Vés al contingut (premeu Retorn)

Bases 2009

2a Convocatòria d'ajuts a projectes innovadors per promoure l'anglès en els estudis de la Universitat Politècnica de Catalunya (2009)

1. Justificació

La UPC té com a objectiu estratègic l'extensió de l'ús de l'anglès en els estudis. Aquest objectiu es desenvolupa en els documents marc següents:

 • el Pla de Política Internacional de la UPC, que articula una sèrie de mesures de promoció de l'anglès vinculades a la internacionalització dels estudis, entre les quals hi ha la present convocatòria;
 • el Marc per al disseny i la implementació dels estudis de grau a la UPC, que estableix el coneixement de l'anglès com a competència genèrica de les titulacions de la universitat;
 • i el Pla de Govern UPC 10, que fixa el marc general per a la promoció de l'aprenentatge i ús de l'anglès a la universitat.

El Vicerectorat de Política Internacional impulsa aquesta convocatòria de promoció de l'anglès a la UPC que està coordinada pel Servei de Llengües i Terminologia i compta amb l'ajut del Servei de Relacions Internacionals.

2. Objecte de la convocatòria

L'objecte d'aquesta convocatòria és oferir ajuts per cofinançar el disseny i la implementació de nous projectes que, basant-se en idees innovadores, estimulin l'ús de l'anglès a la docència i promoguin la internacionalització dels estudis de la UPC.

3. Àmbit

Els projectes s'han de poder aplicar als estudis de grau i màster universitari i han de tenir la finalitat de promoure l'anglès seguint algunes de les finalitats següents:
 1. Estendre l'ús de l'anglès a la docència, com a llengua oral d' impartició de l'assignatura i com a llengua de treball i d'interelació a l'aula.
 2. Consolidar l'anglès com a competència transversal de les noves titulacions de grau.
 3. Promoure l'elaboració de material docent en anglès i la traducció de material existent.
 4. Fomentar  la qualitat lingüística de l'ús oral i escrit de l'anglès en la docència del professorat i en els treballs de l'estudiantat.
 5. Potenciar la interacció entre l'estudiantat internacional i el local.
 6. Impulsar activitats acadèmiques d'internacionalització a l'aula, al centre o al campus.
 7. Incentivar el professorat perquè incorpori progressivament l'anglès dins la seva activitat docent.
 8. Motivar l'estudiantat perquè es matriculi en assignatures impartides en anglès i realitzi el PFC en anglès.
 9. Oferir serveis i recursos d'assessorament lingüístic al professorat que es proposa fer la docència en anglès.
 10. Posar a l'abast de l'estudiantat recursos per reforçar el nivell de l'anglès requerit en els estudis.
Les actuacions de formació del professorat incloses en el Pla de formació de l'ICE i la revisió de material docent en anglès oferta pel Servei de Llengües i Terminologia tenen circuits específics, i per tant no es preveuen dins d'aquesta convocatòria.

4. Destinataris

Poden optar a aquesta convocatòria els centres propis i departaments de la UPC a través de la direcció del centre o del departament.

5. Contingut del projecte

El projecte pot constar d'una o més actuacions i ha d'incloure els apartats següents:
 1. Dades del projecte: nom del projecte, centre o departament i dades de la persona responsable i del director del centre o departament
 2. Resum descriptiu del projecte:
a) justificació i objectius
b) destinataris i grau d' impacte
c) descripció de les actuacions que es duran a terme
d) pressupost detallat per actuacions
e) calendari i planificació del projecte
f) avaluació i seguiment previstos
g) import total sol·licitat

6. Ajuts

 • De tipus econòmic: La quantitat total assignada a aquesta convocatòria és de 35.000 euros. Aquesta quantitat es repartirà segons els criteris de valoració que la comissió faci dels projectes.
 • De suport directe des del Servei de Llengües i Terminologia en el cas de desenvolupament de recursos lingüístics o altres línies d'actuació prioritàries per a l'SLT.

7. Valoració

Els criteris de valoració són els següents:

 • adequació a l'objectiu de la convocatòria
 • projecte nou respecte la convocatòria del 2008
 • grau d'innovació de les actuacions
 • grau d'aplicabilitat
 • nombre de beneficiaris i impacte
 • planificació de les actuacions
 • grau de vinculació a un pla o projecte del centre o departament
 • possibilitat d'extrapolar, reutilitzar i compartir els resultats sobretot pel que fa als materials traduïts
 • sistema de control i avaluació

8. Comissió

La comissió que resoldrà la convocatòria està formada per les persones següents:

 • Lluís Torres, vicerector de Política Internacional, que la presidirà
 • Xavier Colom, vicerector de Docència i Estudiantat
 • Marta de Blas, cap del Servei de Llengües i Terminologia, que actuarà com a secretària
 • Helena Martínez, cap del Servei de Relacions Internacionals i Institucionals
 • Representant del Consell de Centres
 • Representant del Consell de Departaments

La Comissió es reserva el dret d'assessorar-se amb les persones expertes que consideri oportú

9. Memòria i difusió

Un cop realitzat el projecte, el centre haurà de lliurar una memòria  final del projecte en la qual es presentin els resultats obtinguts i la valoració de les actuacions. Aquesta memòria del projecte es podrà publicar o donar-hi difusió. També s'haurà de participar en les activitats de difusió que s'organitzin per donar a conèixer els resultats del projecte a altres centres.

A més caldrà fer la justificació econòmica del projecte i de les despeses mitjançant documents acreditatius de la despesa.

10. Terminis

Termini de presentació
Les sol·licituds s'han de presentar al Servei de Llengües i Terminologia fins al 23 de juny de 2009. S'han de fer arribar per correu electrònic a l'adreça següent: web.slt@upc.edu

Termini de resolució
La resolució es farà pública a partir del 20 de juliol de 2009.

Termini de pagament
Es faran dos pagaments. Els 75% de l'import es farà efectiu abans del 30 de setembre de 2009, i el 25% restant, un cop presentada la memòria final

Període d'execució
El període d'implementació dels projectes s'estén durant tot el curs 2009-10.

Termini de presentació de la memòria final
El termini de presentació de la memòria és el 30 juny de 2010.

11. Informació sobre la convocatòria

Servei de Llengües i Terminologia
Jordi Girona, 31, edifici TG, planta baixa
08034 Barcelona
Tel. 93 401 74 97
web.slt@upc.edu