Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / MATRÍCULA / Devolució Preus Públics / Devolució de Preus Públics

Devolució de Preus Públics

Devolució de Preus públics

Devolucions preus públics per la prestació de serveis acadèmics corresponents a estudis oficials de grau, màster universitari i doctorat

 

Informació General:

L’import de la matrícula dels estudis de grau, màster universitari i doctorat és el resultat de la suma d’aquests conceptes:

• Preus públics corresponents a crèdits

• Expedient acadèmic

• Contraprestació per serveis específics

• Assegurança escolar

• Altres conceptes opcionals

En el moment de formalitzar la matrícula es pot accedir a altres serveis de caràcter opcional, que es liquiden conjuntament amb la matrícula però que no formen part del concepte “import de la matrícula”. Per a qualsevol gestió referent a algun d’aquests serveis cal adreçar-se directament a la unitat que els ofereix.

També es presten altres serveis acadèmics universitaris, a sol·licitud de l’estudiantat, que estan regulats al decret de preus. L’import abonat per la prestació de serveis acadèmics només es retorna per motius justificats. Aquesta devolució inclou únicament els imports corresponents als preus públics corresponents a crèdits. Com a norma general, no es retornen els imports corresponents a serveis prestats a sol·licitud de l’estudiant, despeses d’expedient acadèmic, assegurança escolar i la contra-prestació per serveis específics.

 

Motius que justifiquen la devolució de l’import de la matrícula

 

Canvis en el tipus de liquidació econòmica de la matrícula, d'acord amb la normativa vigent.

Es fa la liquidació de la matrícula d’acord amb la documentació presentada i es retorna, prèvia sol·licitud de devolució de preus públics, la diferència entre aquesta nova liquidació i la inicial. El termini de presentació de sol·licituds és:

  • Matrícules formalitzades al quadrimestre de tardor: fins al 31 d’octubre.
  • Matrícules formalitzades al quadrimestre de primavera: fins al 30 de març

 

En el cas de les famílies nombroses i només si en el moment de formalitzar la matrícula es va acreditar que s’estaven fent els tràmits de renovació del títol corresponent mitjançant la presentació del resguard corresponent i d’una declaració jurada de la categoria sol·licitada, aquest termini s’amplia fins al 31 de desembre.

Per a les circumstàncies extraordinàries resoltes en una data posterior a la matrícula es disposa del termini d’un mes des de la data de resolució d’aquestes per sol·licitar la devolució de preus públics.

 

Per malaltia o accident greu de l'estudiant o d'un familiar de primer grau que comporti la impossibilitat d'assistència als estudis per un període superior a un mes.

Cal fer la sol·licitud de devolució de preus públics corresponent i adjuntar‐hi un informe mèdic oficial, en el qual ha de constar la data inicial de la malaltia i el període previst de convalescència.

El terminis de presentació de la sol·licitud de devolució de preus públics són:

• Per les matrícules formalitzades en el quadrimestre de tardor i les matrícules anuals: 15 de desembre

• Per les matrícules formalitzades en el quadrimestre de primavera: 15 de maig

• Per les matricules anuals, en el cas d'assignatures impartides en el segon quadrimestre: 15 de maig

 

Per reassignació de preinscripció.

Els estudiants que hagin estat assignats en un ensenyament d'una universitat pública com a conseqüència d'una reassignació de places en el procés de la preinscripció i hagin presentat la sol·licitud de renúncia, d'acord amb l'establert al decret que fixa el preus per al curs acadèmic, i dins el termini que s'hi estableixi, tenen dret a la devolució de l'import dels crèdits matriculats. En el cas que es tracti d’una nova preinscripció o un canvi de preferències de l'estudiant, no es retornarà cap import per aquest concepte.

En la sol·licitud de renúncia cal adjuntar un document que justifiqui que en el moment de la matrícula s’estava participant en altre procés de preinscripció coincident en el temps, a una altra universitat del sistema públic espanyol.

La matrícula en universitats privades fora del procés de preinscripció o en universitats estrangeres no es considera reassignació de preinscripció.

 

Per modificacions de la matrícula produïda per canvis en l’horari o la data d’examen d’una o més assignatures

Es tracta de modificacions dels horaris o de la data d’examen que no obeeixen a força major, realitzades després de la publicació dels horaris. Es disposa del termini d’un mes des de l’acceptació per part del centre docent de la modificació de la matrícula per sol·licitar la devolució dels preus públics.

En aquest apartat també s’hi recullen les variacions de matrícula resoltes per la direcció del centre docent, dins el termini establert en el primer paràgraf del punt 2.7 de la Normativa Acadèmica dels Estudis de Graus i Màster (NAGRAMA), en el cas que la liquidació econòmica impliqui una devolució de preus públics.

 

Presentació de la sol·licitud

 

La sol·licitud s'ha de presentar per mitjans electrònics en la seu electrònica de la UPC:

  • No cal emplenar cap imprés normalitzat, només indicar clarament en els camps Exposo i Sol·licito els motius de la sol·licitud de devolució de preus públics.
  • Has d'adjuntar els documents escannejats que justifiquen la devolució.  En cas contrari no podrem validar la documentació i no podrem cursar la devolució
  • No cal adjuntar matrícules, però si indicar clarament el quadrimestre i curs de referència.
  • Recorda que has d'emplenar les dades del compte on es realitzarà la devolució en la e.secretaria.