i qualsevol alteració de les que ja s'havien comunicat a la sol·licitud, perquè se'n pugui avaluar la compatibilitat.

S'estableix la compatibilitat amb els ajuts a la mobilitat internacional de l'estudiantat amb reconeixement acadèmic de les universitats catalanes que convoca l'AGAUR.

Canvis i incidències

  • L'AGAUR pot resoldre les incidències i autoritzar, a petició de la persona beneficiària, alguna variació en el pla de treball, en el projecte proposat o en el període de gaudi de la beca o l'ajut, segons el cas, i també resoldre qualsevol incidència que no impliqui un canvi substancial dels termes de les bases i de la convocatòria.
  • El canvi de país de destinació comportarà la denegació de l'ajut i, si es tracta del canvi de centre, solament es tornarà a valorar en cas que sigui un centre d'ensenyament superior dins l'àmbit dels territoris integrats a l'Euroregió Pirineus Mediterrània.

Pagament

1 El pagament de l'ajut es farà efectiu en un únic pagament a la persona beneficiària mitjançant transferència bancària, quan es rebin els documents d'incorporació, degudament signats i segellats, i la matrícula del curs 2016-2017.

2. Abans de fer el pagament de l'ajut, l'AGAUR comprovarà d'ofici si les persones beneficiàries estan al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. En cas que no sigui possible aquesta comprovació, l'AGAUR requerirà les persones beneficiàries que aportin les certificacions acreditatives d'estar-ne al corrent.

 

Més informació

Web Euroregió Pirineus Mediterrània

Resolució EMC/427/2017, de 6 de març, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts a la mobilitat internacional dins de l'àmbit de l'Euroregió Pirineus Mediterrània

Resolució EMC/542/2017, de 15 de març, per la qual s'obre la convocatòria dels ajuts a la mobilitat internacional dins de l'àmbit de l'Euroregió Pirineus Mediterrània per al curs 2016-2017