CLASS-TALK

> Section A The Lecture
> Bloc A La classe
You can listen to the sentences using Amarok or Windows Media Player.
Pots escoltar les frases amb Amarok o fer servir el Windows Media Player.
A1Starting the lecture A1Inici de la classe
A1.1Opening minutes A1.1Primers minuts
 Greetings Salutacions
 
Good morning everybody.
 
Bon dia a tothom.
 
Hello. How are you all today?
 
Hola, com esteu?
 
Come on. We have work to do.
 
Som-hi. Hem de començar la classe.
 
How are you doing?
 
Com anem?
 Settling down Atenció
 
Are you all ready to start?
 
Esteu a punt per començar?
 
Pay attention everybody.
 
Estigueu atents, si us plau.
 
Settle down now so that we can start.
 
Calmeu-vos i així podrem començar.
 
Please stop talking and let's start.
 
Si us plau, deixeu de parlar i comencem.
 Getting started Començament
 
Right. Let's get down to work.
 
D'acord. Anem per feina.
 
OK. Let's begin.
 
Som-hi. Comencem.
 
This lecture lasts an hour.
 
La classe dura una hora.
 
It's time to start.
 
És hora de començar.
 
We'll take a five-minute break half way through.
 
Farem un descans de cinc minuts a la mitja part.
A1.2Setting the scene A1.2Planificació
 Linking to a previous lecture Enllaç amb la classe anterior
 
Let's just go back to what we did in the last lecture.
 
Tornem un moment al que vam fer a l'última classe.
 
In the last lecture, we dealt with Unit 4.
 
A la classe anterior vam estudiar el tema 4.
 
Let's take up from where we left off in the last lecture.
 
Seguim des d'on ens vam quedar l'altre dia.
 
We'll keep working on what we did on Wednesday.
 
Avui continuarem treballant allò que vam veure dimecres.
 
Last week, we finished Unit 5.
 
La setmana passada vam acabar el tema 5.
 Stating objectives Objectius
 
Today, we'll look at how to solve differential equations.
 
Avui aprendrem a resoldre equacions diferencials.
 
What I'd like to do today is present some new results.
 
Avui m'agradaria presentar alguns resultats nous.
 
What I'll be covering in my talk today is hypothesis tests.
 
A la classe d'avui explicaré els tests d'hipòtesis.
 
Today, I intend to analyse recent developments.
 
Avui voldria analitzar alguns avenços recents.
 
The aim of this lecture is to explain how the model works.
 
El propòsit d'aquesta sessió és explicar-vos com funciona el model.
 
This afternoon, we will touch on just a few aspects of the Gauss theory.
 
Aquesta tarda tocarem alguns aspectes de la teoria de Gauss.
 
I don't intend to cover all of the technical details.
 
No pretenc tractar de tots els detalls tècnics.
 
The focus of today's lecture is Theorem A.
 
En la classe d'avui ens centrarem en el teorema A.
 
The lecture will highlight the most important aspects.
 
A la lliçó d'avui se'n destacaran els aspectes més importants.
A1.3Signposting the lecture A1.3Ordre de continguts
 
Today's lecture will be in two main parts.
 
La classe d'avui tindr dues parts.
 
First of all, I'll introduce the problem, and then we'll analyse the data.
 
En primer lloc, presentaré el problema i, després, analitzarem les dades.
 
I'm going to divide my lecture into three parts.
 
Dividir la lli en tres parts.
 
Firstly, I'd like to state the theory. Secondly, we'll look at the results. Finally, I'll give you some examples.
 
Primerament, enunciaré la teoria. A continuació, analitzarem els resultats i, finalment, us donaré alguns exemples.
 
In the first part, I'd like to set the notation, and then I'll present some relevant facts.
 
En la primera part, fixaré la notació i, a continuació, us exposaré alguns fets rellevants.
 
I'll begin by introducing some technical settings, and then I'll describe them.
 
Començaré amb la presentació d'unes condicions tècniques i després us les descriuré.
 
We'll begin with an introduction to the problem, and later on we'll discuss possible solutions.
 
Començarem amb la presentació del problema i més tard parlarem de les possibles solucions.
 
Towards the end, we will work in small groups.
 
Cap al final, treballarem en grups reduïts.
 
At the end, we'll focus on the consequences.
 
Finalment, ens centrarem en les conseqüències.
 
I will leave you plenty of time for questions at the end.
 
Al final de la classe us deixaré temps suficient per plantejar preguntes.
UPC. Universitat Politècnica de Catalunya. Servei de Llengües i Terminologia.
Creative Commons