Vés al contingut (premeu Retorn)

Criteris de selecció dels candidats

Els estudiants han de reunir els requisits fixats a la convocatòria.

Entre tots els que cumpleixin es farà una relació prioritzada en funció de la nota mitjana del seu expedient tenint en compte únicament la qualificació obtinguda fins l'última convocatòria.


El càlcul de la nota mitja es farà d'acord amb allò que estableix l'article 5 del Reial decret 1125/2003 tal i com contempla el punt E de la convocatòria SICUE 2017-18:

La suma dels crèdits QUALIFICATS (això és, crèdits superats amb qualsevol qualificació i crèdits suspesos) a l'alumne multiplicats cadascun d'ells pel valor de les qualificacions que corresponguin, d'acord amb el barem recollit en aquest Reial Decret, i dividida pel nombre de crèdits totals QUALIFICATS a l'alumne.


El NO-PRESENTAT no computarà en el numerador ni en el denominador.

Els crèdits obtinguts per reconeixement de crèdits corresponents a activitats formatives no integrades en el pla d'estudis no seran qualificats numèricament ni computaran a l'efecte de còmput de la mitjana de l'expedient acadèmic.

Per a les assignatures adaptades es computarà la qualificació obtinguda al centre de procedència i el reconeixement de crèdits en què no existeixi qualificació no es tindrà en compte a l'efecte de ponderació.

En aquells casos en què en un expedient no figuri, en totes o en algunes de les assignatures, la qualificació numèrica recollida en el barem de l'article 5.4 del RD 1125/2003, la qualificació qualitativa de l'assignatura es convertirà en quantitativa mitjançant l'aplicació del següent barem:

 

Matrícula d'honor 10,0 punts
Excel·lent 9,0 punts
Notable 7,5 punts
Aprovat 5,5 punts
Suspens 2,5 punts

 

En cas d'empat, sempre que no es contradigui la normativa interna de la universitat, la qual prevaldrà en casos de conflicte, tindrà prioritat l'alumne amb major nombre de crèdits amb matrícules d'honor. De continuar l'empat prevaldran com a criteris de prioritat el menor nombre de crèdits suspesos i el major nombre de crèdits superats, en aquest ordre.

Un mateix beneficiari no podrà obtenir més d'un intercanvi SICUE a la mateixa universitat, ni més d'un en cada curs acadèmic.