Vés al contingut (premeu Retorn)

Procediment post-concessió

Acord acadèmic

L’acord acadèmic (Imprès C, en format word o en format pdf ) haurà d'estar signat pel coordinador, el degà o director i l'interessat. Tindrà caràcter oficial de contracte vinculant per als signants i només podrà ser modificat en el termini d’un mes a partir de la incorporació de l’estudiant en el centre de destí.

Els estudiants hauran de presentar a la unitat administrativa corresponent de la universitat de destí l'acord acadèmic emplenat pel centre d'origen i signat pel coordinador i el degà o director. Un cop el coordinador i el degà o director del centre de destí han signat l'acord, l'estudiant l'haurà de retornar al centre d'origen en un termini no superior a 40 dies des de la seva incorporació.

Matrícula

L'estudiant que resulti beneficiat amb una plaça de mobilitat SICUE, abans d'efectuar la matrícula corresponent a la universitat d'origen, haurà de tenir signat l'acord acadèmic per la universitat d'origen i ell mateix.

La matrícula es realitzarà a la universitat d'origen, en les dates que cada centre o facultat determini.

Els estudiants hauran de dirigir-se a la unitat administrativa corresponent de la universitat de destinació, perquè l'acord acadèmic sigui signat pel coordinador abans d'efectuar la matrícula en aquesta universitat.

Complerts aquests tràmits, es retornarà un exemplar de l'acord acadèmic a la universitat d'origen de l'estudiant en un termini no superior a 40 dies a comptar des de la seva incorporació.

La matrícula caldrà que sigui, com a mínim, de 24 crèdits si la mobilitat és per un quadrismestre i de 45 si és per al curs complet.

En cas que a l'estudiant sol·licitant d'una plaça SICUE li restin menys crèdits per finalitzar els seus estudis que el nombre de crèdits mínims exigits en cada tipus d'estada, podrà optar a l'intercanvi si compleix la resta de requisits.

Només s'hauran d'abonar les taxes a la universitat d'origen.

Certificat d'incorporació

El centre d'origen de l'estudiant podrà demanar que aquest, en incorporar-se a la universitat de destí, faci arribar un certificat d'incorporació.

A aquests efectes, la CRUE posa a disposició dels estudiants i dels centres un model de certificat d'incorporació que podeu descarregar (Imprès F, en format word o en format pdf)