Vés al contingut (premeu Retorn)

Obligacions dels beneficiaris

1. Acceptar la beca a través de la plataforma del Banco de Santander entre els dies 16 i 26 d'abril de 2020.

2. Estar matriculat com a estudiant de mobilitat durant tota la durada de l’estada.

3. Ser titular d’un compte corrent al Banco Santander a l’Estat Espanyol (ESXX vàlids: ES0049, ES0075, ES0030, ES0238, ES0086). Aquest compte corrent s’haurà d’informar a través de l’e-secretaria per tal de fer els pagaments dels ajuts.

4. Tenir l'ordre SEPA vigent. Si no es té, cal lliurar a la secretaria del centre on s’està matriculat l’original de l’ordre SEPA (disponible a l’apartat de “comptes bancaris” de l’e-secretaria) signada pel titular del compte bancari.

5.  Presentar un certificat d’incorporació (en format word o en format pdf) una vegada l’estudiant s’hagi incorporat a la universitat de destí.  

6.  Presentar un certificat d’estada de la universitat de destí (en format word o en format pdf) un cop finalitzada l'estada al centre on s'està matriculat.

7. Contractar una assegurança que cobreixi durant tot el període de l'estada, com a mínim, les prestacions següents:

- L’atenció sanitària, incloses les proves diagnòstiques i intervencions quirúrgiques.

- Cobertura per accidents en el país de destinació.

- Repatriació en cas de defunció.

El certificat expedit per la companyia asseguradora hi ha de constar, com a mínim, les cobertures especificades anteriorment durant el tot període de durada de l’estada. Aquest certificat s’haurà de lliurar abans d’iniciar l’estada. Cada Oficina de Relacions Internacionals validarà que sigui correcte.

Si en el moment de formalitzar la matrícula no s’ha lliurat i validat cap pòlissa d’assegurances, el sistema afegirà a l’import dels crèdits matriculats 69€ en concepte d’assegurança obligatòria (Més informació assegurança obligatòria) .

8. Respectar la normativa de la universitat de destinació, així com la legislació general del país d’estada.

El beneficiari ha d'afegir la documentació indicada en els punts 5, 6 i 7 a la seva esecretaria, apartat Mobilitat/Estada de mobilitat, pestanya Documentació.