CLASS-TALK

> Section B Specific Situations
> Bloc B Situacions concretes
You can listen to the sentences using Amarok or Windows Media Player.
Pots escoltar les frases amb Amarok o fer servir el Windows Media Player.
B3In the laboratory B3Al laboratori
B3.1Guidelines B3.1Indicacions
 Using equipment Material
 
Set down all the equipment on the table.
 
Poseu tot l'equip sobre la taula.
 
In front of you, you have the instruments you'll be working with.
 
Davant vostre teniu els instruments que utilitzareu.
 
Everyone should be working with the same equipment.
 
Tothom hauria d'estar treballant amb el mateix material.
 
Is everyone's working?
 
A tothom li funciona?
 
Some of you may have earlier models of the detector, but don't worry, they all work in the same way.
 
Potser algú de vosaltres té un model de detector més antic, però no cal que s'amoïni, perquè tots funcionen igual.
 
You should wear gloves at all times when handling this solution.
 
En tot moment heu d'utilitzar guants mentre manipuleu la dissolució.
 
Don't touch the liquid in these test tubes. It might be toxic.
 
No toqueu directament el líquid de les provetes. Pot ser tòxic.
 
Put on your protective goggles.
 
Poseu-vos les ulleres protectores.
 
Watch out. The liquid is highly flammable.
 
Aneu amb compte. El líquid és altament inflamable.
 
Please be careful. The material is fragile.
 
Si us plau, vigileu, el material és fràgil.
 Outlining the rules Normes
 
Don't touch the switches until I have checked everything.
 
No premeu els interruptors fins que jo no ho hagi revisat tot.
 
Wash your hands before and after our sessions in the lab.
 
Renteu-vos les mans en començar i en acabar la sessió de laboratori.
 
Set the power supply voltage at 15 V and limit the current to 50 mA.
 
Ajusteu la font d'alimentació a 15 V i limiteu el corrent a 50 mA.
 
View your signals on the oscilloscope in DC mode.
 
Visualitzeu els vostres senyals a l'oscil·loscopi en mode DC.
 
Take notes as you work.
 
Preneu notes mentre treballeu.
 
Please pay close attention to my instructions.
 
Si us plau, presteu molta atenció a les meves instruccions.
B3.2End of the practical session B3.2Fi de la pràctica
 
At the end of the practical session, I want you to give me a summary of your results.
 
A la fi de la pràctica m'heu de lliurar un resum dels vostres resultats.
 
Fill in the sheet with the results you get as you work.
 
Empleneu el full amb els resultats que obtingueu mentre treballeu.
 
Has everyone filled in the worksheet?
 
Tothom ha emplenat el full de treball?
 
Tidy up before you leave.
 
Endreceu-ho tot abans de marxar.
 
Make sure you have cleaned all the material.
 
Assegureu-vos que heu netejat tot el material.
 
Check that everything has been put away safely.
 
Comproveu que tot s'ha endreçat d'una manera segura.
 
Don't take any of the material with you.
 
No us emporteu material.
 
Pack up your things.
 
Recolliu les vostres coses.
 
Have you turned everything off?
 
Ho heu tancat tot?
 
Clean the tools you used.
 
Netegeu les eines que heu fet servir.
 
Hand in your work, please.
 
Entregueu el vostre treball, si us plau.
UPC. Universitat Politècnica de Catalunya. Servei de Llengües i Terminologia.
Creative Commons