CLASS-TALK

> Section B Specific Situations
> Bloc B Situacions concretes
You can listen to the sentences using Amarok or Windows Media Player.
Pots escoltar les frases amb Amarok o fer servir el Windows Media Player.
B4At the computers B4Ordinadors
B4.1Beginning and ending the session B4.1Inici i fi de la sessió
 
Start the session by entering your username and password.
 
Inicieu la sessió amb el vostre nom d'usuari i contrasenya.
 
Open a new file and save it under your username.
 
Obriu un fitxer nou i deseu-lo amb el vostre nom d'usuari.
 
You have to create a new file to save your work from today's session.
 
Heu de crear un fitxer nou per desar-hi la feina de la sessió d'avui.
 
Can you all check that you have saved your work properly?
 
Comproveu que heu desat correctament la vostra feina.
 
Don't forget that when you turn off the computer, everything you have done will be deleted.
 
Recordeu que, quan tanqueu l'ordinador, s'esborrarà tot el que heu fet.
 
Copy the file on your USB flash drive and finish this yourselves.
 
Deseu l'arxiu a la vostra memòria USB i acabeu la feina pel vostre compte.
 
Don't forget to save all the files.
 
No us oblideu de desar tots els vostres fitxers.
 
Turn off your computer.
 
Tanqueu l'ordinador.
 
Turn on the terminal and connect as a root user.
 
Obriu el terminal i connecteu-vos-hi com a usuari primari.
 
Leave your computer on.
 
Deixeu l'ordinador encès.
B4.2Guidelines B4.2Instruccions
 Using the PC Execució
 
Look at the main menu.
 
Fixeu-vos en el menú principal.
 
Follow the instructions for this practical session.
 
Seguiu les instruccions de la pràctica.
 
Click on the box at the top and the menu will appear.
 
Cliqueu a la casella superior i es desplegarà el menú.
 
Open the programme by clicking on the icon on your desktop.
 
Obriu el programa clicant a la icona que hi ha a l'escriptori.
 
Accept the process and move on to the next stage.
 
Accepteu el procés i passeu al pas següent.
 
Today, you are going to draw up a spreadsheet with your results.
 
Avui fareu un full de càlcul amb els vostres resultats.
 
Run the programme by giving different values to the parameters.
 
Executeu el programa donant diferents valors als paràmetres.
 Collecting results Resultats
 
By the end of the session, everyone should be very familiar with this programme.
 
Un cop finalitzada la sessió, tothom hauria d'estar familiaritzat amb aquest programa.
 
I want your results on an Excel sheet.
 
Vull els vostres resultats en un full d'Excel.
 
Don't forget to send me the file. My e-mail address is: professor@upc.edu.
 
Recordeu que m'heu d'enviar el fitxer. La meva adreça de correu electrònic és professor@upc.edu.
 
Print your results and hand them in before you leave.
 
Imprimiu els resultats i doneu-me'ls abans de marxar.
UPC. Universitat Politècnica de Catalunya. Servei de Llengües i Terminologia.
Creative Commons