CLASS-TALK

> Section A The Lecture
> Bloc A La classe
You can listen to the sentences using Amarok or Windows Media Player.
Pots escoltar les frases amb Amarok o fer servir el Windows Media Player.
A3Interacting with students A3Interacció amb l'estudiantat
A3.1Feedback A3.1Feedback
 Checking understanding Comprovació de la comprensió
 
Is everyone OK with that?
 
Tothom hi està d'acord?
 
So far so good?
 
Fins ara, tot bé?
 
Do you understand this?
 
Ho enteneu?
 
Is everyone following the lecture?
 
Tothom segueix la classe?
 
Will you let me know if I am going too fast for you?
 
Aviseu-me si vaig massa ràpid.
 
Would you like me to repeat that for you?
 
Voleu que ho repeteixi?
 
Are you with me?
 
Em seguiu?
 Inviting questions Invitació a fer preguntes
 
Please feel free to ask questions.
 
Si us plau, pregunteu-me sempre que vulgueu.
 
Raise your hand if you have any questions.
 
Aixequeu la mà si teniu alguna pregunta.
 
I'd be happy to answer any questions.
 
Respondré les vostres preguntes amb molt de gust.
 
Don't be afraid to interrupt me if you have any questions.
 
No dubteu a interrompre'm si teniu preguntes.
 
Yes. We do have time for some final questions.
 
Sí. Encara tenim temps per a unes últimes preguntes.
A3.2Direct questions A3.2Preguntes directes
 
Does anyone know the answer to this question?
 
Algú sap la resposta a aquesta pregunta?
 
Can anyone give me an answer?
 
Algú em pot donar una resposta?
 
Can anyone answer that question?
 
Algú de vosaltres pot respondre a la pregunta?
 
Who would like to hazard a guess?
 
Algú vol proposar una resposta?
 
Can you work this out?
 
Podeu resoldre-ho?
 
Do you know what the result is?
 
En sabeu el resultat?
 
What are the exceptions to this rule?
 
Quines són les excepcions a aquesta regla?
 
Do you have any suggestions?
 
Teniu algun suggeriment?
 
Can anyone come up with the solution?
 
Algú pot trobar-ne la solució?
 
What's the explanation for this?
 
Com s'explica això?
 
What are the implications in this context?
 
Quines són les implicacions en aquest context?
 
When does this property hold?
 
Quan se satisfà aquesta propietat?
 
Why is this statement true?
 
Per què aquesta afirmació és certa?
 
How does this theory tie in with our everyday lives?
 
Què té a veure aquesta teoria amb la nostra vida quotidiana?
 
Why do we need to know this?
 
Per què ho hem de saber?
A3.3Direct answers A3.3Respostes directes
 
That's right.
 
És cert.
 
You're right.
 
Tens raó.
 
Actually, you are quite right.
 
De fet, tens tota la raó.
 
Exactly. Excellent answer.
 
Exacte. És una resposta excel·lent.
 
Both answers are correct.
 
Les dues respostes són correctes.
 
Well done. That's a good answer.
 
Molt bé. Bona resposta.
 
I'm afraid that's not the right answer.
 
Ho sento, però la resposta no és correcta.
 
Indeed, that is the crux of the matter.
 
En efecte, aquest és el quid de la qüestió.
 
That's a good point. I'm glad you brought it up.
 
Bona observació. M'alegro que l'hagis feta.
 
Good question. It's directly related to the conclusion I am heading towards.
 
Bona pregunta. De fet, està relacionada amb la conclusió a què volia arribar.
 
No, I'm afraid that's wrong.
 
No, ho sento. És incorrecte.
 
You aren't quite there yet. Keep trying.
 
No has arribat del tot a la solució. Continua.
 
It's not exactly right, but you are on the right track.
 
No és del tot correcte, però vas per bon camí.
A3.4Evasive answers A3.4Respostes evasives
 
I'm afraid you've got me there. I can't give you a precise answer.
 
Ho sento, però no ho sé. No et puc donar una resposta precisa.
 
I'm not sure. What do you think?
 
No ho tinc clar. Què n'opineu?
 
I'll get back to you later with an answer. Alright?
 
Més endavant us donaré una resposta. D'acord?
 
Yes, I see what you are saying. However, there are other factors to be considered.
 
Sí, entenc el que vols dir. Tanmateix, hi ha altres factors que cal tenir en consideració.
 
If you don't mind, I'd like to go back to what I was saying.
 
Si no us fa res, voldria tornar al tema de què us estava parlant.
 
That's an accurate observation, but I'd prefer to discuss this some other day.
 
És una observació molt encertada, però prefereixo comentar-la un altre dia.
 
I know it's difficult to accept the decision, but there is evidence to prove this.
 
Sé que és difícil acceptar la decisió, però hi ha proves que ho demostren.
 
I'm afraid I'm not the right person to answer that question.
 
Ho sento, em sembla que no sóc la persona adequada per respondre a aquesta pregunta.
 
I don't know the exact figure off the top of my head.
 
No sé la xifra exacta de memòria.
 
We'll leave that question for another day.
 
Deixem aquesta pregunta per a un altre dia.
 
That is scheduled for discussion in the next lecture.
 
Està previst parlar d'això durant la pròxima sessió.
A3.5Clarifications and self-correction A3.5Aclariments i correccions
 
When you say "the formula", do you mean Taylor's formula?
 
Quan dius "la fórmula", et refereixes a la fórmula de Taylor?
 
Can you speak up, please?
 
Pots parlar més fort, si us plau?
 
I didn't hear the question.
 
No he sentit la pregunta.
 
I'm sorry. Could you repeat that, please?
 
Ho sento, ho pots repetir, si us plau?
 
I'm not sure I understand the question. Can you put it another way?
 
Em sembla que no he entès bé la pregunta. La pots repetir d'una altra manera?
 
Sorry about that. I meant to say Theorem 5, not 4.
 
Ho sento. Volia dir el teorema 5 i no el 4.
 
Perhaps my instructions weren't clear enough.
 
Potser les meves instruccions no han estat prou clares.
 
Sorry, it's the other way round. We need to replace a with b.
 
Perdoneu. s al revs. Heu de substituir la a per la b.
 
That's not exactly what I meant.
 
Això no és exactament el que volia dir.
 
Excuse me. I need to correct that.
 
Perdoneu. Ho he de corregir.
 
What I meant was one thousand, not one hundred.
 
El que volia dir és mil, no cent.
UPC. Universitat Politècnica de Catalunya. Servei de Llengües i Terminologia.
Creative Commons