Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / Política lingüística UPC / Pla de llengües UPC / Articles sobre llengua dels estatuts de les universitats catalanes

Articles sobre llengua dels estatuts de les universitats catalanes

Universitat Autònoma de Barcelona

 Article 9. Llengua pròpia i llengües oficials

1. El català és la llengua pròpia de la Universitat Autònoma de Barcelona i, per tant, és la llengua d'ús normal en les seves activitats. El català, com a llengua pròpia, és la llengua oficial de la Universitat, com també ho és la castellana, oficial a tot l'Estat espanyol.
2. L'ús de les llengües oficials a les activitats universitàries es regeix per les disposicions vigents en matèria de política lingüística. D'acord amb aquestes disposicions, s'ha de respectar el dret de tots els membres de la comunitat universitària a utilitzar qualsevol de les dues llengües oficials.
3. La Universitat Autònoma de Barcelona potencia el ple ús de la llengua catalana en tots els àmbits de la seva activitat docent, investigadora, administrativa i de serveis. La Universitat dedica una especial atenció a l'estudi i al conreu de la llengua i la cultura catalanes i acull, en recíproca convivència, les dels altres pobles de l'Estat.
4. La Universitat fomenta el coneixement i ús de terceres llengües per part dels membres de la comunitat universitària a través dels plans pluriennals de política lingüística
i d'altres mitjans.


Accés al document complet

Universitat de Barcelona

Article 6
1. El català és la llengua pròpia i oficial de la Universitat de Barcelona.
2. El català i el castellà, com a llengües oficials a Catalunya, han de ser utilitzades a la Universitat de Barcelona d'acord amb les disposicions sobre política lingüística.
3. La Universitat de Barcelona, d'acord amb el seu Reglament sobre els usos lingüístics, ha de fomentar la llengua catalana en els camps investigador, docent, administratiu i de serveis, i ha de contribuir a la incorporació de la llengua catalana a tots els àmbits del coneixement. A aquest efecte, la Comissió de Política Lingüística estableix les directrius en matèria de política lingüística i impulsa la normalització de la llengua catalana. La Comissió de Política Lingüística, com a delegada del Consell de Govern, és presidida pel rector o la rectora, o per la persona que delegui, i en són membres el o la gerent, vuit professors o professores dels diferents àmbits d'activitat universitària, quatre estudiants i dos membres del personal d'administració i serveis.
4. La Universitat de Barcelona ha de fomentar el coneixement i l'estudi de la llengua i la cultura catalanes.
5. La Universitat de Barcelona està oberta a la resta de llengües i cultures, i, a través del seu servei lingüístic, ha de promoure la formació i l'assessorament multilingües per a les activitats acadèmiques de la comunitat universitària.

Article 8

2. La Universitat de Barcelona participa en les iniciatives que reforcen la cooperació entre les universitats de l'àmbit lingüístic català i, com a membre de l'Institut Joan Lluís Vives, en les que s'impulsen des d'aquest Institut.


Accés al document complet

Universitat de Girona

Article 4. Llengua
4.1. El català és la llengua pròpia de la Universitat de Girona i, per tant, la d'ús normal en les seves activitats. A aquest efecte, la Universitat de Girona promourà el ple ús de la llengua catalana en tots els seus àmbits i establirà els mitjans adequats per assegurar-ne l'aprenentatge i la utilització per part dels estudiants, del personal acadèmic i del personal d'administració i serveis.
4.2. La Universitat de Girona promourà la col·laboració a tots els nivells amb les altres universitats del domini lingüístic català i, d'una manera especial, amb les integrades en la Xarxa d'Universitats Institut Joan Lluís Vives. En el marc de la col·laboració i l'intercanvi amb altres universitats i institucions, la Universitat de Girona fomentarà el coneixement i la projecció exterior de la llengua i la cultura catalanes.

Article 49. Serveis a la comunitat universitària
Els serveis generals d'atenció a la comunitat universitària subvenen a les necessitats socials, culturals i esportives dels seus membres. Són serveis generals d'atenció a la comunitat universitària el Servei de Llengües Modernes, el Servei d'Esports i els altres que es puguin crear.


Accés al document complet

Universitat de Lleida

Article 4. Llengua
1. El català és la llengua pròpia i institucional de la UdL i, per tant, la d'ús normal en les seues activitats, sens perjudici dels drets que es deriven del que estableixen l'Estatut d'autonomia de Catalunya i la legislació vigent.
2. La UdL potencia l'ús del català en els diversos àmbits de l'activitat universitària i garanteix l'existència dels mitjans adients per assegurar-ne la comprensió i fomentar-ne l'ús per part de la comunitat universitària. Amb aquesta finalitat, promou la col·laboració amb altres universitats, especialment les de l'àmbit lingüístic català, i fomenta la projecció exterior de la llengua i la cultura catalana.
3. La UdL valora la diversitat lingüística com a oportunitat per a l'enriquiment espiritual, el coneixement i el respecte mutu entre els pobles.
4. La comunitat universitària i els òrgans de govern han de vetllar per facilitar la integració de les persones que s'incorporen a la Universitat de Lleida procedents de fora de l'àmbit lingüístic català. La Universitat, d'acord amb la normativa vigent, ha de procurar que l'accés i la incorporació de nous membres a la comunitat universitària no alteri els usos lingüístics ni el procés de normalització lingüística.
5. La comunitat universitària i els òrgans de govern, d'acord amb la normativa vigent, han de regular la concreció del coneixement suficient de les dues llengües oficials en els processos de selecció, accés, incorporació i avaluació, tant del professorat com de l'estudiantat.
6. La UdL fomenta el coneixement de terceres llengües i, en la mesura que sigui possible, llur ús en les activitats acadèmiques.

Disposicions addicionals
Segona. La Comissió de Política Lingüística
El Consell de Govern ha de constituir una Comissió de Política Lingüística, integrada per representants dels centres docents i dels diversos col·lectius de la comunitat universitària, per tal d'impulsar l'ús de la llengua pròpia de la Universitat i de vetllar per l'aplicació dels aspectes lingüístics previstos en aquests Estatuts.


Accés al document complet

Universitat Politècnica de Catalunya

El 21 de desembre de 2011 el Claustre General va aprovar els nous Estatuts de la UPC. En aquest text, la UPC renova el compromís amb el català com a llengua pròpia de la universitat i promou el multilingüisme com a aposta per la internacionalització. Publicat al DOGC núm. 6140, 1 juny 2012. Correcció d’errades: DOGC núm. 6257, 20 novembre 2012.

Article 4. Objectius de la Universitat
(...)
Ha de posar una atenció especial en el foment de la cultura i la llengua catalanes, i en la incorporació de la llengua catalana als àmbits de coneixement que són propis de la Universitat, per a la qual cosa estableix relacions amb les universitats de l'àrea lingüística catalana i amb les institucions de difusió de la cultura catalana.

Article 11. Llengua
El català és la llengua pròpia de la Universitat Politècnica de Catalunya i el seu vehicle d'expressió normal. La llengua castellana hi conviu en igualtat de drets per a tots els membres de la comunitat universitària, sobre la base del respecte a la llibertat d'expressar-se, oralment i per escrit, en cada cas en la llengua que es prefereixi. La Universitat ha de fomentar el coneixement i l’ús del català en tots els àmbits de l'activitat universitària, facilitar-ne l'aprenentatge a tots els membres de la seva comunitat i assegurar el nivell de coneixement suficient de les dues llengües oficials, d’acord amb el marc legal.

Article 113. Multilingüisme
La Universitat fomenta el coneixement i l’ús de terceres llengües d’interès acadèmic i professional. Amb aquesta finalitat, el Consell de Govern estableix plans de llengües que incorporen les terceres llengües i promouen el multilingüisme i la interculturalitat dins del marc d’una política lingüística compromesa amb la llengua pròpia i amb voluntat de projecció internacional.

La Universitat desplega els objectius de foment del català i del multilingüisme a través del Servei de Llengües i Terminologia, que planifica i coordina les actuacions de suport a l’aprenentatge, l’ús, la qualitat i la interacció de les llengües en els diferents àmbits de la Universitat, d’acord amb les directrius del Consell de Govern. El Servei de Llengües i Terminologia dóna suport als membres de la comunitat universitària mitjançant serveis i recursos lingüístics.

Article 180. Processos d'acollida
La Universitat ha d’establir els procediments adients perquè en els processos d’acollida dels diferents membres de la comunitat universitària se’n faciliti la integració i s’afavoreixi el coneixement suficient del català, com a llengua pròpia de la Universitat, i del castellà.

Article 206. Normativa general
(...)

Així mateix, aquesta reglamentació ha de tenir en compte el que disposa la normativa vigent pel que fa a la concreció del coneixement suficient de les llengües oficials.
Accés al document complet

Universitat Rovira i Virgili

Article 8

1. El català és la llengua pròpia de la Universitat i, per tant, és la llengua d'ús normal i preferent de les seves activitats.
2. El català és la llengua oficial de la Universitat, així com també ho és el castellà. L'ús de les llengües oficials en les activitats universitàries es regeix per la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística.
3. La Universitat ha d'estimular el coneixement i l'ús del català en tots els àmbits de l'activitat universitària i fomentar-ne l'aprenentatge entre tots els membres de la comunitat universitària.
4. El professorat universitari, llevat del visitant i casos anàlegs, ha de conèixer suficientment les dues llengües oficials, d'acord amb les exigències de la seva tasca acadèmica i segons els criteris que estableixin les normes aplicables.
5. La Universitat ha d'establir programes per fomentar el coneixement de terceres llengües, que incloguin tant l'ús d'aquestes llengües en les activitats acadèmiques de la Universitat com l'oferta d'assignatures específiques de les diferents titulacions.

Article 9
1. La Universitat a fi de promoure la seva dimensió internacional, pot establir convenis de col·laboració amb altres universitats d'arreu del món i, en particular, amb les que formen part de l'espai europeu d'educació superior.
2. Al mateix temps, la Universitat participa en les iniciatives que reforcin la cooperació amb altres universitats de l'àmbit lingüístic català i, com a membre de l'Institut Joan Lluís Vives, en les que impulsi aquest Institut.

Article 94
1. La Comissió de Política Lingüística de la Universitat Rovira i Virgili és l'òrgan al qual correspon, dins el procés de normalització lingüística de la Universitat, definir els objectius normalitzadors, temporalitzar-los, proposar al Consell de Govern les estratègies d'actuació i els recursos necessaris, i fer un seguiment de l'aplicació d'aquesta planificació.
2. El Consell de Govern n'ha d'aprovar la composició.
3. La Comissió de Política Lingüística ha d'elaborar el seu propi Reglament, el qual ha de ser sotmès a l'aprovació del Consell de Govern.

Article 147
El Servei Lingüístic té les funcions de promoure el coneixement i l'ús de la llengua catalana i posar a disposició de la comunitat universitària tant l'assessorament com la formació en idiomes moderns.


Accés al document complet