Vés al contingut (premeu Retorn)

Reconeixement de crèdits ECTS per cursos i exàmens d'idiomes en els graus

Idiomes i crèdits ECTS

 • Quina és la normativa acadèmica de la UPC de referència?
La normativa acadèmica de referència a la UPC pel que fa al reconeixement de crèdits per idiomes és la Normativa acadèmica dels Estudis de Grau i Màster - NAGRAMA del curs acadèmic 2016-2017. En el punt 7.5 del document Procediments administratius i de gestió econòmica vinculats a la normativa acadèmica dels estudis de grau i màster s'especifica el procediment per al reconeixement de crèdits per coneixement d'idiomes. Per als cursos acadèmics anteriors, consulta la normativa corresponent a cada curs.

 • La UPC reconeix crèdits ECTS per cursos i exàmens d’acreditació d’idiomes?
Sí. El reconeixement de crèdits ECTS per cursos i exàmens d’idiomes està aprovat pel Consell de Govern. El document Reconeixement acadèmic de les activitats esportives, culturals, de representació estudiantil, solidàries i de cooperació (Acord 145/2013 del Consell de Govern) n’estableix els criteris i procediments. Per a altres cursos acadèmics, consulta els acords de cursos anteriors.

  • Quins són els idiomes que, per mitjà d’un curs o examen d’idiomes, et permeten obtenir crèdits ECTS?
  L'anglès, el francès, l'alemany, l'italià, el portuguès, el grec, el rus, el xinès i el català. Són els que s'estableixen a la Taula de reconeixement d'idiomes de la UPC.

   • Quan he d’haver fet els cursos o exàmens d’idiomes?
   Els cursos o exàmens d’idiomes els has d’haver fet durant els estudis de grau, en algun moment des de l'ingrés a la UPC fins a la finalització de la carrera. Dit d'una altra manera: el reconeixement de crèdits ECTS només es pot fer amb crèdits cursats al llarg dels estudis.

   • Quins tipus de certificats i cursos d'idiomes serveixen per reconèixer crèdits ECTS a la UPC?

    

   Nombre de crèdits

   • Quants crèdits puc obtenir com a màxim per cursos i exàmens d’acreditació d’idiomes?
   La UPC reconeix un màxim de 6 crèdits per cursos i exàmens d’idiomes.

   • Quants crèdits es donen per cada curs d’idiomes?
   Es dóna un màxim de 4 crèdits per cada curs, la qual cosa equival, aproximadament, a unes 100 hores. El nombre exacte de crèdits que pots obtenir depèn del nombre d’hores de què consti el curs en qüestió. L'equivalència és d'un crèdit per cada 25 hores. L'equivalència és la mateixa, si el curs té una durada inferior a 100 hores. Per certificats d'idiomes, no es reconeixen mitjos crèdits.

   • Quants crèdits es donen per examen d’acreditació d’idiomes?
   Es donen 4 crèdits per certificat acreditat.
   • Puc sol·licitar, alhora, el reconeixement de crèdits per cursos i exàmens d’acreditació d’idiomes?
   Sí. Pots sol·licitar el reconeixement de totes dues coses, sempre que no sigui per la mateixa llengua i pel mateix nivell. Cal tenir en compte, però, que el nombre màxim de crèdits que se't poden arribar a reconèixer és de 6.

   • Puc sol·licitar el reconeixement de crèdits per diverses llengües?
   Sí. Pots sol·licitar el reconeixement de crèdits per tantes llengües com vulguis. Cal tenir en compte, però, que el nombre màxim de crèdits que se't poden arribar a reconèixer és de 6.


   Nivells

   • Es reconeixen crèdits per cursos i exàmens de tots els nivells?
   Sí. Es reconeixen crèdits per cursos de tots els nivells, des dels més inferiors (A1) fins als més elevats (C2), tot i que hi ha algunes restriccions que t'expliquem a les quatre preguntes següents.

    

   Restriccions

   • Puc obtenir reconeixement d’ECTS per l’idioma que ja he fet servir per acreditar la competència en una tercera llengua?
   Sí, però només a partir del nivell C1 del MECR i sempre que obtinguis el certificat del curs o de l’examen durant els estudis, és a dir, mentre curses el grau.

   • Puc obtenir reconeixement d’ECTS per l’idioma del qual m’he examinat a la selectivitat?
   Sí. L’idioma de què t’has examinat a la selectivitat es pot reconèixer a partir del nivell B2.1 del MECR.

   • Puc obtenir reconeixement d’ECTS per l’idioma que he cursat obligatòriament durant els estudis de cicle formatiu de grau superior?
   Sí. L’idioma que has cursat obligatòriament durant els estudis de cicle formatiu de grau superior es pot reconèixer a partir del nivell B2.1 del MECR.

   • Si he cursat la secundària en una comunitat autònoma de l'Estat espanyol en què el català no és llengua oficial, puc obtenir reconeixement d’ECTS per coneixements de català?
   Els estudiants que han cursat la secundària en una comunitat autònoma de l'Estat espanyol en què el català no és llengua oficial poden reconèixer crèdits ECTS pels nivells A1 fins al C2.

   • Si he cursat la secundària en comunitats autònomes de l'Estat espanyol en què el català  és llengua oficial, puc obtenir reconeixement d’ECTS per coneixements de català?
   Els estudiants que han cursat la secundària en comunitats autònomes de l'Estat espanyol en què el català és llengua oficial poden reconèixer crèdits ECTS pel nivell C2.


   Avaluació i certificat

   • Com ha de ser el certificat?
   Els certificats de cursos d'idiomes i d'exàmens han d'incloure necessàriament la data en què s'han fet, la identificació de l'organisme emissor i el nivell del marc europeu superat. En el cas dels cursos, cal haver assistir al 80% de la formació, haver superat el test final i que el certificat en qüestió inclogui el nombre total d'hores cursades.


   Procediment

   • En quin moment puc sol·licitar el reconeixement de crèdits per cursos i exàmens d’idiomes?
   Pots sol·licitar el reconeixement de crèdits per cursos i exàmens d’idiomes durant els estudis de grau. Abans de fer-ho, però, has d’haver acreditat la competència en una tercera llengua.

   • Puc sol·licitar el reconeixement de crèdits per cursos i exàmens d’idiomes si no he acreditat la competència en una tercer llengua?
   No. Per poder sol·licitar el reconeixement de crèdits per cursos i exàmens d’idiomes, cal que abans hagis acreditat la competència en una tercera llengua.

   • Quin és el procediment que he de seguir per al reconeixement de crèdits per cursos i exàmens d’idiomes?
   Per sol·licitar el reconeixement de crèdits ECTS per cursos i exàmens d’idiomes, t’has d’adreçar a la secretaria acadèmica del teu centre. Qui s'encarrega d'introduir les dades al teu expedient acadèmic és el teu centre.


   Crèdits per cursos d'idiomes i programes de mobilitat

   • Es poden reconèixer crèdits per cursos d'idiomes dins un programa de mobilitat?
   Sí. Els estudiants de la UPC que hagin participat en un programa de mobilitat i puguin acreditar que han cursat a la universitat de destinació un curs d'idiomes, poden sol·licitar-ne el reconeixement de crèdits, sempre que la llengua sigui alguna de les que figura a la Taula de reconeixement d'idiomes de la UPC i sempre que el certificat acreditatiu inclogui les dades següents: a) centre de llengües on s'ha fet el curs, logo de la universitat i signatura del càrrec universitari; b) nombre d'hores de formació rebuda; nivell del MECR assolit; c) data d'impartició del curs; d) qualificació obtinguda; i e) tipus d'avaluació o destreses que s'han avaluat.

   • Quin és el procediment que he de seguir per al reconeixement de crèdits per cursos i exàmens d'idiomes dins un programa de mobilitat?
   Per sol·licitar el reconeixement de crèdits per cursos d'idiomes dins un programa de mobilitat, cal que presentis al teu centre la sol·licitud i el corresponent certificat acreditatiu. En cas de dubte, el centre enviarà el certificat al Servei de Llengües i Terminologia perquè valori si compleix els requisits.

   • El nombre de crèdits que puc obtenir és el que figura al certificat?
   No. El nombre de crèdits que es poden reconèixer no és el que figura al certificat del curs d'idiomes emès per la universitat de destinació, sinó el que la UPC calcula d'acord amb la Normativa acadèmica dels estudis de grau del curs acadèmic 2015-2016.