Vés al contingut (premeu Retorn)

Apartats i continguts

Identificació

 • La resolució és encapçalada per la identificació, que ha d'expressar de manera succinta l'objecte del document i l'organisme que l'emet.
 • La identificació de la Universitat Politècnica de Catalunya o l'òrgan o unitat que emet la resolució se situa en primer lloc. Es pot consignar de maneres diferents:

  • La marca de la Universitat o l'òrgan o unitat que emet la resolució, que habitualment està impresa en el full en què es redacta la resolució.

   símbol upc
  • El nom desenvolupat de la Universitat o l'òrgan o unitat que emet la resolució, escrit amb lletra majúscula.

   UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA

 • La descripció de l'objecte de la resolució ha de ser breu i concisa.

  Habitualment inclou els elements següents:

  Resolució [número de la resolució i/o data], per la qual/sobre/de [assumpte o contingut]

  Exemples

  Resolució de 15 de juny de 2012, per la qual es resol la convocatòria de les beques internacionals Fórmula Santander – UPC de la Universitat Politècnica de Catalunya per al curs 2012‐2013
  Resolució 1660/2011, d’adjudicació d’ajuts a la mobilitat de professors visitants per impartir docència en anglès als ensenyaments de grau de la UPC 2011
  Resolució 2/2010, sobre el termini màxim per superar la fase selectiva d'Enginyeria Industrial, Enginyeria Química

 • Estructura de la identificació les resolucions que es publiquen en el DOGC

  Resolució [número de la resolució], de [data], per la qual/sobre/relativa a [assumpte o contingut]

  Exemples

  Resolució 836/2011, d'11 d'abril, sobre delegació de funcions
  Resolució 1495/2011, de 21 de juliol, per la qual professors titulars d'escola universitària s'integren al cos de professors titulars d'universitat
  Resolució 1416/2011, d’11 de juliol, per la qual es declara deserta una plaça de professor/professora titular d’universitat de l’àrea de coneixement de projectes d’enginyeria

Fets

 • Aquest apartat inclou, de manera sintètica, les circumstàncies que motiven la resolució i els diferents fets i accions que s'han dut a terme des que es va iniciar el procés.

 • Si hi ha més d'un paràgraf, s'aconsella introduir-los amb elements introductoris:

  Vist que...
  Vist el.../Vista la....
  A conseqüència que...
  Com a resultat de...


  Vist que en data 19 de maig de 2011 es va publicar a la pàgina web del Servei de Relacions Internacionals d’aquesta universitat la sisena convocatòria del Programa d’ajuts a la mobilitat per al personal d’administració i serveis (PAS) de la Universitat Politècnica de Catalunya per a l’any acadèmic 2011.
  Vist que en data 20 de juny de 2011, termini de presentació de sol·licituds, se’n van presentar un total de 10, de les quals se’n van admetre 9.
  Vist que en data 11 de juliol de 2011 la Comissió de Selecció va avaluar les sol·licituds presentades, segons els criteris de valoració especificats a l’apartat 10 de la convocatòria.

 • Si el text és llarg, es recomana encapçalar-lo amb un títol, que s'escriu amb majúscules:

  FETS

 • En aquest cas, s'aconsella dividir-lo en apartats. Cada apartat ha d'incloure un frase completa i ha d'acabar amb un punt i a part.

 • Els apartats s'ordenen numèricament:

  Ordinals desenvolupats (Primer, Segon, etc.)
  Ordinals abreujats (1r, 2n;1r., 2n., etc.)
  Cardinals (1, 2; 1., 2., etc.)

  Exemples

  • FETS

   1. La UPC va endegar i potenciar un procés de desconcentració a les seves unitats i, com a conseqüència d'aquest procés, el rector va delegar competències a favor d'altres òrgans per acordar i resoldre determinades resolucions i actes administratius dels procediments relatius a matèries de gestió de personal, gestió econòmica, gestió de la contractació administrativa, gestió acadèmica i procediments de diversa naturalesa gestionats des del Centre de Transferència de Tecnologia de la UPC.

   2. Pels motius exposats al punt anterior es van dictar les següents resolucions sobre delegació de competències: Resolució 3010/2006, de 13 de desembre ...


  • FETS

   Primer. En data 19 de maig de 2011 es va publicar a la pàgina web del Servei de Relacions Internacionals d’aquesta universitat la sisena convocatòria del Programa d’ajuts a la mobilitat per al personal d’administració i serveis (PAS) de la Universitat Politècnica de Catalunya per a l’any acadèmic 2011.

   Segon. En data 20 de juny de 2011, termini de presentació de sol·licituds, se’n van presentar un total de 10, de les quals es van admetre 9.

   Tercer. En data 11 de juliol de 2011, la Comissió de Selecció va avaluar les sol·licituds presentades, segons els criteris de valoració establerts a l’apartat 10 de la convocatòria.

   Quart. En data 11 de juliol de 2011, la Comissió de Selecció va prendre l'acord següent...

Fonaments de dret

 • En aquest apartat es fa referència succintament a les disposicions normatives que constitueixen els fonaments de dret de la resolució, és a dir, l'argumentació jurídica en què es fonamenta la decisió expressada en la resolució.

 • Si el text és curt, els paràgrafs es poden iniciar amb un element introductori:

  Atès que...
  Atès el.../Atesa la...
  D'acord amb...
  De conformitat amb...
  En compliment de...


  De conformitat amb el que disposa la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats (d’ara endavant, LOU), modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril...
  D’acord amb el que estableix el Reial Decret 123/1997, de 13 de maig, i en l’exercici de les competències que m’atorguen els Estatuts de la Universitat Politècnica de Catalunya...

  D’acord amb el que estableixen les bases per les quals es dóna publicitat a la convocatòria de maig de 2012 per la qual es convoquen les beques internacionals per al curs 2012‐2013.
  Atesa la proposta de la comissió encarregada corresponent.

 • Si el text és llarg, l'apartat s'encapçala amb un títol, escrit amb majúscules:

  FONAMENTS DE DRET

 • El text s'ha de redactar de manera sintètica i si hi ha diverses disposicions s'han de dividir en diversos punts, que s'han de numerar.

 • La numeració dels punts poden ser:

  Ordinals desenvolupats (Primer.; Segon.; etc.)
  Ordinals abreujats (1r, 2n;1r., 2n., etc.)
  Cardinals (1, 2; 1., 2., etc.)

  Exemples

  • FONAMENTS DE DRET

   1. L'article 20.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats (LOU), modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d'abril, atorga al rector, amb caràcter general, totes les competències que no s'atribueixen a altres òrgans.

   2. Els Estatuts de la Universitat Politècnica de Catalunya, aprovats pel Decret 225/2003, de 23 de setembre, atribueixen al rector competències relatives a procediments relacionats amb la gestió de personal, gestió econòmica, contractació administrativa, gestió acadèmica i procediments de diversa naturalesa gestionats des del Centre de Transferència de Tecnologia de la UPC. L'article 67.1 de dels Estatuts de la UPC també atorga al rector, amb caràcter general, totes les competències no atribuïdes a altres òrgans.

   3. L'article 13 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, estableix que els òrgans de les diferents administracions poden delegar l'exercici de les competències que tinguin atribuïdes a favor d'altres òrgans de la mateixa administració.


  • FONAMENTS DE DRET

   Primer. La Normativa de permanència de la UPC s’aplica a tots els estudiants i estudiantes que es matriculen per cursar estudis de primer i/o segon cicles per obtenir un dels títols especificats als apartats a i b de l’article 94 dels Estatuts de la UPC, exceptuant-ne les titulacions conjuntes amb altres universitats, que es regeixen per la normativa pròpia.

   Segon. L’article 4 d’aquesta normativa estableix que l’estudiant que segueix un pla d’estudis que té definida una fase selectiva avaluada globalment ha d’obtenir la qualificació d’apte en aquesta fase en un termini màxim del doble de la durada de la fase establerta en el pla d’estudis.

   Tercer. L’article 5 de la Normativa de permanència de la UPC estableix que el director o directora, per delegació del rector o rectora, pot, en situacions justificades, no aplicar el que preveu l’apartat 4 d’aquesta normativa.


 • L'apartat es tanca, com a mínim, amb una frase d'enllaç amb els punts anteriors, però també pot incloure altres elements:

  • Construcció d'enllaç amb els punts anteriors:

   Per això,
   Per tot això,

   Per tot el que s'ha exposat,
   En conseqüència,
   Fent ús de les atribucions que m'han estat atorgades,

  • Construcció d'enllaç amb els punts anteriors: D'acord amb...; Segons...,; De conformitat amb..., i altra informació:
  1. Referència als fets.
  2. Referència als fonaments de dret: enumeració de les disposicions a què fan referència els fonaments de dret.
  3. Referència a la disposició o disposicions que determinen l'òrgan competent per dictar la resolució.


  Exemples

  • D'acord amb les consideracions formulades, de conformitat amb el que estableixen l'article 38 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i l'article 41 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, fent ús de les competències que em confereixen la legislació vigent i en especial l'article 67 dels Estatuts de la Universitat Politècnica de Catalunya...

  • Ateses les atribucions que em confereixen els articles 67 i 147 dels Estatuts de la Universitat Politècnica de Catalunya, aprovats pel Decret 225/2003, de 23 de setembre, i en virtut de l'article 13 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener...

  • Per tots els fets i fonaments de dret exposats i de conformitat amb les atribucions que em confereixen l'article 20 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats (LOU), modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d'abril (LOMLOU), i els articles 67 i 147 dels Estatuts de la Universitat Politècnica de Catalunya, i d'acord amb el que preveu l'article 13 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú (modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener)...

Fets i fonaments de dret

 • De vegades, aquests dos apartats es fusionen en un de sol.
 • L'apartat s'encapçala amb el títol dels dos apartats.

  FETS I FONAMENTS DE DRET

 • Pel que fa a la resta de qüestions, se segueixen els mateixos criteris que els apartats separats.

  Exemple

  FETS I FONAMENTS DE DRET

  Primer. L’article 20 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal estableix que la creació, modificació o supressió dels fitxers de les administracions públiques només es pot fer mitjançant una disposició general publicada al Butlletí Oficial de l’Estat o al diari oficial de la comunitat autònoma corresponent.

  Segon. El Consorci Escola Industrial de Barcelona (CEIB), en data 29 de març de 2001, va publicar l’Anunci d’adopció d’un acord de la Comissió Permanent de data 12 de febrer en el qual es fan públics els fitxers automatitzats amb dades de caràcter personal del CEIB: el fitxer automatitzat dels estudiants...

  Tercer. L’Autoritat Catalana de Protecció de Dades ha instat el CEIB a rectificar els termes de l’Acord per adequar-los a la legislació vigent en matèria de registre de fitxers, de manera que es efectuar el registre dels fitxers esmentats.

  Quart. En aquest procés, un dels fitxers automatitzats, el fitxer automatitzat dels estudiants de l’Escola Superior d’Agricultura de Barcelona, ja no forma part dels fitxers de titularitat del CEIB, sinó de la UPC, atès que l’Escola Superior d’Agricultura de Barcelona forma part de la UPC des de l’1 de gener de 2008. Per tant, el CEIB...

  Cinquè. El Consell de Govern de data 11 de maig acorda publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya la resolució del president del CEIB de data 11 de maig per la qual es fa pública la creació dels fitxers automatitzats amb dades de caràcter personal existents al CEIB, el fitxer automatitzat dels estudiants de l’Escola Universitària d'Enginyeria Tècnica Industrial de Barcelona i el fitxer automatitzat de personal.

  Sisè. En data 30 de juny, el CEIB rep de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades un escrit en el qual l’insta a fer una esmena del decret de publicació dels fitxers publicat en data 24 de maig, atès que no s’hi fa referència a les transferències internacionals de dades.

  Per tot això i en virtut de les competències que m’atorguen els estatuts del CEIB, publicats al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya en data 17 de juliol de 1998 (DOGC núm. 2683),

Resolució

 • Aquest apartat inclou el contingut de la decisió presa.
 • S'inicia amb la paraula RESOLC, en majúscula i seguida de dos punts.
 • Si la resolució és emesa per un òrgan col·legiat, es fa servir la paraula ACORDA.
 • Si la resolució inclou diverses decisions, s'estructura en apartats.
 • Els apartats es numeren amb ordinals desenvolupats (Primer.; Segon.; etc.).
 • Si solament hi ha un punt a la resolució, s'hi pot consignar la paraula Únic.
 • Preferiblement, els apartats s'introdueixen amb un verb en infinitiu.
 • Si dins d'un apartat hi ha una enumeració, es numera amb lletres en cursiva seguides del parèntesi de tancament, que s'escriu amb lletra rodona.
 • En els últims apartats, si escau, s'hi fan constar els aspectes següents:

  • Data a partir de la qual tindrà efectes la resolució.
  • Ens, càrrecs o persones als quals s'ha de notificar la resolució, i els mitjans en què s'ha de publicar.

 • També s'hi pot afegir, si cal, la referència a la normativa o altres procediments que queden revocats per la resolució.

  Exemples

  • RESOLC:

   Únic. Publicar la llista dels estudiants i estudiantes no aptes de fase selectiva als quals no es concedeix la continuïtat d’estudis, la qual es publica annexa a aquesta resolució.

  • RESOLC:

   Primer. Aprovar la normativa de funcionament del Registre General i dels registres auxiliars de la UPC, i de creació i funcionament del Registre Electrònic de la UPC.
   Segon. Publicar la present resolució juntament amb el seu annex al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
   Tercer. Aquesta normativa és executiva de forma immediata, però l'entrada en funcionament del registre electrònic es farà de manera progressiva.

  • RESOLC:

   Primer. Delegar en el responsable de seguretat TIC les següents funcions relatives a la protecció de dades de caràcter personal:
   a
   ) Verificar cada sis mesos la definició, el funcionament i l'aplicació correctes dels procediments per fer còpies de suport i recuperació.
   b
   ) Autoritzar l'execució dels procediments de recuperació de dades.

   Segon. S'ha de considerar que les resolucions administratives que s'adoptin en virtut d'aquesta delegació són dictades pel rector i, per tant, exhaureixen la via administrativa. Els actes dictats han de portar a la signatura les paraules "per delegació", abreujades "p. d.", seguides del número i la data d'aquesta resolució.

   Tercer. Notificar aquesta resolució a la persona interessada.

   Quart. Publicar la present resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, de conformitat amb l'article 13 de la Llei 4/1999, de 13 de gener, de modificació de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

   Cinquè. Aquesta resolució tindrà plens efectes des de l'endemà de la data en què es publiqui.

  • RESOLC:

   Primer. Delegar les competències que es detallen a l’annex 1 per resoldre i acordar les resolucions i els actes administratius corresponents als procediments...

   Segon. S'ha de considerar que les resolucions administratives que s’adoptin en virtut d’aquesta delegació són dictades pel rector i, per tant, exhaureixen la via administrativa.

   Tercer. Publicar la present resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

   Quart. La present resolució tindrà plens efectes des de l'endemà de la data en què es publiqui.

   Cinquè. La present resolució revoca i per tant deixa sense efectes els procediments de gestió econòmica, gestió de contractació administrativa, gestió acadèmica de 1r i 2n cicles i gestió acadèmica de 3r cicle que figuren a l’annex 1 de la Resolució 3010/2006, de 13 de desembre, sobre delegació de competències [...] Aquesta resolució també revoca i per tant deixa sense efectes qualsevol altra delegació de les competències que s’atribueixen a l’annex 1 i que s’hagin efectuat amb anterioritat a la present resolució.

Peu de recurs

 • A continuació de la resolució, en els casos establerts per la legislació (Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment adiministratiu comú; Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa; Llei 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats).
 • Segons els procediments, les unitats, hi ha diverses maneres de redactar el peu de recurs. Tot i això, ha de contenir els elements establerts per la legislació: tipus de recurs que es pot interposar i termini i lloc en què s'ha de presentar.

  Exemples

  • Resolucions publicades al DOGC

   Contra la present resolució, que exhaureix la via administrativa, de conformitat amb l'article 6.4 de la Llei 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, la persona interessada pot interposar un recurs contenciós administratiu, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la publicació en el Butlletí Oficial de l'Estat, davant la jurisdicció contenciosa administrativa de Barcelona, sense perjudici de la possibilitat d'interposar potestativament un recurs de reposició davant l'òrgan que l'ha dictada, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la publicació. En aquest cas, no es pot interposar cap recurs contenciós administratiu fins que sigui resolt expressament o s'hagi produït la desestimació presumpta del recurs interposat. Tot això d'acord amb el que disposen l'article 116 i següents de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de las administracions públiques i del procediment administratiu comú.

   Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa i independentment de la seva execució immediata, les persones interessades poden interposar un recurs contenciós administratiu davant la jurisdicció contenciosa administrativa de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la publicació de l'acte que posi fi a la via administrativa, tal com disposa l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la jurisdicció contenciosa administrativa. No obstant això, les persones interessades poden optar per interposar contra aquesta resolució un recurs de reposició en el termini d'un mes, davant el mateix òrgan que l'ha dictada. En aquest cas, no es pot interposar el recurs contenciós administratiu mentre no es dicti resolució expressa o presumpta del recurs de reposició, de conformitat amb el que estableixen els articles 116 i següents de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener. Igualment les persones interessades poden interposar qualsevol altre recurs per a la defensa dels seus interessos.

  • Resolució sobre la provisió d'una plaça de personal funcionari

   Contra aquesta resolució, que esgota la via administrativa, la persona interessada pot interposar un recurs contenciós administratiu, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la notificació, davant el jutjat contenciós administratiu de Barcelona, sense perjudici de la possibilitat d’interposar potestativament un recurs de reposició davant l’òrgan que l’ha dictada, en el termini d’un mes a comptar de l'endemà de la notificació.

  • Resolució sobre la provisió d'una plaça de personal laboral

   Contra aquesta resolució, que esgota la via administrativa, la persona interessada pot interposar un recurs contenciós administratiu, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la notificació, davant el jutjat contenciós administratiu de Barcelona o el corresponent al seu domicili, a elecció seva, sense perjudici de la possibilitat d’interposar potestativament un recurs de reposició davant l’òrgan que l’ha dictada, en el termini d’un mes a comptar de l'endemà de la notificació.

  • Resolució de convocatòria d'ajuts a la mobilitat de professorat visitant

   La persona interessada pot impugnar aquesta resolució, que és definitiva i esgota la via administrativa, mitjançant la interposició d'un recurs contenciós administratiu davant el jutjat contenciós administratiu de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la publicació, sense perjudici de la possibilitat d’interposar potestativament un recurs de reposició davant l’òrgan que l’ha dictada, en el termini d’un mes a comptar de l'endemà de la publicació de la resolució.

  • Resolució sobre reconeixement de crèdits lliure elecció

   Contra aquesta resolució, que no exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar un recurs d’alçada davant el rector de la Universitat Politècnica de Catalunya, en el termini màxim d’un mes a comptar de l’endemà de la publicació de la resolució, sense perjudici de qualsevol altre recurs que consideri procedent, d’acord amb el que estableix l’art. 58.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de las administracions públiques i del procediment administratiu comú.

  • Resolució sobre estudiants que accedeixen en un centre per canvi d'universitat o estudis universitaris oficials

   Contra aquesta resolució, que esgota la via administrativa, les persones interessades poden interposar els recursos següents, segons el que disposen els articles 116 i 117 de la Llei 4/1999, de modificació de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú: recurs de reposició potestatiu, previ al contenciós administratiu, davant del mateix òrgan que l’ha dictada, en el termini d’un mes a comptar de l'endemà de la recepció d’aquesta notificació; recurs contenciós administratiu davant del jutjat contenciós administratiu, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la recepció d’aquesta notificació, tot això sens perjudici de qualsevol altre recurs que considerin procedent, d’acord amb el que estableix l’article 58.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de las administracions públiques i del procediment administratiu comú.

  • Resolució sobre la convocatòria d'un concurs intern per proveir places de personal laboral

   Contra aquesta resolució, que esgota la via administrativa, la persona interessada pot interposar un recurs contenciós administratiu, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la notificació, davant el jutjat contenciós administratiu de Barcelona o el corresponent al seu domicili, a elecció seva, sense perjudici de la possibilitat d'interposar potestativament un recurs de reposició davant l'òrgan que l'ha dictada, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la notificació.

  • Resolució de convocatòria d'ajuts a la mobilitat de professorat visitant

   La persona interessada pot impugnar aquesta resolució, que és definitiva i esgota la via administrativa, mitjançant la interposició d'un recurs contenciós administratiu davant el jutjat contenciós administratiu de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la publicació, sense perjudici de la possibilitat d'interposar potestativament un recurs de reposició davant l'òrgan que l'ha dictada, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la publicació de la resolució.

  • Resolució sobre reconeixement de crèdits lliure elecció

   Contra aquesta resolució, que no exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar un recurs d'alçada davant el rector de la Universitat Politècnica de Catalunya, en el termini màxim d'un mes a comptar de l'endemà de la publicació de la resolució, sense perjudici de qualsevol altre recurs que consideri procedent, d'acord amb el que estableix l'art. 58.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de las administracions públiques i del procediment administratiu comú.

  • Resolució sobre estudiants que accedeixen en un centre per canvi d'universitat o estudis universitaris oficials

   Contra aquesta resolució, que esgota la via administrativa, les persones interessades poden interposar els recursos següents, segons el que disposen els articles 116 i 117 de la Llei 4/1999, de modificació de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú: recurs de reposició potestatiu, previ al contenciós administratiu, davant del mateix òrgan que l'ha dictada, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la recepció d'aquesta notificació; recurs contenciós administratiu davant del jutjat contenciós administratiu, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la recepció d'aquesta notificació, tot això sens perjudici de qualsevol altre recurs que considerin procedent, d'acord amb el que estableix l'article 58.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de las administracions públiques i del procediment administratiu comú.

  • Resolució sobre la convocatòria d'un concurs intern per proveir places de personal laboral

   Contra aquesta resolució, que esgota la via administrativa, la persona interessada pot interposar una demanda laboral davant el jutjat social de Barcelona, prèvia reclamació davant el rector de la Universitat Politècnica de Catalunya.

Datació

 • S'hi fa constar:

  Població
  Data: dia en xifres, mes en lletres (en minúscula) i any en xifres i sense cap punt

  Barcelona, 14 de juliol de 2011

Signatura

 • La signatura consta dels elements següents:

  Rúbrica
  Nom i cognoms
  Càrrec

  [rúbrica]

  Antoni Giró i Roca

  Rector

 • Si la resolució s’emet per delegació, s’hi han de consignar les dades de la persona que signa i s'hi ha de fer constar la delegació.

  P. d. + disposició en què es fonamenta la delegació (entre parèntesis)
  Rúbrica
  Nom i cognoms
  Càrrec

  P. d. (Resolució 3010/2006, de 13 de desembre)

  [rúbrica]

  Carme López Pol
  Gerenta

Annexos

 • Si la resolució té annexos, necessàriament s’hi ha de fer referència en la part dispositiva, amb una fórmula del tipus:

  document que s’adjunta a aquesta resolució, de la qual forma part

 • La referència a l'annex s'escriu amb minúscula i lletra rodona.

  Primer exercici : Consisteix a realitzar, presentar i defensar un projecte o pla de treball (PT) sobre planificació i millora organitzativa i de gestió tècnica aplicades a un tema que s’ha de triar de la llista que s’adjunta a aquesta resolució com a annex 1.

  Els aspirants que volen prendre part en aquestes proves selectives han d’emplenar el model normalitzat de sol·licitud que es facilita al web de la UPC ¡ al Registre General i a la resta de registres públics de la Universitat Politècnica de Catalunya, i redactar un currículum segons el guió que s’adjunta a aquesta resolució com a annex 2.

Format esquemàtic

 • Hi ha l'opció de redactar la resolució en un format esquemàtic, caracteritzat per:

  • L'ús de formes simples i econòmiques, i la supressió de fórmules retòriques.
  • Una estructuració en què els blocs d'informació s'identifiquen i organitzen amb encapçalaments i se separen amb línies.

 • Aquest format no es fa servir per a les resolucions que s'han de publicar al DOGC.

 • Els apartats s'encapçalen amb el títols següents:

  Fets
  Fonaments de dret
  Resolució

 • La informació dels apartats Fets i Fonaments de dret s'inicien sense elements introductoris.

  Vist que en data 20 de juny de 2012 es va dur a terme l'avaluació de les propostes...
  En data 20 de juny de 2012 es va dur a terme l'avaluació de les propostes...

  D'acord amb el que disposa la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats...
  La Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, disposa...