Comparteix:

Altres indicadors lingüístics UPC

Coneixements de llengües de l'estudiantat

Enquesta a l'estudiantat de grau de nou ingrés que es fa a l'inici de curs

Per obtenir el títol de grau a la UPC cal assolir la competència en una tercera llengua. D’acord amb la Normativa acadèmica 2023-2024, a la UPC hi ha diverses opcions per assolir-la. Una de les opcions és acreditar el coneixement amb un certificat del nivell B2 o superior del MECR. A l'enquesta d'inici de curs que es fa a l'estudiantat de nou ingrés hi ha la pregunta següent:

Tens algun dels certificats d’idiomes de nivell B2 o superior (alemany, anglès, francès o italià) o dels títols universitaris o de batxillerat que s’especifiquen a la Taula de certificats aprovada pel CIC?

Els estudiants i les estudiants només responen "sí" o "no" a la pregunta, no han d'aportar-hi el certificat.

Any resultats Nre. total de respostes No Centres

Font: web Portal de dades i indicadors de la UPC. Els % de la taula s'han calculat respecte del 100% de respostes (sí i no).

2023-2024

2 774 respostes

Univers: 5 718 estudiants (48,51 % participació)

1 546 respostes

55,73 %

1 228 respostes

44,26 %

Resultats per centres
2022-2023

 1 760 respostes

Univers:  5 535 (31,8 % participació)

902 respostes

51,2 %

858 respostes

48,8 % 

Resultats per centres
2021-2022

1 653 respostes

Univers: 6.093 (27,1 % participació)

850 respostes

51,4 %

803 respostes

48,6 %

Resultats per centres
2020-2021

2 292 respostes

 

1 103 respostes
48,1 %

 

1 189 respostes
51,9 %

 

Resultats per centres
2019-2020 3 207 respostes

 

1 441 respostes

44,9 %

1 766 respostes

55,1 %

 

Resultats per centres
2018-2019

2 479 respostes

 

1 103 respostes

44,5 %

1 376 respostes

55, 5%

Resultats per centres
2016-2017 2.630 respostes

 

1 074 respostes

40,83 %

1 556 respostes

59,16 %

Resultats per centres
2014-2015 2 559 respostes

1 043 respostes
40,75 %

1 516 respostes
59,24 %
Resultats per centres
2013-2014 2 665 respostes

861 respostes

33,3 %

1 804

67,7 %

Resultats per centres

Altres proves diagnòstiques.

 

Prova de diagnòstic d'anglès l'estudiantat de grau de nou ingrés amb el SIMTEST

 • Cada 2 anys es fa un test de nivell d'anglès dins l'enquesta adreçada a estudiants de grau de nou ingrés a l'inici de curs, per situar-lo en un nivell de MECR. És una prova per a tot l’estudiantat de les universitats catalanes.
 • El curs 2023-2024 s'ha demanat a tot l'estudiantat que facin el test de diagnòstic d'anglès tant si s'ha respost “sí” com si ha respost “no” a la pregunta sobre el certificat d'idioma de nivell B2 o superior.
 • El curs 2020-2021 s'ha demanat que fes el test l'estudiantat que ha declarat que no disposa de cap certificat oficial a l'enquesta .

Curs acadèmic

Nre. i % d'estudiants
que han fet la prova
Nivell A2 o inferior

Nivell B1 i B2.1

Nivell B2 o superior

*   Univers: nombre d'estudiants que han respost l'enquesta a l'estudiantat de grau de nou ingrés.
** Univers: nombre d'estudiants que han fet el SIMTEST.
     Font: resultats de l'enquesta a l'estudiantat de grau de nou ingrés i  resultats de les proves SIMTEST.
2023-2024 645 estudiants
23 %
*Univers: 2 774
77 estudiants
12 %
**Univers: 645
138 estudiants
21 %
**Univers: 645
430 estudiants
67 %
**Univers: 645
2020-2021 619 estudiants
52
 %
*Univers: 1 189
97 estudiants
15,67 %
**Univers: 645
230 estudiants
37,15 %
**Univers: 645
292 estudiants
47,17 %
**Univers: 645

 

Campanya de diagnòstic d'anglès als estudiants de grau de nou ingrés, acredita el B2, curs 2014-2015

El novembre i desembre de 2014 i l'abril de 2015 es va fer una campanya de diagnòstic adreçada als estudiants de grau de nou ingrés sobre el seu nivell de terceres llengües. Calia respondre si tenien un certificat de nivell B2 o superior inclòs a la taula oficial i, en cas que no en tinguessin cap, fer una prova de diagnòstic per conèixer orientativament el seu nivell (no és una prova d'acreditació de nivell). Els resultats de les persones que van participar en el diagnòstic aportant un certificat o fent la prova apunten que la meitat, com a mínim, de l'estudiantat de nou ingrés de la UPC té el nivell B2 o superior.

Resultats sobre la pregunta certificat de nivell B2 o superior i la prova de diagnòstic
NO Sense resposta TOTAL

(1) 1.630 proves d'anglès, 4 d'alemany, 6 de francès i 4 d'italià.

(2) Estudiants comptabilitzats amb resposta 'SÍ' que han aportat el certificat B2 al centre fins a l'abril.
* Ja tenien nivell certificat.

Darrera actualització: abril de 2015

Total d'estudiants enquestats 1.705 793 2.198 4.696
Han fet prova de nivell (1) 1.624 20* - 1.644
Sense prova 81 - 2.076 2.157
Han aportat certificat (2) - 664 - 664
Fins a A1 146 - - 146
Fins a A2c 246 2 - 248
Fins a B1 296 3 - 299
Fins a B2.1 323 1 - 324
Fins a B2.2 480 9 - 489
Fins a C1.1 133 5 - 138

Més informació.

 

Nombre i percentatge (%) de PAS que va fer el LevelKit el 2017

432 persones del PAS de la UPC van fer el test de nivell LevelKit, en què particià la meitat del col·lectiu. 21 persones no assoleixen cap nivell mínim.
Nivell MECR
Nre. de PAS
% de PAS
Nivell A1 27 6,25 %
Nivell A2 45 10,41 %
Subnivell B1.1 105 24,30 %
Nivell B1.2 65 15 %
Subnivell B2.1 26 6 %
Nivell B2.2 71 16,43 %
Subnivell C1.1 67 15,50 %
Nivell C1.2 5 1,15 %
Font: SDP de la UPC.

 

Estudiants de grau de nou ingrés que han presentat acreditació del nivell B2 d'una tercera llengua

  Curs d'inici dels estudis de grau Nombre d'estudiants
  Estudiants afectats pel requisit d'acreditació del coneixement d'una 3a llengua amb un certificat de B2.
  Curs 2014-2015 708
  Curs 2015-2016 144 (a desembre de 2015)

   

  Estudis sobre necessitats i actituds sobre les llengües

  Informe "Necessitats i demandes relacionades amb la formació de llengües estrangeres als serveis lingüístics universitaris"

  El maig de 2019 es va fer una enquesta de necessitats sobre formació i acreditació d'idiomes entre l'estudiantat de les universitats catalanes, entre el qual es va incloure el de la UPC. En destaquem els resultats següents:

   • El 62 % de l'estudiantat afirma que posseeix un certificat oficial que acredita el seu nivell de coneixement d'anglès, i d'aquests, gairebé el 85 % acredita un nivell B2 o superior.
   • El 82 % de l'estudiantat considera que tenir acreditat un nivell alt en llengua estrangera és bastant o molt important, especialment per a l'activitat laboral.
   • Els mètodes d'aprenentatge d'idiomes informals són els més atractius en general. L'estudiantat universitari valora molt positivament l'oferta de cursos presencials a mida.
   • La majoria de participants creu que podria resultar més útil aprendre anglès dins els estudis i que les universitats haurien de fomentar les assignatures en anglès.

  Font: accés a l'informe

   

  Informe sobre el "Pla de política internacional: de les relacions internacionals a la internacionalització"

  Necessitats lingüístiques detectades mitjançant dues enquestes fetes per a l'elaboració del Pla de política internacional 2008-2010. La majoria de les persones enquestades (5.323 persones) opina que:

   • Són partidàries d'augmentar la seva exposició a l'anglès.
   • Es mostren favorables a augmentar l'oferta acadèmica en anglès de la UPC.
   • Opinen que s'ha de promoure la realització de cursos d'anglès dins els plans d'estudis i impulsar estades docents en universitats estrangeres.
   • Valoren com a molt necessari el fet de poder disposar en anglès dels programes de les assignatures, el material docent i la informació institucional.

  Font: accés a l'informe

   

  Estudi "Coneixements, usos i actituds lingüístics entre l'estudiantat universitari"

  Actituds, identitats i usos lingüístics del sistema universitari català d'acord a l'enquesta feta el curs 2008-2009 per vuit universitats catalanes. La majoria des estudiants enquestats (gairebé 3.000) opina que:

  • L'oferta de classes en català i en castellà és correcta, mentre que l'oferta de classes en anglès és insuficient.
  • L'anglès és un factor clau per desenvolupar-se amb èxit acadèmicament, professionalment i personalment, i s'ha de conèixer per realitzar satisfactòriament els estudis.
  • Prefereix que la llengua utilitzada pel professor a classe sigui el català.
  • Està d'acord amb el fet que la informació sobre la llengua de cada grup classe es faci pública abans del començament del curs.

  Font: accés a l'estudi