CLASS-TALK

> Bloc A La classe
> Section A The Lecture
Pots escoltar les frases amb Amarok o fer servir el Windows Media Player.
You can listen to the sentences using Amarok or Windows Media Player.
A4Suport visual A4Using visual aids
A4.1Equipament A4.1Equipment
 Eines Using the tools
 
Si us plau, mireu la pissarra.
 
Please look at the board.
 
Ara us mostraré un vídeo breu sobre aquest tema.
 
I am going to show you a short video clip on this subject.
 
Ara veurem una diapositiva que resumeix els objectius.
 
Now, let's look at this slide which outlines the objectives.
 
D'acord. Us ensenyaré una diapositiva amb un esquema per il·lustrar-ho.
 
Right. I'll show you a slide of a diagram to illustrate this.
 
Aquesta transparència mostra el procés que cal seguir per obtenir el resultat.
 
This transparency outlines the process to be followed to obtain the result.
 
Si observeu la pantalla, podreu veure una simulació amb l'ordinador.
 
If you look at the screen, you can see a computer simulation.
 
Us mostraré com funciona això en el meu portàtil.
 
I'll show you how this works on my laptop.
 Funcionament Checking clarity of sound and image
 
Algú pot apagar els llums, si us plau?
 
Could someone switch the lights off, please?
 
Tothom pot veure la pissarra?
 
Can you all see the board?
 
Els de l'última fila, ho veieu bé?
 
Can everyone in the back row see?
 
Tothom ho sent bé?
 
Can you all hear this clearly?
 
Podeu llegir la lletra petita?
 
Can you read the small print?
 
La pantalla reflecteix?
 
Is there a reflection on the screen?
 
Voleu que n'ampliï alguna part?
 
Do want me to zoom in on any part?
 
Ho podeu llegir bé?
 
Can you read this clearly?
A4.2Localització dels continguts A4.2Signposting
 
Al fons podeu veure una imatge real del prototip.
 
In the background, you can see a real image of the prototype.
 
El resultat es troba a la part superior dreta.
 
The result is in the top right-hand corner.
 
A la part superior hi ha un diagrama de barres.
 
In the top half, there is a bar chart.
 
A la part inferior podeu veure la fórmula que s'ha utilitzat.
 
In the lower section, you can see the formula that was used.
 
Aquí tenim la demostració.
 
Over here, we have the proof.
 
Al centre teniu el problema principal.
 
The main problem is here in the centre.
 
L'escala és de 1:1000.
 
The scale of this is 1:1000.
 
Les lletres X i Y representen les inc˛gnites.
 
The letters X and Y stand for the unknown variables.
 
Si seguiu la direcció de les fletxes del diagrama, arribareu al resultat.
 
If you follow the flow of the arrows in this diagram, you'll get to the result.
 
A peu de pàgina s'indiquen les fonts de la informació.
 
The source of the information is given at the bottom of the page.
 
Continuem i passem al diagrama següent.
 
Let's move on now and look at the next diagram.
 
Voldria comentar aquests gràfics.
 
I'd like to make a few comments about these graphs.
 
Tornem a la transparència anterior.
 
Let's go back to the previous transparency.
 
Ara passarem a la diapositiva següent, que il·lustra la propietat 1.
 
Now we can move on to the next slide, which illustrates Property 1.
 
Més endavant, quan us ensenyi la diapositiva que conté l'exemple, us quedarà tot més clar.
 
It will become clearer when I show you the slide with the example.
A4.3Explicació A4.3Explaining
 Continguts Describing content
 
L'esquema de la transparència mostra aquest cicle.
 
This diagram on the transparency illustrates this cycle.
 
Aquest gràfic presenta a grans trets les dades que necessitem.
 
This chart outlines the data we need.
 
Aquestes xifres són un desglossament del pressupost per a aquest any.
 
These figures give us a breakdown of this year's budget.
 
Aquestes dades no són actuals, però ens serveixen.
 
These data are not up-to-date but they will serve our purpose.
 
La xifra arriba a poc més de tres milions.
 
This figure is just over 3 million.
 Fonts Referring to sources
 
La Universitat de Michigan va dissenyar aquest esquema.
 
This diagram was drawn up by the University of Michigan.
 
Aquestes dades provenen de l'Oficina Central d'Estadística.
 
The data was provided by the Central Statistics Office.
 
Aquesta equació va ser comprovada per un professor rus molt conegut.
 
This equation was tested by a well-known Russian professor.
 
A cada imatge s'indica la pàgina web d'origen.
 
With each image, there is a reference to the source web site.
 
Al final de la presentació, us donaré la llista de referències.
 
At the end of the presentation, I'll give you the list of references.
UPC. Universitat Polit├Ęcnica de Catalunya. Servei de Lleng├╝es i Terminologia.
Creative Commons