Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / Recursos de redacció / Criteris lingüístics i guies / Escriptura dels nombres

Com s'escriuen els nombres

MERLÍ. Manual d'estil i recursos lingüístics. Criteris lingüístics

Els textos tècnics i científics són plens de dades numèriques. També als textos de gestió universitària es fan servir habitualment aquests elements de la llengua. Tot i que no hi ha regles estrictes per representar els nombres, és recomanable seguir uns criteris concrets per unificar-ne l'ús. Pel que fa al llenguatge científic, en molts casos la grafia és establerta per institucions internacionals.

En aquest apartat es donen unes pautes bàsiques per a un tractament coherent de l'escriptura dels nombres.

 

Xifres o lletres

 • En els textos científics, en què cal molta precisió numèrica perquè una quantitat s’ha de comptabilitzar o perquè designa una mesura o magnitud, s'escriuen amb xifres.

  Poseu en el tub d’assaig 5 gotes d’etanol.
  El vehicle té un volum de càrrega de 3,5 m3.

 • En un text general en què apareix alguna dada numèrica aïllada i la resta és lletra, els nombres que s’expressen amb tres mots o menys s'escriuen amb lletres.

  Cal escollir tres assignatures de lliure elecció.
  En aquest projecte participaran trenta-dos professors.
  A la nostra escola hi ha mil dos-cents estudiants.
  En aquesta assignatura s’han matriculat cent trenta-quatre estudiants.

  En les jornades hi va haver 635 [sis-cents trenta-cinc] assistents.

  • En el cas dels números compresos entre el vint-i-u i el vint-i-nou, la i no es compta com a mot.

 • En un text general, també s'escriuen en xifres els nombres acompanyats del símbol d'una unitat física o monetària. Si es fa servir la paraula corresponent a la unitat, la xifra es pot escriure amb lletres.

  El preu per assistir a les conferències és de 40 €.
  El parc tecnològic té un espai total de 38 ha de terreny i comparteix aquest entorn amb el campus acadèmic de Castelldefels.
  El campus disposa de deu hectàrees, ocupades per diversos centres.

Ús del guionet

 • Cal posar guionet entre la desena i la unitat, i entre la unitat i la centena.

  Per recordar-ho, podeu utilitzar la forma D-U-C (desena-unitat-centena).

  trenta-u (desena-unitat)
  dos-cents (unitat-centena)
  quatre-cents cinquanta-dos (unitat-centena desena-unitat)

 • Els nombres compresos entre el vint-i-u i el vint-i-nou, ambdós inclosos, hi afegeixen una i, que ha d’anar entre guionets.

  vint-i-quatre
  vint-i-set

 

Ús del punt

 • Textos generals

  Per marcar els milers, els milions, etc. es pot fer servir un punt.

  9.000
  90.000
  900.000
  9.000.000
  9.000.000.000

  • Textos científics

   S'hi deixa un espai fix (en publicacions acurades, mig espai) i les xifres es divideixen en grups de tres.

   9 000
   90 000
   900 000
   9 000 000
   9 000 000 000

   Igualment s'ha de deixar l'espai a la part decimal dels nombres.

   3 468 793,543 45

  • En són una excepció els números de sèrie: telèfons, documents identificatius, anys, pàgines.

   Trobareu la informació a les pàgines 1315-1240.

 

Els milions

 • Les unitats de milió s’escriuen amb lletres i amb el mot milions.

  Dos milions

 • Les desenes, les centenes o els milers de milions s’escriuen amb xifres i amb el mot milions.

  20 milions
  150 milions
  1.000 milions

 • Quan la quantitat no és rodona, s’escriu tot amb xifres o s’arrodoneix amb dècimes.

  8,5 milions
  8.500.000

  • Quan la xifra té més d'un decimal, el nombre s'escriu en xifres.

  En l'actualitat, 15.250.000 persones es beneficiarien d'aquesta tecnologia.
  En l'actualitat, 15,25 milions de persones es beneficiarien d'aquesta tecnologia.

 

El miliard, el bilió, el 'billion'

El miliard és un terme que designa la noció “mil milions”. Aquest concepte equival al terme nord-americà billion. Cal no confondre, doncs, billion amb el terme català bilió, que significa “un milió de milions”.

 

Decimals

 • S’escriuen amb xifres.
 • La part entera i la decimal se separen amb una coma, sense espais.

  La longitud és de 2,5 metres.
  S'ha d'escalfar a 32,8 ºC

  • No és correcte utilitzar cap altre signe ni ometre la coma.

  La longitud és de 2'5 metres.
  La longitud és de 2.5 metres.

  S'ha d'escalfar a 32'8 ºC.
  S'ha d'escalfar a 32.8 ºC.

 

Partitius

 • En els textos generals, els partitius (meitat, terç, mig, sisena, etc.) es poden escriure amb lletres.

  La meitat de la població
  La 1/2 de la població

  Un terç del fons monetari
  1/3 del fons monetari

  Una sisena part del professorat
  1/6 part del professorat
 • En textos tècnics (expressions matemàtiques, acompanyats d'unitats de mesura), s'escriuen amb xifres.

 

Nombres fraccionaris

 • El numerador i el denominador se separen mitjançant una barra inclinada.
 • Els milers i els milions s'indiquen amb un punt.

  18/5
  1.850/62
  5.850.000/53

 

Enumeracions

 • S’escriuen amb xifres si es disposen en una columna.

  Material:
  1 matràs d’Erlenmeyer
  3 provetes
  1 termòmetre
  2 embuts de decantació.

 • Si s'escriuen dins de text, es poden escriure amb lletres d'acord amb la convenció general.

  Els materials necessaris per fer l'exercici pràctic són un matràs d'Erlenmeyer, tres provetes, un termòmetre i dos embuts de decantació.

 

Percentatges

 • Si la xifra va acompanyada del símbol (%), s’escriu amb xifres.

  El 12 % dels casos...
  El dotze per cent dels casos...

 • Entre el número i el símbol s'ha de deixar un espai.

  15 %

  • S'aconsella que l'espai sigui un espai fix, de manera que la xifra i el símbol no puguin quedar separats al final d'una línia (amb el Word: Ctrl + Maj. + espai).

 • Quan indiquem un interval de tants per cent és preferible repetir el símbol %.

  Entre el 40 % i el 50 %

 

Indicacions horàries

 • De manera general, les hores s'escriuen amb xifres, tot i que és possible escriure-les amb lletres, si no cal una gran precisió.

  La reunió tindrà lloc a les 14.30 h.
  La reunió tindrà lloc a dos quarts de tres de la tarda.

  Cal recordar que, en català, les expressions corresponents als quarts s'escriuen de la manera següent:

  un quart de...
  dos quarts de...
  tres quarts de... • Les hores, els minuts i els segons s’escriuen amb xifres seguides del símbol de la unitat corresponent, deixant un espai entre el número i el símbol.

  4 h
  35 min
  15 s

 • L’hora es pot escriure de les maneres següents:

  16.30 h
  16 h 30 min (sistema internacional)
  16:30 (sistema ISO; sovint es fa servir en els programes de jornades, congressos...)


 • Quan indiquem un interval d'hores, s'aconsella repetir el símbol de l'hora.

  La reunió tindrà lloc de 9.30 h a 12.30 h.

 • Són incorrectes casos com els següents:

  4,30
  4 h 30
  4 30

 

Magnituds físiques i monetàries

  • Les quantitats seguides d’una unitat física o monetària o bé del símbol d’aquestes unitats s’escriuen sempre amb xifres. S'ha de deixar un espai entre la xifra i la unitat.

   150 € (150 euros)

   14 km (14 quilòmetres)

 • Si s'utilitza el sistema sexagesimal per a la mesura d’angles, no s'hi ha de deixar l’espai.

  35’ (35 minuts)
  15” (15 segons)
  10° 30’ 14”

 • Els graus centígrads s’escriuen amb xifres, seguides del símbol °C. S'ha de deixar un espai entre la xifra i el símbol, però no entre els dos elements que el constitueixen.

  12 °C

 • Quan s'indica un interval de temperatura és preferible repetir el símbol.

  Entre 3 °C i 12 °C

 

Les dimensions geomètriques

  • Les dimensions geomètriques s’escriuen sempre amb xifres. S'ha de deixar un espai entre la xifra i el símbol x. La unitat de mesura solament se situa al final.

   3 x 3 x 3 cm

   

  Indicacions d'ordre

  • En els índexs, les notes, els sumaris i les taules, els números d’ordre s’acostumen a alinear per la dreta, perquè el text presenti una certa uniformitat.

   8.

   Proveïment d’aigua

   9.

   Sanejament

   10.

   Conclusions

   11.

   Bibliografia

   I.

   Introducció

   II.

   Vies urbanes

   III.

   Trànsit urbà

   IV.

   Enllumenat públic

   

  Divisions o apartats

   • És opcional posar l’últim punt de les xifres de numeració d'apartats, encara que la tendència habitual és de posar-l’hi. Els punts que apareixen entre els números són, en canvi, imprescindibles.

    1. Introducció
    2. Programació bàsica amb control numèric
    2.1. Estructura del programa
    2.2. Condicions de desplaçament o funcions preparatòries G

  • És incorrecte, però, posar el punt final quan l’esmentem per fer-ne remissió dins el text.

   Ja hem vist en l’apartat 2.1 que aquesta teoria s’acomplia en tots els casos
   Ja hem vist en l’apartat 2.1. que aquesta teoria s’acomplia en tots els casos

   

  Congressos, jornades i fires

  • Per a noms oficials de congressos, jornades, festivals, fires i competicions es poden utilitzar les xifres romanes (sense marca de plural) o bé els números ordinals (segon, tercera, etc.).

   I Congrés de Xarxes d'Innovació Educativa
   Segona Jornada d'Interacció Matemàtica-Indústria
   V Jornades de Joves Investigadors en Física Atòmica i Molecular

   

  Numeració de textos legals

  • La numeració dels textos legals i normatius (decrets, lleis...) s'escriu sempre amb xifres, amb una barra inclinada entre el número de la sèrie i l'any, i sense punts ni espais de separació entre els milers i les centenes.

   Resolució 1769/2010, de 16 de juliol
   Reial Decret 1892/2008, de 14 de novembre

  • La numeració de publicacions oficials s'escriu sempre amb xifres i sense punts ni espais de separació entre els milers i les centenes.

   DOGC núm. 5029, de 14.12.2007
   BOE-A-2007-22293

   

  Dates

  • Es recomana escriure l'any complet.

   L’any 2011

  • L’any no ha de portar el punt del miler.

   L’any 2.003

  • Si s'elideixen algunes xifres, no s'hi ha de posar l’apòstrof per indicar-ho.

   L’any '98
   L'any '92

  • Dècades

   Si es fa servir l'expressió "els anys ...", "a la dècada dels anys..." o "a la dècada dels...", l'any s'escriu amb lletres.

   Els anys noranta, la comunitat universitària...
   A la dècada dels anys noranta, la comunitat universitària...
   A la dècada dels noranta, la comunitat universitària...

   En canvim, si es fa servir l'expressió "a la dècada de + el número de l'any", l'any s'escriu amb xifres.

   A la dècada de 1990, la comunitat universitària...

  • La indicació de la data completa (dia, mes, any) s’escriu: el dia amb xifres, el mes amb lletres i l’any amb xifres completes.

   29 de febrer de 2010

  • Si cal una forma més sintètica es pot posar tota la data amb xifres.

   D'acord amb la ISO 8601 (UNE-EN 28601:1995. Elementos de datos y formatos de intercambio. Intercambio de información. Representación de la fecha y de la hora), l'element que separa els elements de les datacions ha de ser el guionet. Tot i això, per raó de l'ús comú, també es poden utilitzar el punt o la barra inclinada.

   D'acord amb la mateixa normativa, l'any s'ha d'especificar amb les quatre xifres que hi corresponen. Tot i això, per raó de l'ús comú, també es poden utilitzar les dues últimes xifres.

   18-3-2011
   18.3.2011
   18/3/11

   És correcte, també, escriure el mes amb xifres romanes.

   24.IV.10
   24-IV-10

  • Quan el nombre que indica el dia o el mes és més petit que 10, es recomana no afegir un 0 a la xifra simple, tret que es tracti de formularis informatitzats o documentació bancària o comercial.

   6-4-2013
   9.3.13
   2/8/13

  • Si es fa referència a un període, l'any que queda en segon lloc no s'abreuja.

   El curs 2011-2012

  • Segles

   S'escriuen amb xifres romanes. Sempre que sigui possible, s'han d'escriure amb versaletes.

   El segle xix va ser època en què la indústria tèxtil...

   

  Números de telèfon

  • Si el número de telèfon es vol separar en grups, es fa servir un espai. No s'hi han de posar signes com ara guionets o punts.

   934 017 109

  • Els diversos prefixos territorials o provincials se separen del número de telèfon amb un guionet.

   010 - 34 - 934 016 186

  • L’extensió, si n’hi ha, s’escriu al final i entre parèntesis.

   936 758 016 (274)

   

  Apostrofació dels nombres

  • Els nombres que s’apostrofen quan s’escriuen amb lletres també s’apostrofen quan s’escriuen amb xifres.

   l'u l'1
   d'u d'1
   l'onze l'11
   d'onze d'11

   

  Xifres al final de línia

  • Quan una xifra queda al final d'una línia, es recomana no separar-la de l'element que l'acompanya (paraula, símbol...).

   Els materials de l'assignatura, que hauran elaborat
   3 professors del departament...
   Els materials de l'assignatura, que hauran elaborat 3
   professors
   del departament...

   Segons els resultats de l'aproximació feta amb aquest software, un
   30 % de les edificacions no compleix els requisits estàndards.
   Segons els resultats de l'aproximació feta amb aquest software, un 30
   %
   de les edificacions no compleix els requisits estàndards.

  • També es recomana no separar nombres correlatius o que formen una unitat.

   Els nous graus es començaran a impartir al centre el curs
   2012-2013.
   Els nous graus es començaran a impartir al centre el curs 2012-
   2013
   .

   

  Nombres a l'inici de frase

   • Quan un nombre inicia una frase, s'escriu amb lletres.

    Vint-i-cinc membres del PDI accediran a les activitats de formació.

   • Una altra opció és capgirar la frase.

    Set-centes vint-i-dues
    persones han estat escollides per participar en el pla pilot.

  Per participar en el pla pilot, han estat escollides 722 persones.

   

  Diferències entre 'número' i 'nombre'

  • El terme nombre és el resultat de comptar les coses que formen un agregat. En aquest sentit es pot considerar un sinònim de quantitat de.

   El nombre d’estudiants d’aquest curs
   El nombre d’assistents al congrés

   També s’utilitza per designar qualsevol dels ens abstractes que resulten de generalitzar aquest concepte. En l’àrea de matemàtiques, hi podem trobar molt exemples.

   els nombres
   el nombre enter
   el nombre decimal
   el nombre senar
   el nombre primer

  • El terme número té un ús més concret. És el nombre amb què una cosa és designada dins d’una sèrie o col·lecció.

   la pàgina número 4
   el número 3 del butlletí
   el DNI número 37 536 872
   el número de telèfon 934 017 109
   el seient número 21

   

  Taules de diversos tipus de numerals

  • Numerals cardinals

   zero

   0

   un, una

   1

   dos, dues

   2

   tres

   3

   quatre

   4

   cinc

   5

   sis

   6

   set

   7

   vuit

   8

   nou

   9

   deu

   10

   onze

   11

   dotze

   12

   tretze

   13

   catorze

   14

   quinze

   15

   setze

   16

   disset

   17

   divuit

   18

   dinou

   19

   vint

   20

   vint-i-un, vint-i-una

   21

   vint-i-dos, vint-i-dues

   22

   trenta

   30

   trenta-tres

   33

   quaranta

   40

   cinquanta

   50

   seixanta

   60

   setanta

   70

   vuitanta

   80

   noranta

   90

   cent

   100

   cent un, cent una

   101

   cent deu

   110

   cent vint-i-tres

   123

   cent trenta-quatre

   134

   dos-cents, dues-centes

   200

   cinc-cents, cinc-centes

   500

   mil

   1.000

   mil un, mil una

   1.001

   cinc mil deu

   5.010

   cent mil

   100.000

   un milió

   1.000.000

   deu milions

   10.000.000

   un miliard

   1.000.000.000

   un bilió

   1.000.000.000.000

   un trilió

   1.000.000.000.000.000.000


  • Numerals ordinals escrits amb xifres aràbigues

   SINGULAR

   PLURAL

   Masculí

   Femení

   Masculí

   Femení

   1r primer
   2n segon
   3r tercer
   4t quart
   5è cinquè
   6è sisè
   7è setè
   8è vuitè
   9è novè
   10è desè
   11è onzè
   12è dotzè
   13è tretzè
   14è catorzè
   15è quinzè
   16è setzè
   17è dissetè
   18è divuitè
   19è dinovè
   20è vintè
   21è vint-i-unè
   22è vint-i-dosè

   30è trentè
   40è quarantè
   50è cinquantè
   60è seixantè
   70è setantè
   80è vuitantè
   90è norantè
   100è centè

   1a primera
   2a segona
   3a tercera
   4a quarta
   5a cinquena
   6a sisena
   7a setena
   8a vuitena
   9a novena
   10a desena
   11a onzena
   12a dotzena
   13a tretzena
   14a catorzena
   15a quinzena
   16a setzena
   17a dissetena
   18a divuitena
   19a dinovena
   20a vintena
   21a vint-i-unena
   22a vint-i-dosena

   30a trentena
   40a quarantena
   50a cinquantena
   60a seixantena
   70a setantena
   80a vuitantena
   90a norantena
   100a centena

   1rs primers
   2ns segons
   3rs tercers
   4ts quarts
   5ns cinquens
   6ns sisens
   7ns setens
   8ns vuitens
   9ns novens
   10ns desens
   11ns onzens
   12ns dotzens
   13ns tretzens
   14ns catorzens
   15ns quinzens
   16ns setzens
   17ns dissetens
   18ns divuitens
   19ns dinovens
   20ns vintens
   21ns vint-i-unens
   22ns vint-i-dosens

   30ns trentens
   40ns quarantens
   50ns cinquantens
   60ns seixantens
   70ns setantens
   80ns vuitantens
   90ns norantens
   100ns centens

   1es primeres
   2es segones
   3es terceres
   4es quartes
   5es cinquenes
   6es sisenes
   7es setenes
   8es vuitenes
   9es novenes
   10es desenes
   11es onzenes
   12es dotzenes
   13es tretzenes
   14es catorzenes
   15es quizenes
   16es setzenes
   17es dissetenes
   18es divuitenes
   19es dinovenes
   20es vintenes
   21es vint-i-unenes
   22es vint-i-dosenes

   30es trentenes
   40es quarantenes
   50es cinquantenes
   60es seixantenes
   70es setantenes
   80es vuitantenes
   90es norantenes
   100es centenes


  • Numerals partitius (formes masculines en singular)

   1/2 mig / meitat

   1/12 dotzè

   1/3 terç

   1/13 tretzè

   1/4 quart

   1/14 catorzè

   1/5 cinquè

   1/15 quinzè

   1/6 sisè

   1/16 setzè

   1/7 setè

   1/17 dissetè

   1/8 vuitè

   1/18 divuitè

   1/9 novè

   1/20 vintè

   1/10 desè

   1/21 vint-i-unè

   1/11 onzè

   1/30 trentè


   Els numerals fraccionaris s’expressen lingüísticament mitjançant dos numerals: un cardinal que designa el numerador de la fracció i un ordinal que designa el denominador.

   2/8 dos vuitens
   3/4 tres quarts
   4/6 quatre sisens

  • Numerals multiplicatius

   simple

   X 1

   doble

   X 2

   triple, tripla

   X 3

   quàdruple, quàdrupla

   X 4

   quíntuple, quíntupla

   X 5

   sèxtuple, sèxtupla

   X 6

   sèptuple, sèptupla

   X 7

   òctuple, òctupla

   X 8

   nònuple, nònupla

   X 9

   dècuple, dècupla

   X 10

   cèntuple, cèntupla

   X 100

   múltiple, múltipla

   X (>2)


  • Numerals col·lectius segons la quantitat d’elements de què consta el conjunt

   monari / monàdic

   1

   binari

   2

   ternari, triàdic

   3

   quaternari

   4

   quinari

   5

   senari

   6

   septenari

   7

   octonari

   8

   novenari

   9


  • Numerals col·lectius que indiquen la quantitat d’angles que formen una figura geomètrica

   trígon, triangle

   3 costats

   tetràgon

   4 costats

   pentàgon

   5 costats

   hexàgon

   6 costats

   heptàgon

   7 costats

   octàgon, octògon

   8 costats

   decàgon

   9 costats

   dodecàgon

   12 costats

   pentadecàgon

   15 costats

   icosàgon

   20 costats


  • Numerals col·lectius que indiquen la quantitat de cares que té una figura

   diedre, díedre

   2 cares

   triedre, tríedre

   3 cares

   poliedre, políedre

   més de 3 cares

   tetraedre, tetràedre

   4 cares

   pentaedre, pentàedre

   5 cares

   hexaedre, hexàedre

   6 cares

   heptaedre, heptàedre

   7 cares

   octaedre, octàedre

   8 cares

   decaedre, decàedre

   10 cares

   dodecaedre, dodecàedre

   12 cares

   icosaedre, icosàedre

   20 cares


  • Numerals col·lectius que designen períodes d’anys

   bienni

   2 anys

   trienni

   3 anys

   quadrienni

   4 anys

   quinquenni

   5 anys

   sexenni

   6 anys

   septenni

   7 anys

   decenni

   10 anys

   tricenni

   30 anys

   centenni

   100 anys

   mil·lenni

   1000 anys


  • Freqüència en l’ocurrència d’esdeveniments

   diari, diària

   un cop al dia

   setmanal un cop a la setmana
   bisetmanal dos cops a la setmana

   trisetmanal

   tres cops a la setmana

   desenal

   un cop cada deu dies

   quinzenal

   un cop cada quinze dies

   mensual un cop al mes
   bimensual dos cops al mes

   trimensual

   tres cops al mes

   bimestral

   un cop cada dos mesos

   trimestral

   un cop cada tres mesos

   quadrimestral

   un cop cada quatre mesos

   semestral

   un cop cada sis mesos

   plurianual

   diversos cops a l’any

   bianual / bisanual dos cops cada any
   trianual tres cops cada any

   quadrianual

   quatre cops cada any

   anual / anyal

   un cop cada any


   • Cal recordar que la paraula biennal significa que ocorre un cop cada dos anys.