Vés al contingut (premeu Retorn)

Reconeixement d'ECTS per certificats d'idiomes

Idiomes i crèdits ECTS

 • Quina és la normativa acadèmica de la UPC de referència?
Pel que fa al reconeixement de crèdits per idiomes, la normativa de referència a la UPC és la Normativa acadèmica dels Estudis de Grau i Màster, NAGRAMA, del curs acadèmic 2020-2021Per als cursos acadèmics anteriors, consulta la normativa corresponent a cada curs.


En el punt 7.4 del document Procediments administratius i de gestió econòmica vinculats a la normativa acadèmica dels estudis de grau i màster, del curs acadèmic 2020-2021, s'especifica el procediment per al reconeixement de crèdits per coneixement d'idiomes.

 • La UPC reconeix crèdits ECTS per certificats d’idiomes?
Sí. El reconeixement de crèdits ECTS per certificats d’idiomes està aprovat pel Consell de Govern. El document Aprovació de les activitats culturals, esportives, solidàries, de cooperació i de representació estudiantil amb reconeixement d'ECTS als estudis de grau de la UPC (Acord núm. 102/2017 del Consell de Govern) n’estableix els criteris i procediments. Per a altres cursos acadèmics, consulta els acords de cursos anteriors.

  • Quins són els idiomes que, per mitjà d’un certificat, et permeten obtenir crèdits ECTS?
  Els 4 idiomes de la Taula de certificats acreditatius: alemany, anglès, francès i italià.
  Pel que fa a altres idiomes, els estudiants que en tinguin un certificat l'han de presentar al centre, que el valorarà a partir dels criteris disponibles, basats en la taula de certificats reconeguts per l'Associació de Centres de Llengües d'Educació Superior (ACLES) i altres organismes internacionals. Si escau, el centre adreçarà la consulta al Servei de Llengües i Terminologia de la UPC.


  • Quan he d’haver fet els cursos o exàmens d’idiomes?
  Els cursos o exàmens d’idiomes els has d’haver fet durant els estudis de grau, en algun moment des de l'ingrés a la UPC fins a la finalització del grau.

   

  Còmput del nombre de crèdits

  • Quants crèdits puc obtenir com a màxim per idiomes?
  En total es poden reconèixer fins a un màxim 6 crèdits ECTS per idiomes.

  • Quants crèdits es reconeixen per cada certificat d’idiomes?
  Els certificats de tots els nivells, des de l'A1 fins al C2, inclosos a la Taula oficial o a altres taules d'organismes nacionals i internacionals tenen un reconeixement de 4 crèdits ECTS.

  • Puc reconèixer crèdits ECTS per l’idioma del qual m’he examinat a la selectivitat o que he cursat obligatòriament durant els estudis de cicle formatiu de grau superior?
  Sí. En el cas de la llengua triada a la selectivitat o l'obligatòria del cicle formatiu de grau superior, el reconeixement només es pot obtenir a partir del nivell B2.1 del MECR. Si la llengua no coincideix amb la triada a la selectivitat o l'obligatòria del CFGS, el reconeixement es pot obtenir a partir del nivell A1.

  • Com es valoraran els certificats que no són a la Taula oficial?
  Els certificats que no siguin a la Taula oficial, però siguin susceptibles de ser reconeguts d'acord amb els criteris de valoració establerts, es valoraran a raó d'1 ECTS per 25 hores, independentment dels crèdits que constin en el certificat de l'organisme emissor o universitat d'origen.

   

  Català o altres llengües oficials de l'Estat espanyol

  • Si he cursat la secundària en una comunitat autònoma de l'Estat espanyol en què el català no és llengua oficial, puc obtenir reconeixement d’ECTS per coneixements de català?
  Els estudiants que han cursat la secundària en una comunitat autònoma de l'Estat espanyol en què el català no és llengua oficial poden reconèixer crèdits ECTS per certificats vàlids de català.

  • Si he cursat la secundària en comunitats autònomes de l'Estat espanyol en què el català és llengua oficial, puc obtenir reconeixement d’ECTS per coneixements de català?
  Els estudiants que han cursat la secundària en comunitats autònomes de l'Estat espanyol en què el català és llengua oficial poden reconèixer crèdits ECTS pel nivell C2 del MECR.

  • Es poden reconèixer crèdits ECTS per coneixement d'altres llengües oficials de l'Estat espanyol?
  Sí, sempre que no hagin estat la llengua dels estudis de la secundària.

  • Quins són els certificats de català vàlids a la UPC per reconèixer crèdits ECTS?
  Pots consultar els certificats vàlids a la nostra universitat per reconèixer crèdits ECTS a la Taula de certificats de cursos i exàmens de català reconeguts a la UPC.

   


  Programes de mobilitat

  • Es poden reconèixer crèdits per cursos d'idiomes fets en un programa de mobilitat?
  Sí. Els estudiants de la UPC que hagin participat en un programa de mobilitat i puguin acreditar que han cursat a la universitat de destinació un curs d'idiomes, poden sol·licitar-ne el reconeixement de crèdits. El certificat acreditatiu ha d'incloure les dades següents: a) centre de llengües on s'ha fet el curs, logo de la universitat i signatura del càrrec universitari; b) nombre d'hores de formació rebuda; nivell del MECR assolit; c) data d'impartició del curs; d) qualificació obtinguda; i e) tipus d'avaluació o destreses que s'han avaluat.
  • Quin és el procediment que he de seguir per al reconeixement de crèdits per cursos i exàmens d'idiomes dins un programa de mobilitat?
  Per sol·licitar el reconeixement de crèdits per cursos d'idiomes dins un programa de mobilitat, cal que presentis al teu centre la sol·licitud i el corresponent certificat acreditatiu. En cas de dubte, el centre enviarà el certificat al Servei de Llengües i Terminologia perquè valori si compleix els requisits.

   

  Procediment

  • En quin moment puc sol·licitar el reconeixement de crèdits ECTS per certificats d’idiomes?
  Els certificats s'han d'haver obtingut durant els estudis, però el reconeixement s'ha de demanar en l'última matrícula del grau i mentre quedin crèdits optatius per cursar, independentment del curs en què s'hagi fet la formació.
  • Puc sol·licitar el reconeixement de crèdits ECTS per certificats d’idiomes si no he acreditat la competència en una tercera llengua?
  Per poder sol·licitar el reconeixement de crèdits ECTS per certificats d’idiomes, cal que abans hagis acreditat la competència en una tercera llengua.
  • Quin és el procediment que he de seguir per al reconeixement de certificats d’idiomes?
  Per sol·licitar el reconeixement de crèdits ECTS per certificats d’idiomes, t’has d’adreçar a la secretaria acadèmica del teu centre, responsable d'introduir les dades al teu expedient acadèmic.