CLASS-TALK

> Section B Specific Situations
> Bloc B Situacions concretes
You can listen to the sentences using Amarok or Windows Media Player.
Pots escoltar les frases amb Amarok o fer servir el Windows Media Player.
B1First day of the course B1Primer dia del curs
B1.1Introduction B1.1Presentació
 
My name is John Smith. I'm your Chemistry lecturer.
 
Em dic Anna Torres. Sóc la vostra professora de Química.
 
Allow me to introduce myself. My name is Peter Johnson.
 
Deixeu que em presenti. Em dic Eva Roig.
 
I am your IT professor, so I'll be seeing you twice a week throughout the first term.
 
Sc la vostra professora d'Informtica, aix que ens veurem dos cops per setmana al llarg del primer trimestre.
 
I am the lecturer responsible for the subject of Electronic Engineering.
 
Sóc la professora responsable de l'assignatura Enginyeria Electrònica.
 
I will be taking you for the first two modules of Mathematics I.
 
Jo us impartiré els dos primers mòduls de Matemàtiques I.
 
The lecturer taking you for problem sessions is Paul Smith.
 
Per a la classe de problemes tindreu el professor Pau Ventura.
 
I've got four hours with you each week.
 
Tenim quatre hores de classe per setmana.
 
You will have two lectures a week on this subject.
 
L'assignatura consta de dues sessions per setmana.
 
Our Monday lectures will take place in Room 301. The whole group will be together.
 
Les classes dels dilluns es faran a l'aula 301, amb el grup sencer.
 
For the second class session each week, you will work in smaller groups in the computer room.
 
La segona sessió setmanal es farà en grups reduïts a l'aula d'informàtica.
 
I expect the lecture to start on time.
 
Començarem la classe amb puntualitat.
 
If you are late, please join the class without interrupting.
 
Si us plau, si algú arriba tard, que entri sense fer soroll.
B1.2Guidelines for queries B1.2Consultes
 
I prefer to answer your questions during the break or at the end of the lecture.
 
Prefereixo que deixeu les preguntes per al descans o per a la fi de la classe.
 
Please feel free to ask any questions at any stage of the lecture.
 
Podeu fer preguntes en qualsevol moment de la classe.
 
Outside class time, you can come and see me with your queries at the set times.
 
Fora de les hores lectives, us atendré en l'horari de consulta establert.
 
I will handle your queries and questions on Thursdays from 3 to 5.
 
Atendré els vostres dubtes i consultes els dijous de 3 a 5 de la tarda.
 
You can reach me in my office every Wednesday between 9 and 11.
 
Em trobareu al despatx els dimecres de 9 a 11 del matí.
 
My time for dealing with queries is Tuesdays from 9 to 10 in the morning.
 
El meu horari de consulta és el dimarts de 9 a 10 del matí.
 
Bear in mind that I am available for queries on Fridays.
 
Tingueu present que estic disponible per a consultes els divendres.
 
Don't leave your queries until the last week of the term.
 
No deixeu els dubtes per a l'última setmana del trimestre.
 
It is very important for you to deal with questions as they come up.
 
És important que aneu resolent els dubtes a mesura que us vagin sorgint.
B1.3Objectives and competences B1.3Objectius i competències
 
Throughout this course, we will be studying the basics of this theory.
 
Al llarg d'aquest curs estudiarem les bases d'aquesta teoria.
 
By the time you finish this course, you should be able to interpret all wave functions.
 
Un cop finalitzat el curs, heu de ser capaços d'interpretar qualsevol funció d'ona.
 
The aim of this course is to provide you with the basic tools for solving problems in this area.
 
L'objectiu d'aquesta assignatura és dotar-vos de les eines bàsiques per a la resolució de problemes en aquesta àrea.
 
The main goal is to understand the fundamentals of Quantum Mechanics.
 
L'objectiu principal és arribar a entendre els fonaments de la mecànica quàntica.
 
The objectives we have to achieve in this subject are the following:
 
Els objectius que hem d'assolir en aquesta assignatura són els següents:
 
Here is the list of the basic objectives and the complementary objectives.
 
Aquí teniu la llista dels objectius bàsics i dels objectius complementaris.
 
We will also work on improving oral and written communication skills.
 
També treballarem per millorar les competències en comunicació oral i escrita.
 
As a generic competence, we place great importance on teamwork.
 
De les competències genèriques, cal destacar-ne el treball en equip.
 
Can you take a look at the list of specific competences for this subject?
 
Fixeu-vos en la llista de competències específiques per a aquesta assignatura.
 
The competences related to this subject are the following:
 
Les competències relacionades amb aquesta assignatura són les següents:
 
We will provide you with tools to help you improve your autonomous learning skills.
 
Us proporcionarem eines per millorar l'aprenentatge autònom.
B1.4Course content B1.4Continguts del curs
 Outlining the syllabus Temari
 
Each unit stands on its own.
 
Cada tema és independent dels altres.
 
Each unit is related to the previous one.
 
Cada tema està relacionat amb l'anterior.
 
In order to understand each unit, you will have to have studied the previous one.
 
Per entendre un tema cal haver estudiat el tema anterior.
 
The course content is divided into two sections.
 
El contingut de l'assignatura es divideix en dos blocs.
 
The second part deals with circuit theory.
 
La segona part tracta de la teoria de circuits.
 
In Unit 1, we'll review the basic concepts of the subject.
 
Al tema 1, revisarem els conceptes bàsics de la matèria.
 
In Unit 2, we'll study the technical details for the construction of the models.
 
Al tema 2, estudiarem els detalls tècnics de la construcció dels models.
 
In the third unit, we will summarise the key points from the previous units.
 
En el tercer tema, farem un resum dels punts clau dels temes anteriors.
 
In Unit 4, we will learn how to apply this in other contexts.
 
Al tema 4, aprendrem a aplicar-ho a altres contextos.
 
The last unit will help you to understand how the apparatus really works.
 
L'últim tema ens ajudarà a entendre el funcionament real dels aparells.
 Scheduling the course Temporització
 
By Christmas, we should have got to Unit 5.
 
Per Nadal hem d'haver arribat al tema 5.
 
We'll spend two weeks on each unit.
 
Dedicarem dues setmanes a cada tema.
 
Each unit specifies the number of hours of class that will be spent on it.
 
A cada tema trobareu especificat el nombre d'hores lectives que li dedicarem.
 
On each unit you should spend double the number of class hours.
 
A cada tema li hauríeu de dedicar fora de classe el doble de les hores lectives.
B1.5Assessment B1.5Avaluació
 
The mid-term exam accounts for 30% of the total grade, and the end-of-term exam for the remaining 70%.
 
L'examen parcial compta un 30 % de la nota total i l'examen final, el 70 % restant.
 
There will be a final exam for this subject on June 10.
 
L'examen final de l'assignatura es farà el dia 10 de juny.
 
The end-of-term exam is on June 20.A155
 
L'examen final serà el 20 de juny.
 
50% of your final grade is based on continuous assessment.
 
L'avaluació continuada suposa el 50 % de la nota final.
 
All exams and assignments are taken into account for continuous assessment.
 
Tots els exàmens i els treballs es tenen en compte per a l'avaluació continuada.
 
In order to pass, you will have to hand in at least two of the assignments.
 
Per aprovar és imprescindible lliurar almenys dos dels treballs proposats.
 
There will be two eliminatory exams during the first semester.
 
Hi haurà dos exàmens parcials eliminatoris durant el primer quadrimestre.
 
There will be a mark awarded for classwork based on the activities we do.
 
Tindreu una nota de classe que es calcularà a partir de les activitats que aneu fent.
 
For your end-of-year grade, we calculate the average of the grades from your final exam and your classwork.
 
La nota final serà la mitjana entre la nota de l'examen final i la nota de classe.
 
It is compulsory to take part in fieldwork.
 
És obligatori participar en els treballs de camp.
B1.6Resources B1.6Recursos
 Referring to the bibliography Bibliografia i campus digital
 
Here is the list of reference books.
 
Aquí teniu la bibliografia.
 
The first book listed in your bibliography deserves special mention.
 
Destaca especialment el primer llibre de la bibliografia.
 
We will be following Larson's book as a text book.
 
Utilitzarem el llibre de Larson com a llibre de text.
 
We won't be following any one book in particular as none of them includes all the units.
 
No seguirem cap llibre en concret, ja que no n'hi ha cap que contingui tots els temes.
 
You can expand on what I explain in class by referring to the books listed in the complementary bibliography.
 
Podeu ampliar el que s'expliqui a classe consultant els llibres de la bibliografia complementària.
 
It's important to compare different sources of information.
 
És important que contrasteu diferents fonts d'informació.
 
Please note that some of the books have an answer key, while others don't.
 
Tingueu en compte que alguns llibres tenen solucionari i d'altres, no.
 
You should try to get through the reading list during the term.
 
Un cop acabat el trimestre, heu d'haver llegit tota la bibliografia recomanada.
 
Following that, you also have a list of interesting web sites.
 
A continuació, també teniu una llista de pàgines web d'interès.
 
I am sure you'll be able to find other web sites that will be of use to you.
 
Segur que trobareu altres pàgines web que us puguin ser d'utilitat.
 
When you use the Internet to search for information, check that the source you use is reliable.
 
Quan utilitzeu Internet per cercar informació, comproveu que les fonts són fiables.
 
All the information on this subject can be found on the digital campus.
 
Trobareu tota la informació sobre l'assignatura al campus digital.
 
Keep posted on the activities and assignments that will be set.
 
Estigueu al cas de les activitats i les tasques proposades.
 
You should log in to the digital campus every week to make sure you stay informed.
 
Cada setmana heu de connectar-vos al campus digital per posar-vos al dia.
 
Problems, notes and summaries are listed on the digital campus.
 
Trobareu les llistes de problemes, els apunts i els resums dels temes al campus digital.
UPC. Universitat Politècnica de Catalunya. Servei de Llengües i Terminologia.
Creative Commons