Vés al contingut (premeu Retorn)

Nomenaments de càrrecs

Models de documents

Una resolució de nomenament és la resolució mitjançant la qual el rector o rectora de la UPC nomena una persona elegida per un òrgan col·legiat o pel mateix rector o rectora perquè ocupi un càrrec unipersonal.

Els nomenaments dels òrgans unipersonals de la UPC contenen uns elements fixats que es redacten d'acord amb uns criteris lingüístics i gràfics concrets.

Et recomanem
Exemples

Estructura i redacta els nomenaments segons el model de la UPC

Identificació numèrica de la resolució

 • La numeració inclou el número corresponent a la resolució, una barra inclinada i l'any.

  Resolució 519/2018

  La paraula resolució es pot abreujar de la manera següent:

  Resol.

  No s'afegeixen dos punts després de la paraula resolució o l'abreviatura resol.

Títol del document

  • Especifica, d'una manera clara i concisa, el tipus de document i el contingut. Es marca amb lletra negreta.

   Resolució de cessament de la directora del Departament...

Fets i fonaments de dret

 • La identificació de l'apartat s'escriu en negreta.

  Fets i fonaments de dret

 • Especifica l'òrgan col·legiat que elegeix la persona que és nomenada, el nom i els cognoms de la persona que es nomena i el càrrec per al qual ha estat elegida.

  El Consell del Departament de Ciència i Enginyeria Nàutiques ha elegit José Manuel de la Puente Martorell per ocupar el càrrec de director del Departament de Ciència i Enginyeria Nàutiques.

 • Especifica les disposicions normatives en què es fonamenta la resolució, que han de recollir les que confereixen al rector o rectora les atribucions per executar els acords dels òrgans col·legiats i nomenar el càrrec a què fa referència la resolució.

  Aquest paràgraf es redacta de manera que introdueixi l'apartat següent, la resolució, per la qual cosa s'ha de tancar amb una coma final. En aquest cas, el paràgraf ha de començar amb un element introductori:

  D'acord amb les atribucions...
  Ateses les atribucions...
  Segons les atribucions...
  De conformitat amb les atribucions...
  Fent ús de les atribucions


  D'acord amb les atribucions que em confereixen l'article 20.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats, i els articles 67 i 84.2 de l'Acord GOV/43/2012, de 29 de maig, pel qual s'aprova la modificació dels Estatuts de la Universitat Politècnica de Catalunya,

 • Si per al nomenament no cal que un òrgan col·legiat designi la persona que ha d'ocupar el càrrec i correspon solament al rector o rectora la designació, aquest apartat inclou un punt únic.

  Com a rector de la Universitat Politècnica de Catalunya i d'acord amb les atribucions que em confereixen l'article 20.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats, i els articles 67 i 84.2 de l'Acord GOV/43/2012, de 29 de maig, pel qual s'aprova la modificació dels Estatuts de la Universitat Politècnica de Catalunya,

Resolució

 • Aquest apartat s'inicia amb la paraula resolc, que s'escriu en majúscules, seguida de dos punts. Es destaca amb negreta.

  RESOLC:

 • En primer lloc es fa el nomenament, que és la decisió que la persona escollida ocupi el càrrec.

  L'estructura d'aquest paràgraf és el següent:

  Nomenar [nom i cognoms de la persona que és nomenada] per ocupar el càrrec de [càrrec] del [centre, departament...], amb efectes des del dia [dia, mes i any].

  Nomenar José Manuel de la Puente Martorell per ocupar el càrrec de director del Departament de Ciència i Enginyeria Nàutiques, amb efectes des del dia 14 de març 2018.

   

 • A continuació, es fa referència a la comunicació de la resolució a la persona interessada i la publicació de la resolució.

  La frase és la següent:

  Comunicar aquesta resolució a la persona interessada i publicar-la de la forma reglamentària.

 • Els apartats es numeren amb nombres ordinals desenvolupats, seguits d'un punt. No cal escriure'ls en majúscula.

  Primer.
  Segon.

Datació

 • S'hi fa constar:

  Població
  Data: el dia en xifres, el mes en lletres (en minúscula) i l'any en xifres i sense cap punt


  Barcelona, 14 de març de 2018

Signatura

 • La signatura consta dels elements següents:


  Rúbrica
  Nom i cognoms
  Càrrec

  [rúbrica]
  Francesc Torres Torres
  Rector

Qüestions de redacció i gràfiques

 • No cal afegir cap forma de tractament (Sr., Sra.; Dr., Dra.) als noms i cognoms de la persona que és nomenada o destituïda ni al nom del rector o rectora.

  Pel que fa a l'abreviatura de professor/a, prof., cal tenir en compte que no és una forma de tractament, sinó una categoria laboral de la Universitat, per la qual cosa no s'hi pot afegir.

 • S'especifica la denominació completa de les disposicions normatives: tipus de disposició, numeració, data (entre comes) i contingut (en minúscula).

  Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats

 • Els articles s'especifiquen abans de la denominació de les disposicions.

  els articles 67 i 84.2 de l'Acord GOV/43/2012, de 29 de maig, pel qual s'aprova la modificació dels Estatuts de la Universitat Politècnica de Catalunya

 • El càrrec de la persona nomenada s'escriu en minúscula.

 • Numeració dels elements d'un apartat: no s'afegeix cap guionet després del punt posterior al nombre ordinal.

  Segon.-