CLASS-TALK

> Bloc B Situacions concretes
> Section B Specific Situations
Pots escoltar les frases amb Amarok o fer servir el Windows Media Player.
You can listen to the sentences using Amarok or Windows Media Player.
B1Primer dia del curs B1First day of the course
B1.1Presentació B1.1Introduction
 
Em dic Anna Torres. Sóc la vostra professora de Química.
 
My name is John Smith. I'm your Chemistry lecturer.
 
Deixeu que em presenti. Em dic Eva Roig.
 
Allow me to introduce myself. My name is Peter Johnson.
 
Sc la vostra professora d'Informtica, aix que ens veurem dos cops per setmana al llarg del primer trimestre.
 
I am your IT professor, so I'll be seeing you twice a week throughout the first term.
 
Sóc la professora responsable de l'assignatura Enginyeria Electrònica.
 
I am the lecturer responsible for the subject of Electronic Engineering.
 
Jo us impartiré els dos primers mòduls de Matemàtiques I.
 
I will be taking you for the first two modules of Mathematics I.
 
Per a la classe de problemes tindreu el professor Pau Ventura.
 
The lecturer taking you for problem sessions is Paul Smith.
 
Tenim quatre hores de classe per setmana.
 
I've got four hours with you each week.
 
L'assignatura consta de dues sessions per setmana.
 
You will have two lectures a week on this subject.
 
Les classes dels dilluns es faran a l'aula 301, amb el grup sencer.
 
Our Monday lectures will take place in Room 301. The whole group will be together.
 
La segona sessió setmanal es farà en grups reduïts a l'aula d'informàtica.
 
For the second class session each week, you will work in smaller groups in the computer room.
 
Començarem la classe amb puntualitat.
 
I expect the lecture to start on time.
 
Si us plau, si algú arriba tard, que entri sense fer soroll.
 
If you are late, please join the class without interrupting.
B1.2Consultes B1.2Guidelines for queries
 
Prefereixo que deixeu les preguntes per al descans o per a la fi de la classe.
 
I prefer to answer your questions during the break or at the end of the lecture.
 
Podeu fer preguntes en qualsevol moment de la classe.
 
Please feel free to ask any questions at any stage of the lecture.
 
Fora de les hores lectives, us atendré en l'horari de consulta establert.
 
Outside class time, you can come and see me with your queries at the set times.
 
Atendré els vostres dubtes i consultes els dijous de 3 a 5 de la tarda.
 
I will handle your queries and questions on Thursdays from 3 to 5.
 
Em trobareu al despatx els dimecres de 9 a 11 del matí.
 
You can reach me in my office every Wednesday between 9 and 11.
 
El meu horari de consulta és el dimarts de 9 a 10 del matí.
 
My time for dealing with queries is Tuesdays from 9 to 10 in the morning.
 
Tingueu present que estic disponible per a consultes els divendres.
 
Bear in mind that I am available for queries on Fridays.
 
No deixeu els dubtes per a l'última setmana del trimestre.
 
Don't leave your queries until the last week of the term.
 
És important que aneu resolent els dubtes a mesura que us vagin sorgint.
 
It is very important for you to deal with questions as they come up.
B1.3Objectius i competències B1.3Objectives and competences
 
Al llarg d'aquest curs estudiarem les bases d'aquesta teoria.
 
Throughout this course, we will be studying the basics of this theory.
 
Un cop finalitzat el curs, heu de ser capaços d'interpretar qualsevol funció d'ona.
 
By the time you finish this course, you should be able to interpret all wave functions.
 
L'objectiu d'aquesta assignatura és dotar-vos de les eines bàsiques per a la resolució de problemes en aquesta àrea.
 
The aim of this course is to provide you with the basic tools for solving problems in this area.
 
L'objectiu principal és arribar a entendre els fonaments de la mecànica quàntica.
 
The main goal is to understand the fundamentals of Quantum Mechanics.
 
Els objectius que hem d'assolir en aquesta assignatura són els següents:
 
The objectives we have to achieve in this subject are the following:
 
Aquí teniu la llista dels objectius bàsics i dels objectius complementaris.
 
Here is the list of the basic objectives and the complementary objectives.
 
També treballarem per millorar les competències en comunicació oral i escrita.
 
We will also work on improving oral and written communication skills.
 
De les competències genèriques, cal destacar-ne el treball en equip.
 
As a generic competence, we place great importance on teamwork.
 
Fixeu-vos en la llista de competències específiques per a aquesta assignatura.
 
Can you take a look at the list of specific competences for this subject?
 
Les competències relacionades amb aquesta assignatura són les següents:
 
The competences related to this subject are the following:
 
Us proporcionarem eines per millorar l'aprenentatge autònom.
 
We will provide you with tools to help you improve your autonomous learning skills.
B1.4Continguts del curs B1.4Course content
 Temari Outlining the syllabus
 
Cada tema és independent dels altres.
 
Each unit stands on its own.
 
Cada tema està relacionat amb l'anterior.
 
Each unit is related to the previous one.
 
Per entendre un tema cal haver estudiat el tema anterior.
 
In order to understand each unit, you will have to have studied the previous one.
 
El contingut de l'assignatura es divideix en dos blocs.
 
The course content is divided into two sections.
 
La segona part tracta de la teoria de circuits.
 
The second part deals with circuit theory.
 
Al tema 1, revisarem els conceptes bàsics de la matèria.
 
In Unit 1, we'll review the basic concepts of the subject.
 
Al tema 2, estudiarem els detalls tècnics de la construcció dels models.
 
In Unit 2, we'll study the technical details for the construction of the models.
 
En el tercer tema, farem un resum dels punts clau dels temes anteriors.
 
In the third unit, we will summarise the key points from the previous units.
 
Al tema 4, aprendrem a aplicar-ho a altres contextos.
 
In Unit 4, we will learn how to apply this in other contexts.
 
L'últim tema ens ajudarà a entendre el funcionament real dels aparells.
 
The last unit will help you to understand how the apparatus really works.
 Temporització Scheduling the course
 
Per Nadal hem d'haver arribat al tema 5.
 
By Christmas, we should have got to Unit 5.
 
Dedicarem dues setmanes a cada tema.
 
We'll spend two weeks on each unit.
 
A cada tema trobareu especificat el nombre d'hores lectives que li dedicarem.
 
Each unit specifies the number of hours of class that will be spent on it.
 
A cada tema li hauríeu de dedicar fora de classe el doble de les hores lectives.
 
On each unit you should spend double the number of class hours.
B1.5Avaluació B1.5Assessment
 
L'examen parcial compta un 30 % de la nota total i l'examen final, el 70 % restant.
 
The mid-term exam accounts for 30% of the total grade, and the end-of-term exam for the remaining 70%.
 
L'examen final de l'assignatura es farà el dia 10 de juny.
 
There will be a final exam for this subject on June 10.
 
L'examen final serà el 20 de juny.
 
The end-of-term exam is on June 20.A155
 
L'avaluació continuada suposa el 50 % de la nota final.
 
50% of your final grade is based on continuous assessment.
 
Tots els exàmens i els treballs es tenen en compte per a l'avaluació continuada.
 
All exams and assignments are taken into account for continuous assessment.
 
Per aprovar és imprescindible lliurar almenys dos dels treballs proposats.
 
In order to pass, you will have to hand in at least two of the assignments.
 
Hi haurà dos exàmens parcials eliminatoris durant el primer quadrimestre.
 
There will be two eliminatory exams during the first semester.
 
Tindreu una nota de classe que es calcularà a partir de les activitats que aneu fent.
 
There will be a mark awarded for classwork based on the activities we do.
 
La nota final serà la mitjana entre la nota de l'examen final i la nota de classe.
 
For your end-of-year grade, we calculate the average of the grades from your final exam and your classwork.
 
És obligatori participar en els treballs de camp.
 
It is compulsory to take part in fieldwork.
B1.6Recursos B1.6Resources
 Bibliografia i campus digital Referring to the bibliography
 
Aquí teniu la bibliografia.
 
Here is the list of reference books.
 
Destaca especialment el primer llibre de la bibliografia.
 
The first book listed in your bibliography deserves special mention.
 
Utilitzarem el llibre de Larson com a llibre de text.
 
We will be following Larson's book as a text book.
 
No seguirem cap llibre en concret, ja que no n'hi ha cap que contingui tots els temes.
 
We won't be following any one book in particular as none of them includes all the units.
 
Podeu ampliar el que s'expliqui a classe consultant els llibres de la bibliografia complementària.
 
You can expand on what I explain in class by referring to the books listed in the complementary bibliography.
 
És important que contrasteu diferents fonts d'informació.
 
It's important to compare different sources of information.
 
Tingueu en compte que alguns llibres tenen solucionari i d'altres, no.
 
Please note that some of the books have an answer key, while others don't.
 
Un cop acabat el trimestre, heu d'haver llegit tota la bibliografia recomanada.
 
You should try to get through the reading list during the term.
 
A continuació, també teniu una llista de pàgines web d'interès.
 
Following that, you also have a list of interesting web sites.
 
Segur que trobareu altres pàgines web que us puguin ser d'utilitat.
 
I am sure you'll be able to find other web sites that will be of use to you.
 
Quan utilitzeu Internet per cercar informació, comproveu que les fonts són fiables.
 
When you use the Internet to search for information, check that the source you use is reliable.
 
Trobareu tota la informació sobre l'assignatura al campus digital.
 
All the information on this subject can be found on the digital campus.
 
Estigueu al cas de les activitats i les tasques proposades.
 
Keep posted on the activities and assignments that will be set.
 
Cada setmana heu de connectar-vos al campus digital per posar-vos al dia.
 
You should log in to the digital campus every week to make sure you stay informed.
 
Trobareu les llistes de problemes, els apunts i els resums dels temes al campus digital.
 
Problems, notes and summaries are listed on the digital campus.
UPC. Universitat Politècnica de Catalunya. Servei de Llengües i Terminologia.
Creative Commons