Vés al contingut (premeu Retorn)

La notificació d'una resolució

Models de documents

Document amb què es notifica a la persona interessada la resolució d'un òrgan sobre una qüestió.

El marc legal que regula aquest document l'estableixen els articles 58 i 59 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
Et recomanem
Exemple

 

Estructura i redacta els continguts de la notificació de manera adequada

Identificació de la persona destinatària

 • Aquest apartat conté els elements següents:

  • Nom i cognoms, precedits del tractament que hi correspon (Sr. o Sra.)
  • Nom de l’organisme, la institució o l’empresa
  • Adreça
  • Codi postal i població

Encapçalament de la notificació

 • S’encapçala amb l’expressió

  Us notifico

 • Si la notificació la fa una unitat, el verb ha de ser en segona persona del plural:

  Us notifiquem

 • S'hi ha de fer constar la data en què ha estat dictada la resolució i l’òrgan que l'ha dictada.

  Us notifico que, amb data 22 de maig de 2013, el rector de la Universitat Politècnica de Catalunya va dictar la resolució següent:

 • Si l'òrgan que dicta la resolució ho fa per delegació, cal especificar l'òrgan que delega i la disposició en què es fonamenta la delegació.

  Us notifico que, amb data 22 de maig de 2013, la vicegerenta d'Economia, Contractació i Infraestructures de la Universitat Politècnica de Catalunya, per delegació del rector d'aquesta universitat, segons la Resolució núm. 140/2012, de 30 de gener, va dictar la resolució següent:

Text de la resolució

Recursos que s'hi poden interposar

Signatura

 • Aquest apartat conté els elements següents:

  • Càrrec de la persona que notifica, precedit de l’article corresponent

   La vicerectora de Recerca

  • Signatura
  • Noms i cognoms

 • Si en lloc d'un càrrec és una unitat, que envia la notificació, solament cal especificar la identificació completa de la unitat.

  Unitat de Contractació
  Servei de Patrimoni i Contractació
  Universitat Politècnica de Catalunya

Datació

 • Lloc i data en què es notifica la resolució.

  Barcelona, 5 de setembre de 2013

Format reduït

 • Igual que en el cas de la notificació per correu electrònic, la notificació en paper pot incloure solament el text de l'encapçalament. En aquest cas, s'hi ha d'afegir l'objecte de la resolució i s'ha d'especificar que la resolució s'envia adjunta.

  Us notifico que, d'acord amb la Resolució 63/2012, que enviem adjunta, heu guanyat la plaça de personal laboral de suport a la recerca corresponent al codi 150-755-912.

 • S'hi afegeixen les fórmules de salutació i comiat que tenen un grau de formalitat més alt.

  Senyor,
  Senyora,
  Atentament,

 

La notificació per mitjans telemàtics

La notificació per via telemàtica

 • L'article 59.3 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, recull la possibilitat que la notificació es faci per via telemàtica.

Estructura del missatge de correu electrònic

 • El text del missatge segueix l'estructura habitual d'aquest tipus de document.

  • Salutació
  • Cos del missatge
  • Comiat
  • Identificació de la persona o unitat que envia el missatge

 • No cal especificar-hi la data perquè ja la inclou el correu electrònic.

Salutació

 • Atès el grau de formalitat de la notificació, solament és possible la fórmula:

  Senyor/Senyora,
  Senyors/Senyores,

Cos del missatge

 • S'encapçala amb la fórmula:

  Us notifiquem...
  Us notifico...

 • S'ha d'identificar la resolució a què correspon la notificació, la qual s'envia adjunta.

  Us notifico el reconeixement de crèdits de lliure elecció, d'acord amb la Resolució núm. 13/12, per la qual es reconeixen crèdits de lliure elecció del curs acadèmic 2011-2012, que us enviem adjunta.

  Us notifiquem l'adjudicació del contracte de servei corresponent a l'expedient núm. xxxxxxxx, d'acord amb la Resolució núm. 10/2013, d’adjudicació del contracte de servei de manteniment de climatització per al Campus Nord de la UPC, que us enviem adjunta.

  Us notifiquem que, d'acord amb la Resolució núm. 30/2012, d'adjudicació del servei..., que us enviem adjunta, s'ha resolt adjudicar a l'empresa xxxxxx el contracte de servei xxxxxx (núm. d'expedient xxxxxxxx).

  Us notifiquem que el contracte del servei xxxxxxxxx (núm. d'exp. xxxxxxxxx) ha estat adjudicat a l'empresa xxxxxxxx, d'acord amb la Resolució núm. 18/2014, de 29 de gener de 2014, que us enviem adjunta.

  Us notifico que, d'acord amb la Resolució 24/13, que us enviem adjunta, se us reconeixen els crèdits optatius per al curs acadèmic 2013-2014.

 • A continuació es poden afegir altres informacions relacionades amb el procediment.

  Atès que el contracte s’ha de formalitzar en un termini no superior a 15 dies hàbils des de l’endemà de la notificació de l’adjudicació, ens posarem en contacte per telèfon amb la vostra empresa per concretar la data de signatura del contracte.

 • Finalment es poden afegir les informacions relacionades amb l'enviament del missatge.

  Confirmeu que heu rebut aquesta notificació enviant-nos un missatge a aquesta mateixa adreça electrònica.

Comiat

 • Atès el grau de formalitat de la notificació, solament és possible la fórmula

  Atentament,

Identificació de la persona o unitat que envia la notificació

 • S'aconsella fer servir la signatura institucional de la UPC.
 • Si no es pot fer servir, cal indicar-hi, com a mínim, el nom i els cognoms de la persona responsable de la notificació i la unitat a què pertany.
 • Si el missatge l'envia una persona que solament en gestiona l'enviament, es poden indicar solament les dades de la unitat.