CLASS-TALK

> Bloc A La classe
> Section A The Lecture
Pots escoltar les frases amb Amarok o fer servir el Windows Media Player.
You can listen to the sentences using Amarok or Windows Media Player.
A2Desenvolupament de la classe A2Delivering the lecture
A2.1Connexions A2.1Connections
 Enllaços Linking
 
Això ens porta de nou a la qüestió que comentava abans.
 
This takes us back to the point I made earlier.
 
Hi ha un vincle directe entre aix i el que vam estudiar la setmana passada.
 
There is a direct link between this and what we looked at last week.
 
Això està relacionat amb el treball que esteu fent en aquest moment.
 
This ties in with the project you are doing at the moment.
 
Això està directament relacionat amb les pràctiques del laboratori.
 
This relates directly to your lab work.
 Canvis Changing direction
 
Després del pas inicial, podem tornar al resultat principal.
 
After this preliminary step, we can go back to the main result.
 
Ara ens fixarem en l'exercici 2.
 
Now we are going to turn our attention to Exercise 2.
 
Així s'aplica la fórmula 7. Ara passarem a la següent.
 
So, that's the application of Formula 7. Now, let's look at the next one.
 
Aquí s'acaba el meu resum del cas. Ara m'agradaria fer la demostració del teorema 5.
 
That completes my overview of the case. Now I'd like to move on to the proof of Theorem 5.
A2.2Raonaments A2.2Reasoning
 
A causa d'aix tindrem que t = 5, sempre que el model sigui estable.
 
Because of this, t = 5, as long as the model remains stable.
 
Com a resultat d'això, concloem que la propietat se satisfà.
 
As a result, we conclude that the property holds.
 
Com que a = 1, aix prova que b = 2, la qual cosa simplifica l'equaci anterior.
 
Since a = 1, this proves that b = 2, which simplifies the previous equation.
 
Això demostra que el model falla i, per tant, cal reestructurar-lo de nou.
 
This proves that the model is at fault, so it needs to be restructured.
 
Per tant, la propietat A és certa.
 
Therefore, Property A is true.
 
Aquí apliquem la fórmula. Com a conseqüència obtenim el resultat [...]
 
Let's apply the formula here. As a consequence, we get the result [...]
 
El resultat és contradictori i, per tant, la hipòtesi és falsa.
 
The result is contradictory, so the hypothesis is false.
 
Això contradiu la nostra suposició sobre el model.
 
This contradicts our assumption about the model.
 
És evident que la propietat A implica que el model funciona.
 
It is clear that Property A implies that the model works.
 
És fàcil comprovar els càlculs. Això ho deixo per a vosaltres.
 
It is easy to check the calculations. I'll leave it to you.
 
Com que A = 0, se'n segueix que la propietat no es verifica.
 
Since A = 0, it follows that the property has not been verified.
 
N'hi ha prou amb remarcar que l'energia sempre es conserva.
 
It suffices to say that the energy is always conserved.
 
Analitzarem el nou disseny per estudiar-ne el funcionament.
 
We'll study the new design in order to see how it works.
 
Les propietats 1 i 2 es dedueixen directament del resultat anterior.
 
Properties 1 and 2 are deduced directly from the previous result.
 
Sigui v la velocitat. Si suposem que v s constant, aleshores aquest resultat s cert.
 
Let v be the velocity. If we assume v is constant, then this result is true.
A2.3Condicions A2.3Conditions
 
Si això és cert, llavors el model funciona.
 
If this is true, then the model works.
 
Si això fos cert, llavors el model funcionaria.
 
If this were true, then the model would work.
 
Si això hagués estat cert, llavors el model hauria funcionat.
 
If this had been true, then the model would have worked.
 
Això seria cert si poguéssim anul·lar la força inicial, la qual cosa, però, no és possible.
 
This would be true if we could cancel the initial force, but that's not possible.
 
Podem suposar que la producci creix, excepte si p = 1.
 
We can assume that production grows, unless p = 1.
 
Això se satisfà només si la reacció es fa en condicions adequades.
 
This holds true only if the reaction is carried out in suitable conditions.
 
La funci s positiva encara que el valor del parmetre m disminueixi.
 
The function is positive even if the m parameter decreases.
 
I si canviem les condicions inicials de l'experiment?
 
What if we change the initial conditions of the experiment?
 
Aquestes condicions, o bé se satisfan en el moment inicial, o bé s'aconsegueixen al cap d'uns minuts.
 
These conditions are achieved either at the outset, or after a few minutes.
 
La igualtat se satisf si i noms si a = b = 2.
 
Equality holds if and only if a = b = 2.
 
Amb les condicions anteriors, el procés funciona.
 
Under the previous conditions, the process will work.
A2.4Comparacions A2.4Comparisons
 
Igual que el teorema 5, el teorema 2 també és un resultat fonamental.
 
Like Theorem 5, Theorem 2 is also a fundamental result.
 
A diferncia de la frmula que hem vist abans, en aquest cas podem intercanviar la f per la g.
 
Unlike the formula we looked at earlier, in this case we can interchange f and g.
 
Ara tenim un resultat similar al del teorema 6.
 
We now have a result similar to that in Theorem 6.
 
Aquesta teoria no és tan important com la que estudiarem avui.
 
This theory is less important than the one we are going to study today.
 
Si a s superior a b, aleshores c s inferior a a.
 
If a is greater than b, then c is less than a.
 
Com més treballeu pel vostre compte, més fàcil us serà assimilar la matèria.
 
The more you work on your own, the easier it will be to understand the material.
 
És un bon exemple, però em sembla millor aquest que us repartiré ara.
 
This a good example, but I think the one I have on this handout is better.
 
El millor exemple és el que ja us he comentat abans.
 
The best case in point is the one I mentioned earlier today.
 
Podeu aplicar-hi aquest argument. De la mateixa manera, els altres arguments també són vàlids aquí.
 
You can apply that argument. Likewise, the other arguments work here too.
 
Un debat més profund sobre aquest resultat ens pot obrir noves perspectives.
 
A deeper discussion of this result may lead to new perspectives.
 
El radi de A s el doble que el radi de B.
 
The radius of A is twice that of B.
 
El dimetre de A s igual que el de B.
 
The diameter of A is the same as that of B.
 
A s quatre vegades superior a B, per C s tres vegades inferior a A.
 
A is four times greater than B, whereas C is three times smaller than A.
A2.5Opcions A2.5Options
 
D'una banda tenim la teoria A. I de l'altra, tenim la teoria B.
 
On the one hand, we have theory A. On the other hand, we have theory B.
 
Hi ha molts pros i contres.
 
There are lots of pros and cons.
 
Ara considerem algunes alternatives a aquesta teoria.
 
Let's consider some alternatives to this theory.
 
Hem vist tres opcions. No obstant això, la primera és la més econòmica.
 
We've looked at three options. Nonetheless, the first one is the least expensive.
 
Una manera de resoldre aquest problema és utilitzant la fórmula que hem vist avui. Una altra manera de resoldre'l és aplicant-hi la fórmula següent:
 
One way of solving this problem is by using today's formula. Another way would be to apply the following formula:
 
Encara que hi hagi dues alternatives, treballarem amb només una.
 
Although there are two alternatives, we are going to work with just one.
 
Hi ha diverses maneres d'interpretar aquesta teoria.
 
There are different ways of looking at this theory.
 
La primera opció és molt clara. I de la segona, què en penseu?
 
The first option is clear. But, what about the second option?
 
Bé, ara veurem la tercera opció.
 
So, now let's look at the third option.
 
Ara observarem els punts forts i els punts dèbils.
 
Let's take a look at the strengths and weaknesses.
 
Malgrat aquest resultat, la demostració encara és incompleta.
 
Despite this result, the proof is still incomplete.
 
No obstant això, hi ha desavantatges.
 
There are, however, disadvantages.
 
I els avantatges?
 
What about the advantages?
 
Malgrat aquesta dificultat, el problema és bastant senzill.
 
In spite of this difficulty, the problem is actually quite straightforward.
 
Encara no hem arribat a la conclusió correcta.
 
We haven't reached the right conclusion yet.
 
Encara que sembli cert, no ho és.
 
While this appears to be true, it is not.
 
Tanmateix, també hi ha alguns problemes.
 
However, there are some problems too.
 
Voldria destacar els punts positius d'aquest projecte.
 
I'd like to point out the positive points of this project.
A2.6Exemples A2.6Examples
 
Per exemple, a no sempre s igual a b.
 
For instance, a does not always equal b.
 
Vegem el cas dels conjunts de Borel.
 
Let's look at the case of Borel sets.
 
La teoria de Gauss n'és un bon exemple.
 
The Gauss theory is a case in point.
 
Per exemple, vegeu la fórmula de Taylor.
 
For example, take a look at Taylor's Formula.
 
Per entendre-ho millor, estudiarem l'exemple que ens ha proporcionat la Universitat de Berkeley.
 
To understand this better, let's consider an example given to us by the University of Berkeley.
 
Estudiant aquest model, podem confirmar la nostra conjectura.
 
By studying this model, we can confirm our conjecture.
 
Ara analitzarem uns quants exemples.
 
Now, we are going to analyse some examples.
 
Aquest exemple mostra com funciona el disseny.
 
This example illustrates how the design works.
 
En realitat, és un exemple excel·lent de com es demostra la teoria.
 
Actually, this is an excellent example of how to prove the theory.
 
De fet, podeu trobar bons exemples al capítol 5.
 
As a matter of fact, you can find good examples in Chapter 5.
 
Heu de trobar exemples pel vostre compte.
 
You need to find examples of your own.
A2.7Ampliació A2.7Expanding
 Més informació Adding information
 
Igualment, en aquest cas es pot aplicar el teorema 1.
 
Likewise, Theorem 1 could be applied in this case here.
 
Aquí no solament funciona el teorema 5, sinó també el teorema 6.
 
Not only does Theorem 5 work here, but so does Theorem 6.
 
A més a més, comprovarem aquesta teoria nosaltres mateixos.
 
Furthermore, we will test this theory ourselves.
 
A més teniu una altra explicació en el capítol 5.
 
There is yet another explanation in Chapter 5.
 
En efecte, aquesta teoria es va introduir per primera vegada el 1968.
 
Indeed, this theory was first introduced in 1968.
 
Per a més detalls, podeu consultar les referències a aquest tema a la bibliografia recomanada.
 
You can look up references to this on your reading list in order to get more details.
 
De fet, estudiarem aquest tema més a fons la setmana vinent.
 
In fact, we will be studying this in greater depth next week.
 Paràfrasis Rephrasing
 
En altres paraules, aquesta suposició no sempre és certa.
 
In other words, this assumption isn't always true.
 
Us ho explicaré d'una manera diferent.
 
Let me put it to you another way.
 
D'acord. Ara ho tornaré a dir amb altres paraules.
 
Right. I'll rephrase what I just said.
 
Potser ho hauria d'explicar d'una manera més senzilla.
 
Perhaps I should explain it in a more simple way.
 Parèntesis Digressing
 
Per cert, hi ha un article sobre aquest tema en el diari d'avui.
 
By the way, there is an article on this subject in today's newspaper.
 
Voldria allunyar-me del tema un moment.
 
I'd like to digress for just a moment.
 
Potser us pot interessar saber que hi ha una exposició sobre art i noves tecnologies a Barcelona la setmana vinent.
 
Some of you might be interested to know that there is an exhibition on Art and New Technology on in Barcelona next week.
 
No cal que apunteu això, però sabeu que aquesta fórmula va ser validada per un professor d'aquesta universitat?
 
There is no need to write this down, but did you know that this formula was validated by a professor from this university?
 
Potser no us sembla rellevant, però demà es farà una conferència sobre semiconductors aquí.
 
This may not seem relevant, but there is a talk being held here tomorrow on semi-conductors.
 
Per cert, el 12 de maig no hi haurà classe.
 
Incidentally, there will be no class on 12 May.
UPC. Universitat Politècnica de Catalunya. Servei de Llengües i Terminologia.
Creative Commons