CLASS-TALK

< Go back
UPCServeis i recursos lingüístics de la UPCEscola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa
> Section A The Lecture
> Bloc A La classe
You can listen to the sentences using Amarok or Windows Media Player.
Pots escoltar les frases amb Amarok o fer servir el Windows Media Player.
A5Referring to documents A5Suport documental
A5.1Handouts A5.1Documentació a classe
 
I've detailed some examples on a sheet which I'll be passing round now.
 
En el full que ara us repartiré explico amb més detall alguns exemples.
 
Please pass these handouts around.
 
Si us plau, repartiu aquests documents.
 
Can somebody hand these out, please?
 
Algú els pot repartir, si us plau?
 
Everyone should now have three sheets of paper.
 
Ara tots hauríeu de tenir tres fulls.
 
Does everyone have the handout?
 
Tothom té els documents que he repartit?
 
If there aren't enough copies for everyone, make sure there is one copy for every two students.
 
Si no hi ha prou còpies per a tothom, assegureu-vos que hi hagi una còpia per parella.
 
Now, does everyone have a copy of the diagram in front of them?
 
Tothom té ja una còpia de l'esquema davant seu?
 
Please don't take more than one sheet per person.
 
Si us plau, no agafeu més d'un full per persona.
 
Can you give me back any handouts that are left over?
 
Em podeu tornar els exemplars que sobren?
 
Could you open your books on page 234?
 
Podeu obrir els llibres a la pàgina 234?
 
Can everyone see where we are?
 
Tothom veu per on anem?
A5.2References A5.2Referències
 
Look up the references given in the bibliography.
 
Consulteu les referències a la bibliografia.
 
This theory is validated in the book Relativity - Theory and Practice, which is on your reading list.
 
Aquesta teoria est validada en el llibre Relativitat: teoria i prctica, que s a la bibliografia recomanada.
 
According to Professor Edgar Smith, this theory does not apply in that setting.
 
Segons el professor Edgar Smith, aquesta teoria no es pot aplicar en aquestes condicions.
 
This formula was drawn up by the Engineering Department at MIT.
 
Aquesta fórmula la va crear el Departament d'Enginyeria del MIT.
 
I recommend you read the article on this subject in this month's Engineering Today.
 
Us recomano que llegiu l'article sobre aquest tema en el Engineering Today d'aquest mes.
 
My recommendation would be to search for a newer edition with up-to-date information.
 
Us recomano que en busqueu una edició més recent, que contingui informació actualitzada.
 
I'd like you to go through your bibliography and see if you can find the source of this information.
 
M'agradaria que repasséssiu la vostra bibliografia per veure si podeu trobar la font d'aquesta informació.
 
This website will give you a clear picture of how this actually works.
 
Aquesta pàgina web us mostrarà de manera molt clara com funciona això realment.
 
For an in-depth study of Bolzano's theorem, read through Chapter 5.
 
Per estudiar a fons el teorema de Bolzano, llegiu el capítol 5.