CLASS-TALK

> Section B Specific Situations
> Bloc B Situacions concretes
You can listen to the sentences using Amarok or Windows Media Player.
Pots escoltar les frases amb Amarok o fer servir el Windows Media Player.
B6Exams B6Exàmens
B6.1Rules B6.1Indicacions
 
I don't want to see anything except the exam sheet and pens.
 
No vull veure res tret de l'examen i alguns bolígrafs.
 
Close your books and notes and put them away.
 
Tanqueu els llibres i els apunts, i deseu-los.
 
You can use a calculator.
 
Podeu utilitzar una calculadora.
 
We won't start until there is silence.
 
No començarem fins que no hi hagi silenci.
 
Settle down now so we can start.
 
Si us calmeu, podrem començar.
 
Once the exam is underway, there must be silence.
 
Heu d'estar en silenci durant l'examen.
 
There should be no mobile phones in the exam hall.
 
No es permeten mòbils a la sala d'exàmens.
 
There are different versions of the exam, so please focus on your own exam paper.
 
Hi ha diferents versions de l'examen. Així que millor que cadascú es concentri en el seu examen.
 
Make sure you write down your name and ID at the top of the page.
 
Assegureu-vos que heu apuntat el vostre nom i DNI a la part superior de la pàgina.
 
You may not leave the exam hall during the first half hour.
 
No podeu sortir de la sala d'exàmens fins que no hagin passat 30 minuts des de l'inici de la prova.
 
Raise your hand if you have any questions.
 
Si teniu preguntes, aixequeu la mà.
 
If you change your mind, make sure you cross out the previous answer.
 
Si canvieu d'opinió, assegureu-vos que heu ratllat o esborrat l'opció anterior.
 
Think before you answer.
 
Penseu-vos-ho bé abans de respondre.
 
Please try to avoid spelling mistakes.
 
Si us plau, no feu errors d'ortografia.
 
Don't forget to sign the attendance sheet when you hand in your exam.
 
Recordeu-vos de signar el full d'assistència quan lliureu l'examen.
B6.2Time management B6.2Control del temps
 
You have three hours for the exam.
 
Teniu tres hores per fer l'examen.
 
About one hour has gone by.
 
Ha passat aproximadament una hora.
 
You have half an hour left.
 
Us queda mitja hora.
 
Make sure you time yourself well in order to finish the whole exam.
 
Organitzeu-vos bé perquè us doni temps a fer tot l'examen.
 
Don't spend too much time on just one question.
 
No dediqueu massa temps a una única pregunta.
 
Don't rush through the first part.
 
A la primera part, no us precipiteu.
 
You have plenty of time, so please don't rush through it.
 
Teniu temps de sobres, així que no tingueu pressa.
 
Give yourself time at the end to check your exam.
 
Deixeu temps per poder revisar l'examen a la fi de la prova.
 
In five minutes, we will be picking up your answer sheets.
 
D'aquí a cinc minuts recollirem el full de respostes.
 
You can have ten more minutes and that's it.
 
Podeu continuar durant 10 minuts més i prou.
 
Please put down your pens. The exam is over.
 
Deixeu d'escriure. L'examen s'ha acabat.
 
I'm afraid your time is up.
 
Ho sento, però s'ha acabat el temps.
 
Time's up. Hand in your exams as they are.
 
És l'hora. Heu d'entregar l'examen tal com estigui.
B6.3Instructions for multiple choice exams B6.3Instruccions per als exàmens tipus test
 
Mark your choice, a, b or c, with a cross.
 
Senyaleu amb una creu la vostra elecció: a, b o c.
 
There is only one correct answer for Exercise two.
 
Només hi ha una resposta correcta a l'exercici 2.
 
Please do not tick two answers. If you do, neither will be accepted.
 
Si us plau, no marqueu més d'una resposta. En aquest cas, no se n'acceptarà cap.
 
In Question 3, there is more than one right answer.
 
A l'exercici 3 hi ha més d'una resposta correcta.
 
The questions are in a different order on each exam paper.
 
Cada full d'examen té un ordre diferent de preguntes.
 
The first part of the exam consists of multiple-choice questions.
 
La primera part de l'examen és d'elecció múltiple.
 
Only one question must be answered from each section of the paper.
 
Només cal respondre a una pregunta de cada secció de l'examen.
 
Mark your answer on the question paper and then transfer it to the answer sheet.
 
Marqueu l'opció escollida en el full d'examen i després poseu-la al full de respostes.
 
You must hand in both the exam paper and the answer sheet.
 
Heu d'entregar el full d'examen i el full de respostes.
 
On the answer sheet, mark your answer by placing an X in the appropriate box.
 
Al full de respostes marqueu l'opció correcta amb una X a la casella indicada.
 
Marks will be deducted for incorrect answers.
 
Les respostes incorrectes es penalitzen.
 
You will be deducted 0.3 points for each incorrect answer.
 
Cada resposta incorrecta descompta 0,3 punts.
B6.4Instructions for exams in general B6.4Instruccions per als exàmens en general
 
Your exam includes one section with short-answer questions, and another with two essay-type questions.
 
El vostre examen té un apartat amb preguntes de resposta breu i un altre amb preguntes obertes.
 
In all of the questions, give an answer and a brief explanation.
 
Per a totes les preguntes, indiqueu la resposta i doneu una explicació breu.
 
In the short-answer questions, get straight to the point.
 
En les preguntes curtes, aneu al gra.
 
Fill in the blanks with a missing word or phrase.
 
Ompliu els espais buits amb la paraula o la frase que falta.
 
In Question 1, you have to work out the values of the different variables.
 
A la pregunta 1, heu d'esbrinar els valors de les diferents variables.
 
Make sure you read the instructions to each question carefully.
 
Assegureu-vos que heu llegit atentament les instruccions de cada pregunta.
 
Watch out for Question 4. It's quite tricky.
 
Aneu amb compte amb la pregunta 4. És bastant complicada.
 
On the exam sheet, you will see four problems. You have to do three of them.
 
Al full d'examen trobareu quatre problemes, dels quals heu de fer només 3.
 
Get as far as you can in solving the problem.
 
Feu el màxim que pugueu en resoldre el problema.
 
Marks will be given for every stage in solving the problem.
 
En la resolució d'un problema, cada pas es puntua separadament.
 
You will get marks for showing how you work out the problem, not just for the answer.
 
Obtindreu punts per mostrar com resoleu el problema, no tan sols pel resultat.
 
You have to justify your answer. You won't get marks if you only give a numerical result.
 
Cal que justifiqueu les respostes. Els resultats numèrics sols no puntuen.
 
Marks will also be deducted for mistakes in the calculations.
 
Els errors de càlcul també es penalitzen.
 
The first part of the exam accounts for 40% of the total, the second and third parts 30% each.
 
La primera part de l'examen suposa un 40 % del total, i tant la segona com la tercera part, un 30 %.
 
Don't skip any of the questions. All of them count.
 
No us deixeu cap pregunta. Totes puntuen.
 
The questions are equally weighted unless otherwise stated.
 
Cada pregunta es puntua igual, tret que s'especifiqui el contrari.
B6.5Qualifications and post-exam tutorials B6.5Qualificacions i revisió
 
Your results will be out in three weeks.
 
Tindreu les notes d'aquí a tres setmanes.
 
I will give you the results during the next class.
 
Us donaré les notes la pròxima classe.
 
I will post the grades on the notice board.
 
Penjaré la llista de notes al tauler d'anuncis.
 
The answers to the exam questions will be posted on the digital campus, so you can compare them with your own.
 
L'examen resolt es penjarà al campus digital, des d'on el podreu comparar amb el vostre propi examen.
 
You can find the solutions to the exam questions on the digital campus.
 
Al campus virtual podeu trobar l'examen resolt.
 
The exams will be corrected by next week.
 
Els exàmens estaran corregits la setmana vinent.
 
I will go through the exam with you at the beginning of our next lecture.
 
Al començament de la propera classe repassarem tots plegats l'examen.
 
You can come and see me about your results on Friday, July 7.
 
Em podeu venir a veure per parlar de les vostres notes el divendres 7 de juliol.
 
You can come and see me to go through your exam at the set time.
 
Podeu venir a revisar l'examen durant l'horari de consulta.
 
Post-exam review is scheduled for June 20, between 10 and 11 in the morning.
 
La revisió d'exàmens serà el dijous dia 20 de juny, de 10 a 11 del matí.
UPC. Universitat Politècnica de Catalunya. Servei de Llengües i Terminologia.
Creative Commons