CLASS-TALK

> Bloc A La classe
> Bloque A La clase
Pots escoltar les frases amb Amarok o fer servir el Windows Media Player.
Puede escuchar las frases con Amarok o utilizar el Windows Media Player.
A3Interacció amb l'estudiantat A3Interacción con el estudiantado
A3.1Feedback A3.1Feedback
 Comprovació de la comprensió Comprobación de la comprensión
 
Tothom hi està d'acord?
 ¿Todo el mundo está de acuerdo?
 
Fins ara, tot bé?
 Hasta ahora, ¿todo bien?
 
Ho enteneu?
 ¿Lo entendéis?
 
Tothom segueix la classe?
 ¿Todo el mundo sigue la clase?
 
Aviseu-me si vaig massa ràpid.
 Avisadme si voy demasiado rápido.
 
Voleu que ho repeteixi?
 ¿Queréis que lo repita?
 
Em seguiu?
 ¿Me seguís?
 Invitació a fer preguntes Invitación a hacer preguntas
 
Si us plau, pregunteu-me sempre que vulgueu.
 Por favor, preguntadme siempre que queráis.
 
Aixequeu la mà si teniu alguna pregunta.
 Levantad la mano si tenéis alguna pregunta.
 
Respondré les vostres preguntes amb molt de gust.
 Responderé a vuestras preguntas con mucho gusto.
 
No dubteu a interrompre'm si teniu preguntes.
 No dudéis en interrumpirme si tenéis preguntas.
 
Sí. Encara tenim temps per a unes últimes preguntes.
 Sí. Todavía tenemos tiempo para unas últimas preguntas.
A3.2Preguntes directes A3.2Preguntas directas
 
Algú sap la resposta a aquesta pregunta?
 ¿Alguien sabe la respuesta a esta pregunta?
 
Algú em pot donar una resposta?
 ¿Alguien me puede dar una respuesta?
 
Algú de vosaltres pot respondre a la pregunta?
 ¿Alguien de vosotros puede responder a la pregunta?
 
Algú vol proposar una resposta?
 ¿Alguien quiere proponer una respuesta?
 
Podeu resoldre-ho?
 ¿Podéis resolverlo?
 
En sabeu el resultat?
 ¿Sabéis el resultado?
 
Quines són les excepcions a aquesta regla?
 ¿Cuáles son las excepciones a esta regla?
 
Teniu algun suggeriment?
 ¿Tenéis alguna sugerencia?
 
Algú pot trobar-ne la solució?
 ¿Alguien puede encontrar la solución?
 
Com s'explica això?
 緾髆o se explica esto?
 
Quines són les implicacions en aquest context?
 ¿Cuáles son las implicaciones en este contexto?
 
Quan se satisfà aquesta propietat?
 ¿Cuándo se satisface esta propiedad?
 
Per què aquesta afirmació és certa?
 ¿Por qué esta afirmación es cierta?
 
Què té a veure aquesta teoria amb la nostra vida quotidiana?
 ¿Qué tiene que ver esta teoría con nuestra vida cotidiana?
 
Per què ho hem de saber?
 ¿Por qué lo tenemos que saber?
A3.3Respostes directes A3.3Respuestas directas
 
És cert.
 Es cierto.
 
Tens raó.
 Tienes razón.
 
De fet, tens tota la raó.
 De hecho, tienes toda la razón.
 
Exacte. És una resposta excel·lent.
 Exacto. Es una respuesta excelente.
 
Les dues respostes són correctes.
 Las dos respuestas son correctas.
 
Molt bé. Bona resposta.
 Muy bien. Buena respuesta.
 
Ho sento, però la resposta no és correcta.
 Lo siento, pero la respuesta no es correcta.
 
En efecte, aquest és el quid de la qüestió.
 En efecto, éste es el quid de la cuestión.
 
Bona observació. M'alegro que l'hagis feta.
 Buena observación. Me alegro de que la hayas hecho.
 
Bona pregunta. De fet, està relacionada amb la conclusió a què volia arribar.
 Buena pregunta. De hecho, está relacionada con la conclusión a la que quería llegar.
 
No, ho sento. És incorrecte.
 No, lo siento. Es incorrecto.
 
No has arribat del tot a la solució. Continua.
 No has llegado del todo a la solución. Continúa.
 
No és del tot correcte, però vas per bon camí.
 No es del todo correcto, pero vas por buen camino.
A3.4Respostes evasives A3.4Respuestas evasivas
 
Ho sento, però no ho sé. No et puc donar una resposta precisa.
 Lo siento, pero no lo sé. No te puedo dar una respuesta precisa.
 
No ho tinc clar. Què n'opineu?
 No lo tengo claro. ¿Qué opináis?
 
Més endavant us donaré una resposta. D'acord?
 Más adelante os daré una respuesta. ¿De acuerdo?
 
Sí, entenc el que vols dir. Tanmateix, hi ha altres factors que cal tenir en consideració.
 Sí, entiendo lo que quieres decir. Sin embargo, existen otros factores que hay que tener en consideración.
 
Si no us fa res, voldria tornar al tema de què us estava parlant.
 Si no os importa, querría volver al tema del que os estaba hablando.
 
És una observació molt encertada, però prefereixo comentar-la un altre dia.
 Es una observación muy acertada, pero prefiero comentarla otro día.
 
Sé que és difícil acceptar la decisió, però hi ha proves que ho demostren.
 Sé que es difícil aceptar la decisión, pero hay pruebas que lo demuestran.
 
Ho sento, em sembla que no sóc la persona adequada per respondre a aquesta pregunta.
 Lo siento, me parece que no soy la persona adecuada para responder a esta pregunta.
 
No sé la xifra exacta de memòria.
 No sé la cifra exacta de memoria.
 
Deixem aquesta pregunta per a un altre dia.
 Dejemos esta pregunta para otro día.
 
Està previst parlar d'això durant la pròxima sessió.
 Está previsto hablar de eso durante la próxima sesión.
A3.5Aclariments i correccions A3.5Aclaraciones y correcciones
 
Quan dius "la fórmula", et refereixes a la fórmula de Taylor?
 Cuando dices "la f髍mula", 縯e refieres a la f髍mula de Taylor?
 
Pots parlar més fort, si us plau?
 ¿Puedes hablar más alto, por favor?
 
No he sentit la pregunta.
 No he oído la pregunta.
 
Ho sento, ho pots repetir, si us plau?
 Lo siento, ¿puedes repetirlo, por favor?
 
Em sembla que no he entès bé la pregunta. La pots repetir d'una altra manera?
 Me parece que no he entendido bien la pregunta. ¿La puedes formular de otra manera?
 
Ho sento. Volia dir el teorema 5 i no el 4.
 Lo siento. Quería decir el teorema 5 y no el 4.
 
Potser les meves instruccions no han estat prou clares.
 Quizá mis instrucciones no hayan sido lo bastante claras.
 
Perdoneu. 蓅 al rev閟. Heu de substituir la a per la b.
 Perdonad. Es al rev閟. Ten閕s que sustituir la a por la b.
 
Això no és exactament el que volia dir.
 Eso no es exactamente lo que quería decir.
 
Perdoneu. Ho he de corregir.
 Perdonad. Lo tengo que corregir.
 
El que volia dir és mil, no cent.
 Lo que quería decir es mil, no cien.
UPC. Universitat Polit猫cnica de Catalunya. Servei de Lleng眉es i Terminologia.
Creative Commons