Comparteix:

Matrícula

La matrícula és l’acte administratiu mitjançant el qual l’estudiant sol·licita la prestació de serveis acadèmics per dur a terme l’activitat prevista al pla d’estudis de la titulació a la qual accedeix, per a un període acadèmic determinat.

L’estudiant exerceix el seu dret de matrícula de manera voluntària i responsable. La sol·licitud de matrícula implica el pagament dels preus públics fixats per a la prestació de serveis acadèmics, una vegada s’hi han aplicat els recàrrecs i les bonificacions establerts.

La matrícula té caràcter de sol·licitud i el fet que els serveis administratius en facin l’admissió i la liquidació no n’implica la conformitat amb el contingut.

Qualsevol acte de matrícula contrari a la Normativa acadèmica dels estudis de grau i màster de la UPC és nul d’origen, sense perjudici de les responsabilitats que se’n derivin.

Els centres docents són els responsables de la gestió de les matrícules.