CLASS-TALK

> Bloc B Situacions concretes
> Section B Specific Situations
Pots escoltar les frases amb Amarok o fer servir el Windows Media Player.
You can listen to the sentences using Amarok or Windows Media Player.
B3Al laboratori B3In the laboratory
B3.1Indicacions B3.1Guidelines
 Material Using equipment
 
Poseu tot l'equip sobre la taula.
 
Set down all the equipment on the table.
 
Davant vostre teniu els instruments que utilitzareu.
 
In front of you, you have the instruments you'll be working with.
 
Tothom hauria d'estar treballant amb el mateix material.
 
Everyone should be working with the same equipment.
 
A tothom li funciona?
 
Is everyone's working?
 
Potser algú de vosaltres té un model de detector més antic, però no cal que s'amoïni, perquè tots funcionen igual.
 
Some of you may have earlier models of the detector, but don't worry, they all work in the same way.
 
En tot moment heu d'utilitzar guants mentre manipuleu la dissolució.
 
You should wear gloves at all times when handling this solution.
 
No toqueu directament el líquid de les provetes. Pot ser tòxic.
 
Don't touch the liquid in these test tubes. It might be toxic.
 
Poseu-vos les ulleres protectores.
 
Put on your protective goggles.
 
Aneu amb compte. El líquid és altament inflamable.
 
Watch out. The liquid is highly flammable.
 
Si us plau, vigileu, el material és fràgil.
 
Please be careful. The material is fragile.
 Normes Outlining the rules
 
No premeu els interruptors fins que jo no ho hagi revisat tot.
 
Don't touch the switches until I have checked everything.
 
Renteu-vos les mans en començar i en acabar la sessió de laboratori.
 
Wash your hands before and after our sessions in the lab.
 
Ajusteu la font d'alimentació a 15 V i limiteu el corrent a 50 mA.
 
Set the power supply voltage at 15 V and limit the current to 50 mA.
 
Visualitzeu els vostres senyals a l'oscil·loscopi en mode DC.
 
View your signals on the oscilloscope in DC mode.
 
Preneu notes mentre treballeu.
 
Take notes as you work.
 
Si us plau, presteu molta atenció a les meves instruccions.
 
Please pay close attention to my instructions.
B3.2Fi de la pràctica B3.2End of the practical session
 
A la fi de la pràctica m'heu de lliurar un resum dels vostres resultats.
 
At the end of the practical session, I want you to give me a summary of your results.
 
Empleneu el full amb els resultats que obtingueu mentre treballeu.
 
Fill in the sheet with the results you get as you work.
 
Tothom ha emplenat el full de treball?
 
Has everyone filled in the worksheet?
 
Endreceu-ho tot abans de marxar.
 
Tidy up before you leave.
 
Assegureu-vos que heu netejat tot el material.
 
Make sure you have cleaned all the material.
 
Comproveu que tot s'ha endreçat d'una manera segura.
 
Check that everything has been put away safely.
 
No us emporteu material.
 
Don't take any of the material with you.
 
Recolliu les vostres coses.
 
Pack up your things.
 
Ho heu tancat tot?
 
Have you turned everything off?
 
Netegeu les eines que heu fet servir.
 
Clean the tools you used.
 
Entregueu el vostre treball, si us plau.
 
Hand in your work, please.
UPC. Universitat Politècnica de Catalunya. Servei de Llengües i Terminologia.
Creative Commons