CLASS-TALK

> Bloc B Situacions concretes
> Section B Specific Situations
Pots escoltar les frases amb Amarok o fer servir el Windows Media Player.
You can listen to the sentences using Amarok or Windows Media Player.
B2Activitats a classe B2Class activities
B2.1Treball en grup B2.1Group work
 
Formeu grups.
 
I want you to form groups.
 
Treballeu amb la persona que teniu al costat.
 
Work together with the person sitting beside you.
 
Treballeu per parelles.
 
Work in pairs.
 
Trobeu una persona amb qui treballar.
 
Find a partner to work with.
 
Formeu grups de tres persones.
 
Form groups of three.
 
Aquestes activitats les heu de treballar en grups de quatre persones.
 
Here are some tasks for you to work on in groups of four.
 
Cada grup hauria d'estar format per quatre o cinc persones.
 
There should be four or five of you in each group.
 
Ajunteu les taules i treballeu en equip.
 
Put your tables together and work as a team.
 
Moveu les taules per formar grups de quatre persones.
 
Move your desks to form groups of four.
 
Cada grup ha de nomenar una persona portaveu.
 
Each group should appoint a spokesperson.
B2.2Metodologia B2.2Class management
 
Cal que tothom hi participi.
 
Everyone has to take part.
 
Feu l'activitat pel vostre compte.
 
Work on the task on your own.
 
Feu una pluja d'idees entre tots. Mentrestant, un de vosaltres hauria d'apuntar les idees.
 
Brainstorm your ideas. Meanwhile, one of you should write down your ideas.
 
D'aquí a mitja hora us preguntaré pel vostre feedback.
 
I'll ask you for your feedback in half an hour.
 
Treballeu conjuntament amb la gent del vostre grup.
 
Work together with the people in your group.
 
Repartiu-vos la feina entre els membres de l'equip.
 
Divide out the work among the members of the team.
 
Pregunteu als altres membres del grup quins mètodes de treball utilitzen.
 
Ask the others in the group about their working method.
 
Treballeu durant 10 minuts pel vostre compte; després ho posarem tot en comú a la pissarra.
 
You'll work on your own for 10 minutes, and then we'll work together on the board.
 
Per resoldre el repte proposat, us pot anar bé consultar els apunts de classe.
 
To solve the challenge you have been set, I recommend you look at your class notes.
 
Abans jo he explicat la part teòrica, ara us toca a vosaltres desenvolupar la part pràctica.
 
I have already explained the theory, now it's up to you to work on the practice.
 
Heu de trobar una solució abans que s'acabi la classe.
 
You have to come up with a solution before the end of the class.
 
Repasseu totes les preguntes en grup i apunteu-ne els resultats.
 
Go through each question as a group and write down the results.
 
Entregueu un full per grup amb el resultat.
 
Hand in one sheet per group with the result.
 
Us donaré un full per al feedback de cada grup. L'heu d'emplenar plegats.
 
I am giving you one feedback sheet per group. Fill it in together.
B2.3Resolució de problemes B2.3Problem solving
 
Com us va?
 
How are you getting on?
 
Per quina pregunta aneu?
 
What question are you on?
 
Ara passarem a l'exercici següent.
 
Now, we'll move on to the next exercise.
 
A hores d'ara, tothom hauria d'anar per l'exercici 2.
 
By now, everybody should be on Exercise 2.
 
Passeu a l'activitat següent.
 
Move on to the next activity.
 
Proveu de fer el següent?
 
Could you try the next one?
 
Intentarem resoldre això junts.
 
Let's try and work this out together.
 
Fins ara tot bé?
 
So far so good?
 
On t'has encallat?
 
Where did you get stuck?
 
Puc fer-vos un suggeriment?
 
May I make a suggestion?
 
I si ho proveu d'una altra manera?
 
Don't you think you should try another approach?
 
Esteu d'acord que X i Y han de ser més grans que 0?
 
Wouldn't you agree that X and Y need to be greater than 0?
 
No seria millor aplicar una fórmula diferent?
 
Wouldn't it be better if you applied a different formula?
 
Per què no considereu el problema des d'un altre punt de vista?
 
Why don't you look at the problem from another angle?
 
Heu de tenir en compte el que vam estudiar la setmana passada.
 
You should take into account what we studied last week.
 
Potser el podem resoldre d'una manera millor.
 
Perhaps we could solve this a better way.
 
Acabeu aquest exercici pel vostre compte fora de classe.
 
Finish this exercise off on your own outside class time.
B2.4Resultats B2.4Results
 
És l'hora de posar-ho en comú.
 
It's time for your feedback.
 
A qui li toca explicar la resposta?
 
Whose turn is it to explain the answer?
 
Qui vol explicar la solució a la pissarra?
 
Who would like to present the solution on the board?
 
Algun voluntari?
 
Any volunteer?
 
D'acord, vejam què proposeu vosaltres.
 
Right, let's see what you have come up with.
 
Ara veurem què ha descobert cada grup.
 
I'd like to see what each group has found out.
 
A quines conclusions heu arribat?
 
What conclusions have you reached?
 
Redacteu un resum dels vostres resultats.
 
Can you write a summary of your results?
 
Heu pogut demostrar l'enunciat?
 
Have you been able to prove the statement?
 
Al problema 5, fins on heu arribat?
 
How far did you get in Question 5?
 
Tothom l'ha resolt?
 
Did you all work that out?
 
Ara veurem l'estratègia adoptada per cada grup.
 
Let's see what approach each group took.
 
Tothom ha fet servir el mateix mètode per arribar al resultat?
 
Did you all use the same method to get the result?
 
A la pregunta 1, tothom ha arribat a aquest resultat?
 
Did everyone get this answer for Question 1?
 
Hi ha algú que tingui un resultat diferent?
 
Did anyone come up with a different result?
 
Si us plau, aixequeu les mans els que tingueu aquest resultat.
 
Those of you with this result, please raise your hands.
 
Tothom està d'acord amb aquesta resposta?
 
Is everyone happy with this answer?
UPC. Universitat Politècnica de Catalunya. Servei de Llengües i Terminologia.
Creative Commons