CLASS-TALK

> Section B Specific Situations
> Bloc B Situacions concretes
You can listen to the sentences using Amarok or Windows Media Player.
Pots escoltar les frases amb Amarok o fer servir el Windows Media Player.
B5Projects and assignments B5Treballs i deures
B5.1Guidelines B5.1Indicacions
 Explaining presentation guidelines Pautes per a la presentació
 
Your assignments should be laid out according to the guidelines on this sheet.
 
Els treballs han de seguir les pautes indicades en aquest full.
 
Handwritten assignments will not be accepted.
 
No s'accepten treballs escrits a mà.
 
Bear in mind that the presentation of your assignments is very important.
 
Recordeu que la presentació del treball és important.
 
Instructions on how to present assignments can be found on the digital campus.
 
Al campus digital trobareu les instruccions sobre com s'han de presentar els treballs.
 
Follow the guidelines that have been set.
 
Seguiu les pautes establertes.
 
Assignments that don't have an index or that don't cite the information sources will not be accepted.
 
No s'acceptaran els treballs que no continguin un índex i les fonts d'informació.
 Setting deadlines Terminis
 
This assignment must be handed in by October 30.
 
Aquest treball s'ha de lliurar abans del 30 d'octubre.
 
Do exercise 7 on page 12 for next week.
 
Feu l'exercici 7 de la pàgina 12 per a la setmana vinent.
 
Take a look at the next chapter before our lecture on Monday.
 
Doneu un cop d'ull al capítol següent abans de la classe de dilluns.
 
Solve these exercises for the next day.
 
Resoleu aquests exercicis per al pròxim dia.
 
Don't forget to hand in your assignment.
 
Recordeu que heu d'entregar el treball.
 
Don't forget to bring in your homework tomorrow.
 
No us oblideu de portar els deures demà.
 
The deadline for your work is Tuesday, November 19.
 
L'últim dia per lliurar el treball és el dimarts 19 de novembre.
 
I won't accept any projects after the deadline.
 
No acceptaré cap treball quan hagi acabat el termini.
 Outlining the system of qualifications Qualificacions i revisiˇ
 
Remember that marks are given for all of the assignments, and they help you to pass.
 
Recordeu que tots els treballs puntuen i us ajuden a aprovar.
 
I will post the results on the notice board.
 
Penjaré les notes al tauler d'anuncis.
 
I won't deduct marks for incorrect answers.
 
No es penalitzen les respostes incorrectes.
 
Each assignment accounts for 10% of your end-of year grade.
 
Cada treball suposa un 10 % de la nota final.
 
I will take your homework into account when I assess your final result.
 
Tindré en compte els vostres deures per a la nota final.
UPC. Universitat Polit├Ęcnica de Catalunya. Servei de Lleng├╝es i Terminologia.
Creative Commons