CLASS-TALK

> Section A The Lecture
> Bloc A La classe
You can listen to the sentences using Amarok or Windows Media Player.
Pots escoltar les frases amb Amarok o fer servir el Windows Media Player.
A6Ending the lecture A6Fi de la classe
A6.1Concluding A6.1Clausura
 Recapping Recapitulació
 
Let's summarise the main areas we have covered.
 
Ara resumirem les principals àrees que hem vist.
 
Before you go, I'd like to go over the formula again.
 
Abans de marxar, m'agradaria repassar la fórmula.
 
We can conclude from today's lecture that more than one approach to this problem is possible.
 
Una de les conclusions de la sessió d'avui és que aquest problema es pot abordar de diverses maneres.
 
So, the key points to bear in mind from today's lecture are the following:
 
Així, els punts clau que avui hem de tenir en compte són els següents:
 
I'll go through the main points again.
 
Repassaré els punts principals.
 
Allow me to run over the key areas.
 
Permeteu-me recapitular les àrees clau.
 
Let's finish up by discussing the result.
 
Finalitzarem la classe parlant del resultat.
 Linking to the next lecture Enllaç amb el proper dia
 
We'll do the rest of this chapter next week.
 
Acabarem el capítol la setmana vinent.
 
We'll look at this in greater depth in the next lecture.
 
Ho estudiarem amb més profunditat durant la pròxima classe.
 
We'll finish this off the next day.
 
Això ho acabarem el proper dia.
 
We've no time left, so we'll come back to this the day after tomorrow.
 
No tenim més temps, així que tornarem a aquest tema demà passat.
 
Don't forget to work on this theorem over the weekend.
 
No us oblideu de treballar aquest teorema durant el cap de setmana.
 
We've run out of time, so we'll continue with this during the next lecture.
 
Com que se'ns ha acabat el temps, continuarem amb això durant la pròxima classe.
 
We'll continue this chapter next Monday.
 
Continuarem amb aquest capítol dilluns vinent.
 
We'll stop here and take this up again on Wednesday.
 
Deixem-ho aquí. Reprendrem aquest tema dimecres.
A6.2Closing minutes A6.2Finalització
 Holding attention Últims minuts
 
One last thing before you go.
 
Una última cosa abans de marxar.
 
Can you bear with me until the lecture is over?
 
Si us plau, podeu estar atents al que explico fins que s'acabi la classe.
 
We seem to have finished early today.
 
Sembla que avui hem acabat d'hora.
 
Stay where you are for a moment
 
No us mogueu del lloc per ara.
 
There are still two minutes to go.
 
Encara falten dos minuts per acabar.
 
Now, there are five minutes left.
 
Tenim cinc minuts.
 
The class isn't over yet.
 
Encara no s'ha acabat la classe.
 Finishing up Tancament
 
Right, that's it for today.
 
D'acord. És tot per avui.
 
That wraps it up for today.
 
Deixem-ho aquí per avui.
 Saying goodbye Acomiadament
 
Thank you for your attention. Now, you may go.
 
Gràcies per la vostra atenció. Ja podeu marxar.
 
See you again next Wednesday.
 
Ens veiem dimecres vinent.
 
I'll see you again tomorrow afternoon.
 
Fins demà a la tarda.
 
Have a good weekend.
 
Que passeu un bon cap de setmana!
UPC. Universitat Politècnica de Catalunya. Servei de Llengües i Terminologia.
Creative Commons