Vés al contingut (premeu Retorn)

Procediment post-concessió

Acord acadèmic

L’acord acadèmic (en format word o en format pdf ) haurà d'estar signat pel coordinador, el degà o director i l'interessat. Tindrà caràcter oficial de contracte vinculant per als signants i només podrà ser modificat en el termini d’un mes a partir de la incorporació de l’estudiant en el centre de destí.

Els estudiants hauran de presentar a la unitat administrativa corresponent de la universitat de destí l'acord acadèmic emplenat pel centre d'origen i signat pel coordinador i el degà o director. Un cop el coordinador i el degà o director del centre de destí han signat l'acord, l'estudiant l'haurà de retornar al centre d'origen en un termini no superior a 40 dies des de la seva incorporació.

Matrícula

L'estudiant que resulti beneficiat amb una plaça de mobilitat SICUE haurà de matricular, com a mínim, 24 crèdits si la mobilitat és per un quadrismestre i de 45 si és per al curs complet. La matrícula es realitzarà a la universitat d'origen dins el termini que cada centre o facultat determini. Només s'hauran d'abonar les taxes a la universitat d'origen.

En cas que a l'estudiant sol·licitant d'una plaça SICUE li restin menys crèdits per finalitzar els seus estudis que el nombre de crèdits mínims exigits en cada tipus d'estada, podrà optar a l'intercanvi si compleix la resta de requisits.

Certificat d'incorporació

El centre d'origen de l'estudiant podrà demanar que aquest, en incorporar-se a la universitat de destí, faci arribar un certificat d'incorporació.

A aquests efectes, la CRUE posa a disposició dels estudiants i dels centres un model de certificat d'incorporació que podeu descarregar (en format word o en format pdf)