Vés al contingut (premeu Retorn)

Accés

uline1024

line

Estudis de Grau

Accés per preinscripció

Poden accedir per la via de preinscripció els qui reuneixin algun dels requisits següents

a)    Estudiants en possessió del títol de batxillerat del sistema educatiu espanyol o d’un altre declarat equivalent.

b)    Estudiants en possessió del títol de batxillerat europeu o del diploma de batxillerat internacional.

c)    Estudiants en possessió de títols, diplomes o estudis de batxillerat procedents de sistemes educatius d’estats membres de la Unió Europea o d’altres estats amb els quals s’hagin subscrit acords internacionals aplicables sobre això, en règim de reciprocitat.

d)    Estudiants  en  possessió  de  títols,  diplomes  o  estudis  homologats  al  títol  de batxillerat del sistema educatiu espanyol, obtinguts o realitzats en sistemes educatius d’estats que no siguin membres de la Unió Europea amb els quals no s’hagin subscrit acords internacionals per al reconeixement del títol de batxillerat en règim de reciprocitat, sense perjudici del que disposa l’article 4.

e)    Estudiants  en  possessió  dels  títols  oficials  de  tècnic  superior  de  formació professional,  tècnic  superior  d’arts  plàstiques  i  disseny  o  tècnic  esportiu  superior pertanyent  al  sistema  educatiu  espanyol,  o  de  títols,  diplomes  o  estudis  declarats equivalents o homologats als títols esmentats, sense perjudici del que disposa l’article 4.

f)    Estudiants en possessió de títols, diplomes o estudis diferents dels equivalents als títols de  batxillerat,  tècnic  superior  de  formació  professional,  tècnic  superior  d’arts plàstiques i disseny o tècnic esportiu superior del sistema educatiu espanyol, obtinguts o realitzats en un Estat membre de la Unió Europea o en altres estats amb els quals s’hagin subscrit acords internacionals aplicables sobre això, en règim de reciprocitat, quan els estudiants compleixin els requisits acadèmics que l’Estat membre en qüestió exigeix per accedir a les seves
universitats.

g)    Persones majors de vint-i-cinc anys que superin la prova d’accés establerta en aquest Reial decret.

h)    Persones majors de quaranta anys amb experiència laboral o professional amb relació a un ensenyament.

i)    Persones majors de quaranta-cinc anys que superin la prova d’accés establerta en aquest Reial decret.

j)    Estudiants  en  possessió  d’un  títol  universitari  oficial  de  grau,  màster  o  títol equivalent.

k)    Estudiants  en  possessió  d’un  títol  universitari  oficial  de  diplomat  universitari, arquitecte  tècnic,  enginyer  tècnic,  llicenciat,  arquitecte  o  enginyer  cor esponents  a l’ordenació anterior dels ensenyaments universitaris, o d’un títol equivalent.


 

Més informació

Canvi d'universitat i/o estudis universitaris oficials espanyols

Qui pot accedir:

Els estudiants que volen canviar d’universitat i/o d’estudis universitaris oficials espanyols poden sol·licitar l’admissió directament a un centre o estudi sense haver d’obtenir-ne la plaça pel procés de preinscripció, si se’n reconeix un mínim de 30 ECTS, d’acord amb el que estableix l’apartat 4.1 d’aquesta normativa, i si compleixen els criteris que s’especifiquen a continuació.

L’accés per canvi d’universitat i/o d’estudis universitaris oficials espanyols implica en tots els casos el tancament de l’expedient d’origen. En conseqüència, no poden accedir en cap cas per aquesta via els estudiants titulats o que estan en disposició d’obtenir el títol, ni els que volen simultaniejar estudis o cursar un itinerari conduent a una doble titulació.
Els terminis que cal tenir en compte a l’efecte d’aquesta sol·licitud s’estableixen
anualment al calendari acadèmic dels estudis universitaris de la UPC.

Àmbit d’aplicació
Es poden acollir a aquesta tipologia d’accés els estudiants que estan en una de les situacions següents:

 • Estudiants que cursen uns estudis de grau i volen continuar-los en un altre centre o una altra universitat.
 • Estudiants que cursen uns estudis de grau i volen canviar a uns altres estudis de grau dins el mateix centre o en un altre centre o una altra universitat.
 • Estudiants que han cursat estudis de plans d’estudis ja extingits sense haver-los finalitzat i volen accedir a un estudi de grau dins el mateix centre, en un altre centre o en una altra universitat.

Si es vol accedir al grau que substitueix la titulació extingida (o a un pla d’estudis posterior d’aquest mateix grau), no és necessari accedir-hi per aquesta via. Els estudiants poden sol·licitar l’accés per canvi de pla directament al centre.

 

Procediment

L'oferta de places i el procediment d'admissió és competència del centre docent que imparteix cada titulació.

Requisits per accedir per aquesta via:

 • Reconeixement d'un mínim de 30 ECTS en els estudis als quals es vol accedir, corresponents a assignatures obligatòries. En cap cas no es reconeix el Treball de Fi de Grau.
 • No estar afectat per les normes de permanència als estudis d'origen, si aquests s’han cursat a la UPC. Un estudiant declarat no apte en aplicació dels apartats 5.4 i 5.5 de la Normativa de permanència dels estudis de grau de la UPC es considera que estàafectat durant els dos anys següents a la seva desvinculació. Si ha estat desvinculat en aplicació de l’apartat 5.8, es considera que està afectat durant el temps de desvinculació que ha resolt el rector o rectora.En aquest cas, s'ha d'obtenir plaça pel procés de preinscripció.


Si no es reuneixen aquests requisits, s'ha d'obtenir plaça pel procés de preinscripció.

No poden ser admesos mitjançant aquesta via els estudiants que estan en alguna de les situacions següents:

 • Estudiants que cursen estudis de grau a la UPC als quals resta per superar únicament el treball de fi de grau en els estudis d’origen.
 • Estudiants procedents d’altres universitats o que han cursat estudis d’acord amb ordenacions universitàries anteriors als quals, un cop realitzat el reconeixement, els resta per superar menys de 60 ECTS dels estudis als quals volen accedir.

Aquestes restriccions no s’apliquen als estudiants que han cursat un pla d’estudis a la UPC que ja està extingit i no l’han finalitzat.
Els centres poden establir criteris complementaris d’admissió, amb l’objectiu de maximitzar l’ocupació de les places ofertes. Aquests criteris han de ser públics.

Estudis universitaris oficials estrangers

Qui pot accedir
 • Les estudiantes i els estudiants amb estudis universitaris realitzats a l'estranger han de sol·licitar la convalidació d'aquests estudis per poder-se incorporar a una universitat espanyola.
 • Les estudiantes i estudiants que han finalitzat els estudis universitaris a l'estranger poden demanar l'homologació del títol al ministeri competent en matèria d'estudis universitaris, o poden demanar convalidacions parcials directament a la Universitat, però mai de manera simultània.
 • En qualsevol cas, els estudiants que no hagin obtingut l'homologació del seu títol, podran sol·licitar convalidacions parcials amb posterioritat.
Procediment

L'oferta de places i el procediment d'admissió és competència del centre docent que imparteix cada titulació.

 • Els estudiants que poden convalidar un mínim de 30  ECTS han de sol·licitar l'admissió directament al centre on volen continuar els estudis. Aqueste estudiants no poden fer la preinscripció. La convalidació abastarà un mínim de 30 ECTS en els estudis als que es vol accedir, corresponents a assignatures obligatòries. En cap cas no es convalida el Treball de Fi de Grau.
 • Els estudiants que convalidin menys de 30 ECTS han de fer la preinscripció demanant només l'estudi del centre que els ha fet aquesta convalidació per a la qual han de presentar el certificat de l'estudi de convalidació emès pel centre. La qualificació que hi ha de constar a l'efecte de la preinscripció és un 5,000
 • Els estudiants que no poden convalidar cap crèdit, poden accedir als estudis universitaris a través de la preinscripció general, prèvia sol·licitud d'homologació del seu títol al títol espanyol de Batxillerat i superació de les proves d'accés per a persones estrangeres.

line

Estudis de Màster Universitari

Qui pot accedir:
  • Les persones que tinguin un títol universitari oficial espanyol o les que tinguin un títol universitari oficial expedit per una universitat de l'Espai Europeu d'Educació Superior, que faculti en el país expedidor per a l'accés a ensenyaments de màster.
  • Les persones amb un títol expedit per una universitat d'un país que no formi part de l'Espai Europeu d'Educació Superior, sense que els calgui homologar els seus títols. Tot i això, la Universitat ha de comprovar que acrediten un nivell de formació equivalent als títols universitaris oficials espanyols corresponents i que faculten en el país expedidor del títol per a l'accés a ensenyaments de postgrau. A aquest efecte, el centre docent o institut universitari de recerca que imparteix el màster pot sol·licitar la documentació que consideri necessària per tal de dur a terme la comprovació.
   L'accés per aquesta via no implica, en cap cas, l'homologació del títol previ que tingui la persona interessada, ni el seu reconeixement a cap altre efecte que no sigui cursar els ensenyaments de màster.


A més d'aquests requisits d'accés generals per a tots els estudis màster, cada programa pot determinar requisits i criteris específics d'admissió. Aquests requisits inclouen la ponderació de l’expedient acadèmic i, en determinats casos, l’accés des de determinades titulacions, requisits d’idiomes o la necessitat de cursar complements de formació, entre d’altres. El procés de selecció es pot completar amb una prova d’ingrés i la valoració del currículum.

Procediment

L'oferta de places i el procediment d'admissió és competència de l'òrgan responsable del màster universitari. Per accedir a un programa, com a primer pas cal fer la preinscripció, dins dels calendaris definits.