CLASS-TALK

> Bloc B Situacions concretes
> Section B Specific Situations
Pots escoltar les frases amb Amarok o fer servir el Windows Media Player.
You can listen to the sentences using Amarok or Windows Media Player.
B6Exàmens B6Exams
B6.1Indicacions B6.1Rules
 
No vull veure res tret de l'examen i alguns bolígrafs.
 
I don't want to see anything except the exam sheet and pens.
 
Tanqueu els llibres i els apunts, i deseu-los.
 
Close your books and notes and put them away.
 
Podeu utilitzar una calculadora.
 
You can use a calculator.
 
No començarem fins que no hi hagi silenci.
 
We won't start until there is silence.
 
Si us calmeu, podrem començar.
 
Settle down now so we can start.
 
Heu d'estar en silenci durant l'examen.
 
Once the exam is underway, there must be silence.
 
No es permeten mòbils a la sala d'exàmens.
 
There should be no mobile phones in the exam hall.
 
Hi ha diferents versions de l'examen. Així que millor que cadascú es concentri en el seu examen.
 
There are different versions of the exam, so please focus on your own exam paper.
 
Assegureu-vos que heu apuntat el vostre nom i DNI a la part superior de la pàgina.
 
Make sure you write down your name and ID at the top of the page.
 
No podeu sortir de la sala d'exàmens fins que no hagin passat 30 minuts des de l'inici de la prova.
 
You may not leave the exam hall during the first half hour.
 
Si teniu preguntes, aixequeu la mà.
 
Raise your hand if you have any questions.
 
Si canvieu d'opinió, assegureu-vos que heu ratllat o esborrat l'opció anterior.
 
If you change your mind, make sure you cross out the previous answer.
 
Penseu-vos-ho bé abans de respondre.
 
Think before you answer.
 
Si us plau, no feu errors d'ortografia.
 
Please try to avoid spelling mistakes.
 
Recordeu-vos de signar el full d'assistència quan lliureu l'examen.
 
Don't forget to sign the attendance sheet when you hand in your exam.
B6.2Control del temps B6.2Time management
 
Teniu tres hores per fer l'examen.
 
You have three hours for the exam.
 
Ha passat aproximadament una hora.
 
About one hour has gone by.
 
Us queda mitja hora.
 
You have half an hour left.
 
Organitzeu-vos bé perquè us doni temps a fer tot l'examen.
 
Make sure you time yourself well in order to finish the whole exam.
 
No dediqueu massa temps a una única pregunta.
 
Don't spend too much time on just one question.
 
A la primera part, no us precipiteu.
 
Don't rush through the first part.
 
Teniu temps de sobres, així que no tingueu pressa.
 
You have plenty of time, so please don't rush through it.
 
Deixeu temps per poder revisar l'examen a la fi de la prova.
 
Give yourself time at the end to check your exam.
 
D'aquí a cinc minuts recollirem el full de respostes.
 
In five minutes, we will be picking up your answer sheets.
 
Podeu continuar durant 10 minuts més i prou.
 
You can have ten more minutes and that's it.
 
Deixeu d'escriure. L'examen s'ha acabat.
 
Please put down your pens. The exam is over.
 
Ho sento, però s'ha acabat el temps.
 
I'm afraid your time is up.
 
És l'hora. Heu d'entregar l'examen tal com estigui.
 
Time's up. Hand in your exams as they are.
B6.3Instruccions per als exàmens tipus test B6.3Instructions for multiple choice exams
 
Senyaleu amb una creu la vostra elecció: a, b o c.
 
Mark your choice, a, b or c, with a cross.
 
Només hi ha una resposta correcta a l'exercici 2.
 
There is only one correct answer for Exercise two.
 
Si us plau, no marqueu més d'una resposta. En aquest cas, no se n'acceptarà cap.
 
Please do not tick two answers. If you do, neither will be accepted.
 
A l'exercici 3 hi ha més d'una resposta correcta.
 
In Question 3, there is more than one right answer.
 
Cada full d'examen té un ordre diferent de preguntes.
 
The questions are in a different order on each exam paper.
 
La primera part de l'examen és d'elecció múltiple.
 
The first part of the exam consists of multiple-choice questions.
 
Només cal respondre a una pregunta de cada secció de l'examen.
 
Only one question must be answered from each section of the paper.
 
Marqueu l'opció escollida en el full d'examen i després poseu-la al full de respostes.
 
Mark your answer on the question paper and then transfer it to the answer sheet.
 
Heu d'entregar el full d'examen i el full de respostes.
 
You must hand in both the exam paper and the answer sheet.
 
Al full de respostes marqueu l'opció correcta amb una X a la casella indicada.
 
On the answer sheet, mark your answer by placing an X in the appropriate box.
 
Les respostes incorrectes es penalitzen.
 
Marks will be deducted for incorrect answers.
 
Cada resposta incorrecta descompta 0,3 punts.
 
You will be deducted 0.3 points for each incorrect answer.
B6.4Instruccions per als exàmens en general B6.4Instructions for exams in general
 
El vostre examen té un apartat amb preguntes de resposta breu i un altre amb preguntes obertes.
 
Your exam includes one section with short-answer questions, and another with two essay-type questions.
 
Per a totes les preguntes, indiqueu la resposta i doneu una explicació breu.
 
In all of the questions, give an answer and a brief explanation.
 
En les preguntes curtes, aneu al gra.
 
In the short-answer questions, get straight to the point.
 
Ompliu els espais buits amb la paraula o la frase que falta.
 
Fill in the blanks with a missing word or phrase.
 
A la pregunta 1, heu d'esbrinar els valors de les diferents variables.
 
In Question 1, you have to work out the values of the different variables.
 
Assegureu-vos que heu llegit atentament les instruccions de cada pregunta.
 
Make sure you read the instructions to each question carefully.
 
Aneu amb compte amb la pregunta 4. És bastant complicada.
 
Watch out for Question 4. It's quite tricky.
 
Al full d'examen trobareu quatre problemes, dels quals heu de fer només 3.
 
On the exam sheet, you will see four problems. You have to do three of them.
 
Feu el màxim que pugueu en resoldre el problema.
 
Get as far as you can in solving the problem.
 
En la resolució d'un problema, cada pas es puntua separadament.
 
Marks will be given for every stage in solving the problem.
 
Obtindreu punts per mostrar com resoleu el problema, no tan sols pel resultat.
 
You will get marks for showing how you work out the problem, not just for the answer.
 
Cal que justifiqueu les respostes. Els resultats numèrics sols no puntuen.
 
You have to justify your answer. You won't get marks if you only give a numerical result.
 
Els errors de càlcul també es penalitzen.
 
Marks will also be deducted for mistakes in the calculations.
 
La primera part de l'examen suposa un 40 % del total, i tant la segona com la tercera part, un 30 %.
 
The first part of the exam accounts for 40% of the total, the second and third parts 30% each.
 
No us deixeu cap pregunta. Totes puntuen.
 
Don't skip any of the questions. All of them count.
 
Cada pregunta es puntua igual, tret que s'especifiqui el contrari.
 
The questions are equally weighted unless otherwise stated.
B6.5Qualificacions i revisió B6.5Qualifications and post-exam tutorials
 
Tindreu les notes d'aquí a tres setmanes.
 
Your results will be out in three weeks.
 
Us donaré les notes la pròxima classe.
 
I will give you the results during the next class.
 
Penjaré la llista de notes al tauler d'anuncis.
 
I will post the grades on the notice board.
 
L'examen resolt es penjarà al campus digital, des d'on el podreu comparar amb el vostre propi examen.
 
The answers to the exam questions will be posted on the digital campus, so you can compare them with your own.
 
Al campus virtual podeu trobar l'examen resolt.
 
You can find the solutions to the exam questions on the digital campus.
 
Els exàmens estaran corregits la setmana vinent.
 
The exams will be corrected by next week.
 
Al començament de la propera classe repassarem tots plegats l'examen.
 
I will go through the exam with you at the beginning of our next lecture.
 
Em podeu venir a veure per parlar de les vostres notes el divendres 7 de juliol.
 
You can come and see me about your results on Friday, July 7.
 
Podeu venir a revisar l'examen durant l'horari de consulta.
 
You can come and see me to go through your exam at the set time.
 
La revisió d'exàmens serà el dijous dia 20 de juny, de 10 a 11 del matí.
 
Post-exam review is scheduled for June 20, between 10 and 11 in the morning.
UPC. Universitat Politècnica de Catalunya. Servei de Llengües i Terminologia.
Creative Commons