Vés al contingut (premeu Retorn)

Recomanacions de redacció

Redacció

 • Expressa el contingut de la resolució de manera breu i concisa.
 • Usa verbs en lloc de substantius.

  El Consell de Govern ha acordat l'aprovació del Pressupost per al 2011.
  El Consell de Govern ha acordat aprovar el Pressupost per al 2011.

 • Evita l'ús abusiu dels possessius.

  abans de la seva publicació
  abans que es publiqui

 • Utilitza verbs simples.

  El CEIB procedirà a registrar el fitxer automatitzat d’estudiants de l’EUETIB.
  El CEIB registrarà el fitxer automatitzat d’estudiants de l’EUETIB.

 • Situa l'adjectiu al darrere dels substantius

  la correcta definició, funcionament i aplicació dels procediments...
  la definició, el funcionament i l'aplicació correctes dels procediments...

  acordar les corresponents resolucions
  acordar les resolucions corresponents

 • Fes concordar del verb amb la paraula o paraules a què fa referència

  De conformitat amb el que estableix l’article 38 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i l’article 41 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya...
  De conformitat amb el que estableixen l’article 38 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i l’article 41 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya...

 • No oblidis els articles o altres determinants que acompanyen els substantius

  L’article 20 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal estableix que la creació, modificació o supressió dels fitxers de les administracions públiques només es pot fer mitjançant disposició general publicada...
  L’article 20 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal estableix que la creació, modificació o supressió dels fitxers de les administracions públiques només es pot fer mitjançant una disposició general publicada...

  Amb data 11 de maig de 2011, el president del CEIB dicta resolució de creació...
  Amb data 11 de maig de 2011, el president del CEIB dicta una resolució de creació...

  En Consell de Govern de data 11 de maig s’aprova el següent acord...
  En el Consell de Govern de data 11 de maig s’aprova el següent acord...

 • Fes atenció a usar correctament els relatius en les denominacions de les normatives.

  El Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel que s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei orgànica 15/1999...
  El Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei orgànica 15/1999...

 • Sigues coherent en la introducció dels paràgrafs:

  1. El Reial decret...
  2. L'article 100 del Reial decret...
  3. D'acord amb l'article 20.1...
  4. Que, en compliment de l'article...
  5. Que l'organització de...


  1. El Reial decret...
  2. L'article 100 del Reial decret...
  3. D'acord amb l'article 20.1...
  4. En compliment de l'article...
  5. L'organització de...


Convencions

 • Tingues en compte la manera com se citen les disposicions normatives.

  Article
  Denominació de la disposició (tipus, número, data, nom)

  L'article 38 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú estableix que...

  • S'hi poden incloure altres dades d’identificació, com ara la publicació oficial en què es va publicar, el número, la data i la pàgina o les pàgines. Aquesta informació es pot inserir en la frase o situar-la entre parèntesis).

   Pels motius exposats al punt anterior es van dictar les següents resolucions sobre delegació de competències: Resolució 3010/2006, de 13 de desembre (DOGC núm. 4800, de 16.1.2007)...
   Pels motius exposats al punt anterior es van dictar les següents resolucions sobre delegació de competències: Resolució 3010/2006, de 13 de desembre, publicada al DOGC núm. 4800, de 16.1.2007,...

  • Si s'especifica un punt concret d'un article o un paràgraf, també és millor situar-lo a l'inici.

   Que l’article 100 del Reial decret 1729/2007 disposa, al seu paràgraf 2n, que és necessària l’autorització del responsable del fitxer per l’execució dels procediments de recuperació de dades.
   Que el paràgraf 2n de l’article 100 del Reial decret 1729/2007 disposa que és necessària l’autorització del responsable del fitxer per l’execució dels procediments de recuperació de dades.

 • Escriu en minúscula les paraules resolució, llei... quan no portin l'article al davant.

  D'acord amb aquest reial decret...
  Publicar la present resolució...

 • Utilitza preferiblement designacions completes en lloc d'abreviacions.

  el DOGC
  el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
  l'art. 25
  l'article 25

 • Abans que es facis servir una sigla sola, designa el nom desenvolupat a què correspon. És millor que consignis primer el nom desenvolupat i seguidament la sigla entre parèntesis.

  El fitxer automatitzat d’estudiants de l'EUETIB, el fitxer automatitzat d’estudiants de l'ESAB (Escola Superior d’Agricultura de Barcelona)...
  El fitxer automatitzat d’estudiants de l'Escola Universitària d'Enginyeria Tècnica Industrial de Barcelona (EUETIB), el fitxer automatitzat d’estudiants de l'Escola Superior d’Agricultura de Barcelona (ESAB)...

Dubtes freqüents

  • s'estableix a (incorrecte) / estableix

   de conformitat amb el que s'estableix a l’article 38 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú...
   de conformitat amb el que estableix l’article 38 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú...

  • a comptar des de, a partir de [incorrecte] / a comptar de

   en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la publicació
   en el termini d’un mes a comptar a partir de l’endemà de la publicació
   en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la publicació

  • la present / aquesta

   Es recomana no abusar de l'expressió el/la present.

   la competència relativa a la signatura dels convenis específics esmentats en l’apartat 1 de la present resolució
   la competència relativa a la signatura dels convenis específics esmentats en l’apartat 1 d’aquesta resolució

  • No facis servir on per fer referència a coses que no són llocs.

   En data 30 de juny rebem de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades un escrit on ens insten a fer una esmena del decret.
   En data 30 de juny rebem de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades un escrit en el qual ens insten a fer una esmena del decret.

  • Expressions poc genuïnes en català

   Per tot l’abans exposat...
   Per tot el que s'ha exposat abans...

   D'acord amb l'establert a...
   D'acord amb el que s'estableix a...

   En ús de les atribucions conferides...
   Fent ús de les atribucions conferides...

   Tenia per objecte la realització...
   Tenia com a objecte la realització...

   Ostenta la representació...
   la representació...
   Exerceix la representació...