CLASS-TALK

> Bloc A La classe
> Section A The Lecture
Pots escoltar les frases amb Amarok o fer servir el Windows Media Player.
You can listen to the sentences using Amarok or Windows Media Player.
A3Interacció amb l'estudiantat A3Interacting with students
A3.1Feedback A3.1Feedback
 Comprovació de la comprensió Checking understanding
 
Tothom hi està d'acord?
 
Is everyone OK with that?
 
Fins ara, tot bé?
 
So far so good?
 
Ho enteneu?
 
Do you understand this?
 
Tothom segueix la classe?
 
Is everyone following the lecture?
 
Aviseu-me si vaig massa ràpid.
 
Will you let me know if I am going too fast for you?
 
Voleu que ho repeteixi?
 
Would you like me to repeat that for you?
 
Em seguiu?
 
Are you with me?
 Invitació a fer preguntes Inviting questions
 
Si us plau, pregunteu-me sempre que vulgueu.
 
Please feel free to ask questions.
 
Aixequeu la mà si teniu alguna pregunta.
 
Raise your hand if you have any questions.
 
Respondré les vostres preguntes amb molt de gust.
 
I'd be happy to answer any questions.
 
No dubteu a interrompre'm si teniu preguntes.
 
Don't be afraid to interrupt me if you have any questions.
 
Sí. Encara tenim temps per a unes últimes preguntes.
 
Yes. We do have time for some final questions.
A3.2Preguntes directes A3.2Direct questions
 
Algú sap la resposta a aquesta pregunta?
 
Does anyone know the answer to this question?
 
Algú em pot donar una resposta?
 
Can anyone give me an answer?
 
Algú de vosaltres pot respondre a la pregunta?
 
Can anyone answer that question?
 
Algú vol proposar una resposta?
 
Who would like to hazard a guess?
 
Podeu resoldre-ho?
 
Can you work this out?
 
En sabeu el resultat?
 
Do you know what the result is?
 
Quines són les excepcions a aquesta regla?
 
What are the exceptions to this rule?
 
Teniu algun suggeriment?
 
Do you have any suggestions?
 
Algú pot trobar-ne la solució?
 
Can anyone come up with the solution?
 
Com s'explica això?
 
What's the explanation for this?
 
Quines són les implicacions en aquest context?
 
What are the implications in this context?
 
Quan se satisfà aquesta propietat?
 
When does this property hold?
 
Per què aquesta afirmació és certa?
 
Why is this statement true?
 
Què té a veure aquesta teoria amb la nostra vida quotidiana?
 
How does this theory tie in with our everyday lives?
 
Per què ho hem de saber?
 
Why do we need to know this?
A3.3Respostes directes A3.3Direct answers
 
És cert.
 
That's right.
 
Tens raó.
 
You're right.
 
De fet, tens tota la raó.
 
Actually, you are quite right.
 
Exacte. És una resposta excel·lent.
 
Exactly. Excellent answer.
 
Les dues respostes són correctes.
 
Both answers are correct.
 
Molt bé. Bona resposta.
 
Well done. That's a good answer.
 
Ho sento, però la resposta no és correcta.
 
I'm afraid that's not the right answer.
 
En efecte, aquest és el quid de la qüestió.
 
Indeed, that is the crux of the matter.
 
Bona observació. M'alegro que l'hagis feta.
 
That's a good point. I'm glad you brought it up.
 
Bona pregunta. De fet, està relacionada amb la conclusió a què volia arribar.
 
Good question. It's directly related to the conclusion I am heading towards.
 
No, ho sento. És incorrecte.
 
No, I'm afraid that's wrong.
 
No has arribat del tot a la solució. Continua.
 
You aren't quite there yet. Keep trying.
 
No és del tot correcte, però vas per bon camí.
 
It's not exactly right, but you are on the right track.
A3.4Respostes evasives A3.4Evasive answers
 
Ho sento, però no ho sé. No et puc donar una resposta precisa.
 
I'm afraid you've got me there. I can't give you a precise answer.
 
No ho tinc clar. Què n'opineu?
 
I'm not sure. What do you think?
 
Més endavant us donaré una resposta. D'acord?
 
I'll get back to you later with an answer. Alright?
 
Sí, entenc el que vols dir. Tanmateix, hi ha altres factors que cal tenir en consideració.
 
Yes, I see what you are saying. However, there are other factors to be considered.
 
Si no us fa res, voldria tornar al tema de què us estava parlant.
 
If you don't mind, I'd like to go back to what I was saying.
 
És una observació molt encertada, però prefereixo comentar-la un altre dia.
 
That's an accurate observation, but I'd prefer to discuss this some other day.
 
Sé que és difícil acceptar la decisió, però hi ha proves que ho demostren.
 
I know it's difficult to accept the decision, but there is evidence to prove this.
 
Ho sento, em sembla que no sóc la persona adequada per respondre a aquesta pregunta.
 
I'm afraid I'm not the right person to answer that question.
 
No sé la xifra exacta de memòria.
 
I don't know the exact figure off the top of my head.
 
Deixem aquesta pregunta per a un altre dia.
 
We'll leave that question for another day.
 
Està previst parlar d'això durant la pròxima sessió.
 
That is scheduled for discussion in the next lecture.
A3.5Aclariments i correccions A3.5Clarifications and self-correction
 
Quan dius "la fórmula", et refereixes a la fórmula de Taylor?
 
When you say "the formula", do you mean Taylor's formula?
 
Pots parlar més fort, si us plau?
 
Can you speak up, please?
 
No he sentit la pregunta.
 
I didn't hear the question.
 
Ho sento, ho pots repetir, si us plau?
 
I'm sorry. Could you repeat that, please?
 
Em sembla que no he entès bé la pregunta. La pots repetir d'una altra manera?
 
I'm not sure I understand the question. Can you put it another way?
 
Ho sento. Volia dir el teorema 5 i no el 4.
 
Sorry about that. I meant to say Theorem 5, not 4.
 
Potser les meves instruccions no han estat prou clares.
 
Perhaps my instructions weren't clear enough.
 
Perdoneu. És al revés. Heu de substituir la a per la b.
 
Sorry, it's the other way round. We need to replace a with b.
 
Això no és exactament el que volia dir.
 
That's not exactly what I meant.
 
Perdoneu. Ho he de corregir.
 
Excuse me. I need to correct that.
 
El que volia dir és mil, no cent.
 
What I meant was one thousand, not one hundred.
UPC. Universitat Politècnica de Catalunya. Servei de Llengües i Terminologia.
Creative Commons