CLASS-TALK

> Section B Specific Situations
> Bloc B Situacions concretes
You can listen to the sentences using Amarok or Windows Media Player.
Pots escoltar les frases amb Amarok o fer servir el Windows Media Player.
B2Class activities B2Activitats a classe
B2.1Group work B2.1Treball en grup
 
I want you to form groups.
 
Formeu grups.
 
Work together with the person sitting beside you.
 
Treballeu amb la persona que teniu al costat.
 
Work in pairs.
 
Treballeu per parelles.
 
Find a partner to work with.
 
Trobeu una persona amb qui treballar.
 
Form groups of three.
 
Formeu grups de tres persones.
 
Here are some tasks for you to work on in groups of four.
 
Aquestes activitats les heu de treballar en grups de quatre persones.
 
There should be four or five of you in each group.
 
Cada grup hauria d'estar format per quatre o cinc persones.
 
Put your tables together and work as a team.
 
Ajunteu les taules i treballeu en equip.
 
Move your desks to form groups of four.
 
Moveu les taules per formar grups de quatre persones.
 
Each group should appoint a spokesperson.
 
Cada grup ha de nomenar una persona portaveu.
B2.2Class management B2.2Metodologia
 
Everyone has to take part.
 
Cal que tothom hi participi.
 
Work on the task on your own.
 
Feu l'activitat pel vostre compte.
 
Brainstorm your ideas. Meanwhile, one of you should write down your ideas.
 
Feu una pluja d'idees entre tots. Mentrestant, un de vosaltres hauria d'apuntar les idees.
 
I'll ask you for your feedback in half an hour.
 
D'aquí a mitja hora us preguntaré pel vostre feedback.
 
Work together with the people in your group.
 
Treballeu conjuntament amb la gent del vostre grup.
 
Divide out the work among the members of the team.
 
Repartiu-vos la feina entre els membres de l'equip.
 
Ask the others in the group about their working method.
 
Pregunteu als altres membres del grup quins mètodes de treball utilitzen.
 
You'll work on your own for 10 minutes, and then we'll work together on the board.
 
Treballeu durant 10 minuts pel vostre compte; després ho posarem tot en comú a la pissarra.
 
To solve the challenge you have been set, I recommend you look at your class notes.
 
Per resoldre el repte proposat, us pot anar bé consultar els apunts de classe.
 
I have already explained the theory, now it's up to you to work on the practice.
 
Abans jo he explicat la part teòrica, ara us toca a vosaltres desenvolupar la part pràctica.
 
You have to come up with a solution before the end of the class.
 
Heu de trobar una solució abans que s'acabi la classe.
 
Go through each question as a group and write down the results.
 
Repasseu totes les preguntes en grup i apunteu-ne els resultats.
 
Hand in one sheet per group with the result.
 
Entregueu un full per grup amb el resultat.
 
I am giving you one feedback sheet per group. Fill it in together.
 
Us donaré un full per al feedback de cada grup. L'heu d'emplenar plegats.
B2.3Problem solving B2.3Resolució de problemes
 
How are you getting on?
 
Com us va?
 
What question are you on?
 
Per quina pregunta aneu?
 
Now, we'll move on to the next exercise.
 
Ara passarem a l'exercici següent.
 
By now, everybody should be on Exercise 2.
 
A hores d'ara, tothom hauria d'anar per l'exercici 2.
 
Move on to the next activity.
 
Passeu a l'activitat següent.
 
Could you try the next one?
 
Proveu de fer el següent?
 
Let's try and work this out together.
 
Intentarem resoldre això junts.
 
So far so good?
 
Fins ara tot bé?
 
Where did you get stuck?
 
On t'has encallat?
 
May I make a suggestion?
 
Puc fer-vos un suggeriment?
 
Don't you think you should try another approach?
 
I si ho proveu d'una altra manera?
 
Wouldn't you agree that X and Y need to be greater than 0?
 
Esteu d'acord que X i Y han de ser més grans que 0?
 
Wouldn't it be better if you applied a different formula?
 
No seria millor aplicar una fórmula diferent?
 
Why don't you look at the problem from another angle?
 
Per què no considereu el problema des d'un altre punt de vista?
 
You should take into account what we studied last week.
 
Heu de tenir en compte el que vam estudiar la setmana passada.
 
Perhaps we could solve this a better way.
 
Potser el podem resoldre d'una manera millor.
 
Finish this exercise off on your own outside class time.
 
Acabeu aquest exercici pel vostre compte fora de classe.
B2.4Results B2.4Resultats
 
It's time for your feedback.
 
És l'hora de posar-ho en comú.
 
Whose turn is it to explain the answer?
 
A qui li toca explicar la resposta?
 
Who would like to present the solution on the board?
 
Qui vol explicar la solució a la pissarra?
 
Any volunteer?
 
Algun voluntari?
 
Right, let's see what you have come up with.
 
D'acord, vejam què proposeu vosaltres.
 
I'd like to see what each group has found out.
 
Ara veurem què ha descobert cada grup.
 
What conclusions have you reached?
 
A quines conclusions heu arribat?
 
Can you write a summary of your results?
 
Redacteu un resum dels vostres resultats.
 
Have you been able to prove the statement?
 
Heu pogut demostrar l'enunciat?
 
How far did you get in Question 5?
 
Al problema 5, fins on heu arribat?
 
Did you all work that out?
 
Tothom l'ha resolt?
 
Let's see what approach each group took.
 
Ara veurem l'estratègia adoptada per cada grup.
 
Did you all use the same method to get the result?
 
Tothom ha fet servir el mateix mètode per arribar al resultat?
 
Did everyone get this answer for Question 1?
 
A la pregunta 1, tothom ha arribat a aquest resultat?
 
Did anyone come up with a different result?
 
Hi ha algú que tingui un resultat diferent?
 
Those of you with this result, please raise your hands.
 
Si us plau, aixequeu les mans els que tingueu aquest resultat.
 
Is everyone happy with this answer?
 
Tothom està d'acord amb aquesta resposta?
UPC. Universitat Politècnica de Catalunya. Servei de Llengües i Terminologia.
Creative Commons