CLASS-TALK

> Bloc A La classe
> Section A The Lecture
Pots escoltar les frases amb Amarok o fer servir el Windows Media Player.
You can listen to the sentences using Amarok or Windows Media Player.
A5Suport documental A5Referring to documents
A5.1Documentació a classe A5.1Handouts
 
En el full que ara us repartiré explico amb més detall alguns exemples.
 
I've detailed some examples on a sheet which I'll be passing round now.
 
Si us plau, repartiu aquests documents.
 
Please pass these handouts around.
 
Algú els pot repartir, si us plau?
 
Can somebody hand these out, please?
 
Ara tots hauríeu de tenir tres fulls.
 
Everyone should now have three sheets of paper.
 
Tothom té els documents que he repartit?
 
Does everyone have the handout?
 
Si no hi ha prou còpies per a tothom, assegureu-vos que hi hagi una còpia per parella.
 
If there aren't enough copies for everyone, make sure there is one copy for every two students.
 
Tothom té ja una còpia de l'esquema davant seu?
 
Now, does everyone have a copy of the diagram in front of them?
 
Si us plau, no agafeu més d'un full per persona.
 
Please don't take more than one sheet per person.
 
Em podeu tornar els exemplars que sobren?
 
Can you give me back any handouts that are left over?
 
Podeu obrir els llibres a la pàgina 234?
 
Could you open your books on page 234?
 
Tothom veu per on anem?
 
Can everyone see where we are?
A5.2Referències A5.2References
 
Consulteu les referències a la bibliografia.
 
Look up the references given in the bibliography.
 
Aquesta teoria est validada en el llibre Relativitat: teoria i prctica, que s a la bibliografia recomanada.
 
This theory is validated in the book Relativity - Theory and Practice, which is on your reading list.
 
Segons el professor Edgar Smith, aquesta teoria no es pot aplicar en aquestes condicions.
 
According to Professor Edgar Smith, this theory does not apply in that setting.
 
Aquesta fórmula la va crear el Departament d'Enginyeria del MIT.
 
This formula was drawn up by the Engineering Department at MIT.
 
Us recomano que llegiu l'article sobre aquest tema en el Engineering Today d'aquest mes.
 
I recommend you read the article on this subject in this month's Engineering Today.
 
Us recomano que en busqueu una edició més recent, que contingui informació actualitzada.
 
My recommendation would be to search for a newer edition with up-to-date information.
 
M'agradaria que repasséssiu la vostra bibliografia per veure si podeu trobar la font d'aquesta informació.
 
I'd like you to go through your bibliography and see if you can find the source of this information.
 
Aquesta pàgina web us mostrarà de manera molt clara com funciona això realment.
 
This website will give you a clear picture of how this actually works.
 
Per estudiar a fons el teorema de Bolzano, llegiu el capítol 5.
 
For an in-depth study of Bolzano's theorem, read through Chapter 5.
UPC. Universitat Politècnica de Catalunya. Servei de Llengües i Terminologia.
Creative Commons