CLASS-TALK

> Section A The Lecture
> Bloc A La classe
You can listen to the sentences using Amarok or Windows Media Player.
Pots escoltar les frases amb Amarok o fer servir el Windows Media Player.
A4Using visual aids A4Suport visual
A4.1Equipment A4.1Equipament
 Using the tools Eines
 
Please look at the board.
 
Si us plau, mireu la pissarra.
 
I am going to show you a short video clip on this subject.
 
Ara us mostraré un vídeo breu sobre aquest tema.
 
Now, let's look at this slide which outlines the objectives.
 
Ara veurem una diapositiva que resumeix els objectius.
 
Right. I'll show you a slide of a diagram to illustrate this.
 
D'acord. Us ensenyaré una diapositiva amb un esquema per il·lustrar-ho.
 
This transparency outlines the process to be followed to obtain the result.
 
Aquesta transparència mostra el procés que cal seguir per obtenir el resultat.
 
If you look at the screen, you can see a computer simulation.
 
Si observeu la pantalla, podreu veure una simulació amb l'ordinador.
 
I'll show you how this works on my laptop.
 
Us mostraré com funciona això en el meu portàtil.
 Checking clarity of sound and image Funcionament
 
Could someone switch the lights off, please?
 
Algú pot apagar els llums, si us plau?
 
Can you all see the board?
 
Tothom pot veure la pissarra?
 
Can everyone in the back row see?
 
Els de l'última fila, ho veieu bé?
 
Can you all hear this clearly?
 
Tothom ho sent bé?
 
Can you read the small print?
 
Podeu llegir la lletra petita?
 
Is there a reflection on the screen?
 
La pantalla reflecteix?
 
Do want me to zoom in on any part?
 
Voleu que n'ampliï alguna part?
 
Can you read this clearly?
 
Ho podeu llegir bé?
A4.2Signposting A4.2Localització dels continguts
 
In the background, you can see a real image of the prototype.
 
Al fons podeu veure una imatge real del prototip.
 
The result is in the top right-hand corner.
 
El resultat es troba a la part superior dreta.
 
In the top half, there is a bar chart.
 
A la part superior hi ha un diagrama de barres.
 
In the lower section, you can see the formula that was used.
 
A la part inferior podeu veure la fórmula que s'ha utilitzat.
 
Over here, we have the proof.
 
Aquí tenim la demostració.
 
The main problem is here in the centre.
 
Al centre teniu el problema principal.
 
The scale of this is 1:1000.
 
L'escala és de 1:1000.
 
The letters X and Y stand for the unknown variables.
 
Les lletres X i Y representen les inc˛gnites.
 
If you follow the flow of the arrows in this diagram, you'll get to the result.
 
Si seguiu la direcció de les fletxes del diagrama, arribareu al resultat.
 
The source of the information is given at the bottom of the page.
 
A peu de pàgina s'indiquen les fonts de la informació.
 
Let's move on now and look at the next diagram.
 
Continuem i passem al diagrama següent.
 
I'd like to make a few comments about these graphs.
 
Voldria comentar aquests gràfics.
 
Let's go back to the previous transparency.
 
Tornem a la transparència anterior.
 
Now we can move on to the next slide, which illustrates Property 1.
 
Ara passarem a la diapositiva següent, que il·lustra la propietat 1.
 
It will become clearer when I show you the slide with the example.
 
Més endavant, quan us ensenyi la diapositiva que conté l'exemple, us quedarà tot més clar.
A4.3Explaining A4.3Explicació
 Describing content Continguts
 
This diagram on the transparency illustrates this cycle.
 
L'esquema de la transparència mostra aquest cicle.
 
This chart outlines the data we need.
 
Aquest gràfic presenta a grans trets les dades que necessitem.
 
These figures give us a breakdown of this year's budget.
 
Aquestes xifres són un desglossament del pressupost per a aquest any.
 
These data are not up-to-date but they will serve our purpose.
 
Aquestes dades no són actuals, però ens serveixen.
 
This figure is just over 3 million.
 
La xifra arriba a poc més de tres milions.
 Referring to sources Fonts
 
This diagram was drawn up by the University of Michigan.
 
La Universitat de Michigan va dissenyar aquest esquema.
 
The data was provided by the Central Statistics Office.
 
Aquestes dades provenen de l'Oficina Central d'Estadística.
 
This equation was tested by a well-known Russian professor.
 
Aquesta equació va ser comprovada per un professor rus molt conegut.
 
With each image, there is a reference to the source web site.
 
A cada imatge s'indica la pàgina web d'origen.
 
At the end of the presentation, I'll give you the list of references.
 
Al final de la presentació, us donaré la llista de referències.
UPC. Universitat Polit├Ęcnica de Catalunya. Servei de Lleng├╝es i Terminologia.
Creative Commons