CLASS-TALK

> Section B Specific Situations
> Bloc B Situacions concretes
You can listen to the sentences using Amarok or Windows Media Player.
Pots escoltar les frases amb Amarok o fer servir el Windows Media Player.
B7Impromptu situations B7Situacions imprevistes
B7.1In the classroom B7.1A la classe
 
I'm sorry.
 
Ho sento.
 
Sorry, that was my fault.
 
Disculpeu-me, ha estat culpa meva.
 
I'll be back in a moment.
 
Ara torno.
 
Excuse me. I'll be right back.
 
Perdoneu-me. Tornaré de seguida.
 
I've got to go out for a moment.
 
He de sortir un moment.
 
Carry on with the exercise while I'm out.
 
Continueu amb aquest exercici mentre sóc fora.
 
I'm afraid I can't speak any louder.
 
Ho sento, però no puc parlar més alt.
 
I seem to be losing my voice. I have a sore throat.
 
Em sembla que m'estic quedant sense veu. Tinc mal de coll.
 
I have a headache. Let's leave it there for today.
 
Tinc mal de cap. Deixem-ho aquí per avui.
 
I'm feeling under the weather. We'll finish this the next day.
 
No em trobo gaire bé. Acabarem això el pròxim dia.
 
Excuse me. I need to take a short break.
 
Disculpeu-me. Necessito fer un petit descans.
B7.2In the corridor B7.2Al passadís
 
What was the matter?
 
Quin problema hi havia?
 
What is going on?
 
Què passa?
 
Could I get past, please?
 
Puc passar, si us plau?
 
You're blocking the way.
 
Esteu bloquejant el pas.
 
Can I get through, please?
 
Em deixeu passar, si us plau?
 
Would you mind picking that up, please?
 
Ho podries recollir, si us plau?
 
Excuse me. Could you make less noise, please? There is a class going on in here.
 
Si us plau, no feu tant soroll. Aquí fem classe.
UPC. Universitat Politècnica de Catalunya. Servei de Llengües i Terminologia.
Creative Commons