CLASS-TALK

> Bloc B Situacions concretes
> Bloque B Situaciones concretas
Pots escoltar les frases amb Amarok o fer servir el Windows Media Player.
Puede escuchar las frases con Amarok o utilizar el Windows Media Player.
B1Primer dia del curs B1Primer día del curso
B1.1Presentació B1.1Presentación
 
Em dic Anna Torres. Sóc la vostra professora de Química.
 Me llamo Ana Torres. Soy vuestra profesora de Química.
 
Deixeu que em presenti. Em dic Eva Roig.
 Dejad que me presente. Me llamo Eva Ruiz.
 
Sc la vostra professora d'Informtica, aix que ens veurem dos cops per setmana al llarg del primer trimestre.
 Soy vuestra profesora de Informtica, as que nos veremos dos veces por semana a lo largo del primer trimestre.
 
Sóc la professora responsable de l'assignatura Enginyeria Electrònica.
 Soy la profesora responsable de la asignatura Ingeniería Electrónica.
 
Jo us impartiré els dos primers mòduls de Matemàtiques I.
 Yo os impartiré los dos primeros módulos de Matemáticas I.
 
Per a la classe de problemes tindreu el professor Pau Ventura.
 Para la clase de problemas tendréis al profesor Pablo Ventura.
 
Tenim quatre hores de classe per setmana.
 Tenemos cuatro horas de clase por semana.
 
L'assignatura consta de dues sessions per setmana.
 La asignatura consta de dos sesiones por semana.
 
Les classes dels dilluns es faran a l'aula 301, amb el grup sencer.
 Las clases de los lunes se darán en el aula 301, con todo el grupo.
 
La segona sessió setmanal es farà en grups reduïts a l'aula d'informàtica.
 La segunda sesión semanal se hará en grupos reducidos en el aula de informática.
 
Començarem la classe amb puntualitat.
 Empezaremos la clase puntualmente.
 
Si us plau, si algú arriba tard, que entri sense fer soroll.
 Por favor, si alguien llega tarde, que entre sin hacer ruido.
B1.2Consultes B1.2Consultas
 
Prefereixo que deixeu les preguntes per al descans o per a la fi de la classe.
 Prefiero que dejéis las preguntas para el descanso o para el final de la clase.
 
Podeu fer preguntes en qualsevol moment de la classe.
 Podéis hacer preguntas en cualquier momento de la clase.
 
Fora de les hores lectives, us atendré en l'horari de consulta establert.
 Fuera de las horas lectivas, os atenderé en el horario de consulta establecido.
 
Atendré els vostres dubtes i consultes els dijous de 3 a 5 de la tarda.
 Atenderé vuestras dudas y consultas los jueves de 3 a 5 de la tarde.
 
Em trobareu al despatx els dimecres de 9 a 11 del matí.
 Me encontraréis en el despacho los miércoles de 9 a 11 de la mañana.
 
El meu horari de consulta és el dimarts de 9 a 10 del matí.
 Mi horario de consulta es el martes de 9 a 10 de la mañana.
 
Tingueu present que estic disponible per a consultes els divendres.
 Tened presente que estoy disponible para consultas los viernes.
 
No deixeu els dubtes per a l'última setmana del trimestre.
 No dejéis las dudas para la última semana del trimestre.
 
És important que aneu resolent els dubtes a mesura que us vagin sorgint.
 Es importante que vayáis resolviendo las dudas a medida que os vayan surgiendo.
B1.3Objectius i competències B1.3Objetivos y competencias
 
Al llarg d'aquest curs estudiarem les bases d'aquesta teoria.
 A lo largo de este curso estudiaremos las bases de esta teoría.
 
Un cop finalitzat el curs, heu de ser capaços d'interpretar qualsevol funció d'ona.
 Una vez finalizado el curso, tenéis que ser capaces de interpretar cualquier función de onda.
 
L'objectiu d'aquesta assignatura és dotar-vos de les eines bàsiques per a la resolució de problemes en aquesta àrea.
 El objetivo de esta asignatura es dotaros de las herramientas básicas para la resolución de problemas en esta área.
 
L'objectiu principal és arribar a entendre els fonaments de la mecànica quàntica.
 El objetivo principal es llegar a entender los fundamentos de la mecánica cuántica.
 
Els objectius que hem d'assolir en aquesta assignatura són els següents:
 Los objetivos que tenemos que alcanzar en esta asignatura son los siguientes:
 
Aquí teniu la llista dels objectius bàsics i dels objectius complementaris.
 Aquí tenéis la lista de los objetivos básicos y de los objetivos complementarios.
 
També treballarem per millorar les competències en comunicació oral i escrita.
 También trabajaremos para mejorar las competencias en comunicación oral y escrita.
 
De les competències genèriques, cal destacar-ne el treball en equip.
 De las competencias genéricas, hay que destacar el trabajo en equipo.
 
Fixeu-vos en la llista de competències específiques per a aquesta assignatura.
 Fijaos en la lista de competencias específicas para esta asignatura.
 
Les competències relacionades amb aquesta assignatura són les següents:
 Las competencias relacionadas con esta asignatura son las siguientes:
 
Us proporcionarem eines per millorar l'aprenentatge autònom.
 Os proporcionaremos herramientas para mejorar el aprendizaje autónomo.
B1.4Continguts del curs B1.4Contenidos del curso
 Temari Temario
 
Cada tema és independent dels altres.
 Cada tema es independiente de los otros.
 
Cada tema està relacionat amb l'anterior.
 Cada tema está relacionado con el anterior.
 
Per entendre un tema cal haver estudiat el tema anterior.
 Para entender un tema es necesario haber estudiado el tema anterior.
 
El contingut de l'assignatura es divideix en dos blocs.
 El contenido de la asignatura se divide en dos bloques.
 
La segona part tracta de la teoria de circuits.
 La segunda parte trata de la teoría de circuitos.
 
Al tema 1, revisarem els conceptes bàsics de la matèria.
 En el tema 1, revisaremos los conceptos básicos de la materia.
 
Al tema 2, estudiarem els detalls tècnics de la construcció dels models.
 En el tema 2, estudiaremos los detalles técnicos de la construcción de los modelos.
 
En el tercer tema, farem un resum dels punts clau dels temes anteriors.
 En el tercer tema, haremos un resumen de los puntos clave de los temas anteriores.
 
Al tema 4, aprendrem a aplicar-ho a altres contextos.
 En el tema 4, aprenderemos a aplicarlo a otros contextos.
 
L'últim tema ens ajudarà a entendre el funcionament real dels aparells.
 El último tema nos ayudará a entender el funcionamiento real de los aparatos.
 Temporització Temporización
 
Per Nadal hem d'haver arribat al tema 5.
 Por Navidad tenemos que haber llegado al tema 5.
 
Dedicarem dues setmanes a cada tema.
 Dedicaremos dos semanas a cada tema.
 
A cada tema trobareu especificat el nombre d'hores lectives que li dedicarem.
 En cada tema encontraréis especificado el número de horas lectivas que le dedicaremos.
 
A cada tema li hauríeu de dedicar fora de classe el doble de les hores lectives.
 A cada tema le tendríais que dedicar fuera de clase el doble de las horas lectivas.
B1.5Avaluació B1.5Evaluación
 
L'examen parcial compta un 30 % de la nota total i l'examen final, el 70 % restant.
 El examen parcial cuenta un 30 % de la nota total y el examen final, el 70 % restante.
 
L'examen final de l'assignatura es farà el dia 10 de juny.
 El examen final de la asignatura se hará el día 10 de junio.
 
L'examen final serà el 20 de juny.
 El examen final será el 20 de junio.
 
L'avaluació continuada suposa el 50 % de la nota final.
 La evaluación continua supone el 50 % de la nota final.
 
Tots els exàmens i els treballs es tenen en compte per a l'avaluació continuada.
 Todos los exámenes y los trabajos se tienen en cuenta para la evaluación continua.
 
Per aprovar és imprescindible lliurar almenys dos dels treballs proposats.
 Para aprobar es imprescindible entregar al menos dos de los trabajos propuestos.
 
Hi haurà dos exàmens parcials eliminatoris durant el primer quadrimestre.
 Habrá dos exámenes parciales eliminatorios durante el primer cuatrimestre.
 
Tindreu una nota de classe que es calcularà a partir de les activitats que aneu fent.
 Tendréis una nota de clase que se calculará a partir de las actividades que vayáis haciendo.
 
La nota final serà la mitjana entre la nota de l'examen final i la nota de classe.
 La nota final será la media entre la nota del examen final y la nota de clase.
 
És obligatori participar en els treballs de camp.
 Es obligatorio participar en los trabajos de campo.
B1.6Recursos B1.6Recursos
 Bibliografia i campus digital Bibliografía y campus digital
 
Aquí teniu la bibliografia.
 Aquí tenéis la bibliografía.
 
Destaca especialment el primer llibre de la bibliografia.
 Destaca especialmente el primer libro de la bibliografía.
 
Utilitzarem el llibre de Larson com a llibre de text.
 Utilizaremos el libro de Larson como libro de texto.
 
No seguirem cap llibre en concret, ja que no n'hi ha cap que contingui tots els temes.
 No seguiremos ningún libro en concreto, ya que no hay ninguno que contenga todos los temas.
 
Podeu ampliar el que s'expliqui a classe consultant els llibres de la bibliografia complementària.
 Podéis ampliar lo que se explique en clase consultando los libros de la bibliografía complementaria.
 
És important que contrasteu diferents fonts d'informació.
 Es importante que contrastéis diferentes fuentes de información.
 
Tingueu en compte que alguns llibres tenen solucionari i d'altres, no.
 Tened en cuenta que algunos libros tienen solucionario y otros, no.
 
Un cop acabat el trimestre, heu d'haver llegit tota la bibliografia recomanada.
 Una vez finalizado el trimestre, tenéis que haber leído toda la bibliografía recomendada.
 
A continuació, també teniu una llista de pàgines web d'interès.
 A continuación, también tenéis una lista de páginas web de interés.
 
Segur que trobareu altres pàgines web que us puguin ser d'utilitat.
 Seguro que encontraréis otras páginas web que os puedan ser de utilidad.
 
Quan utilitzeu Internet per cercar informació, comproveu que les fonts són fiables.
 Cuando utilicis Internet para buscar informacin, comprobad que las fuentes son fiables.
 
Trobareu tota la informació sobre l'assignatura al campus digital.
 Encontraréis toda la información sobre la asignatura en el campus digital.
 
Estigueu al cas de les activitats i les tasques proposades.
 Estad al corriente de las actividades y las tareas propuestas.
 
Cada setmana heu de connectar-vos al campus digital per posar-vos al dia.
 Cada semana debéis conectaros al campus digital para poneros al día.
 
Trobareu les llistes de problemes, els apunts i els resums dels temes al campus digital.
 Encontraréis las listas de problemas, los apuntes y los resúmenes de los temas en el campus digital.
UPC. Universitat Politècnica de Catalunya. Servei de Llengües i Terminologia.
Creative Commons