Llistat alfabètic

S'han trobat 43 resultats.

(CA) aprenentatge permanent
sin. formació permanent
(ES) aprendizaje permanente; formación permanente
(EN) continuing education; lifelong education; lifelong learning; LLL [sigla]; permanent training
(FR) éducation et formation tout au long de la vie; éducation permanente; formation continue; formation permanente
(GA) formación ao longo da vida
Formació que un individu realitza al llarg de la seva vida en centres especialitzats, amb la finalitat de completar la formació inicial, per a reciclar-se o com a passatemps. (Font: CTERM)
Nota: En català també s'utilitzen els termes "formació continuada", "formació contínua" i "formació al llarg de la vida".
Nota: Tot i que els termes "aprenentatge permanent" i "formació permanent" són sinònims en gairebé tots els contextos, el primer posa l'èmfasi en el procés que duu a terme l'aprenent.
(CA) aprenentatge semipresencial
sin. aprenentatge mixt
(ES) aprendizaje combinado; aprendizaje mixto; aprendizaje semipresencial
(EN) blended learning
(FR) apprentissage mixte
Aprenentatge en què es combinen sessions d'aprenentatge presencial amb sessions no presencials, gràcies a la utilització d'eines multimèdia i de plataformes de teleeducació. (Font: GLOSUJI)
Nota: Tot i que el terme "aprenentatge semipresencial" s'utilitza molt, es tendeix a establir i prioritzar l'ús del terme "aprenentatge mixt", ja que l'adjectiu "semipresencial" parteix d'un plantejament tradicional d'estudis presencials.
(CA) aprenentatge significatiu m
(ES) aprendizaje significativo
(EN) meaningful learning
Nota: El terme es contraposa a l'aprenentatge memorístic.
(CA) aprenentatge virtual
(ES) aprendizaje electrónico; aprendizaje virtual
(EN) e-learning; electronic learning
(FR) apprentissage électronique; apprentissage en ligne; apprentissage virtuel
Aprenentatge que es desenvolupen amb l'ajut o la mediació de la tecnologia, especialment a través de la xarxa d'Internet, com ara l'anomenat "aprenentatge semipresencial" o "mixt" en què es combinen situacions d'aprenentatge presencial amb sessions no presencials, gràcies a la utilització d'eines multimèdia i de plataformes de teleeducació. (Font: GLOSUJI)
(CA) AQU Catalunya
sin. Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya
(ES) Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Cataluña; AQU Catalunya
(EN) AQU Catalunya; Quality Assurance Agency for the University System in Catalonia
Consorci creat el 26 d'octubre de 1996 amb l'objectiu de promoure la millora de la qualitat en el sistema universitari català mitjançant l'avaluació institucional de la qualitat, la certificació dels processos i l'acreditació de l'aprenentatge dels ensenyaments. Aquestes finalitats orienten la seva adequació a les demandes socials, als requisits de qualitat de formació universitària i a la millora contínua dels seus processos, en el marc de l'espai europeu d'educació superior. (Font: www.aqucatalunya.org)
Nota: Abans el seu nom era Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari a Catalunya.
(CA) assegurament de la qualitat
sin. garantia de la qualitat
(ES) aseguramiento de la calidad; garantía de la calidad
(EN) QA; quality assurance
(FR) assurance de la qualité
Procés de revisió planificada i sistemàtica d'una institució o programa per comprovar que es mantenen i milloren els seus nivells educatius, acadèmics i infraestructurals. (Font: GLOSIM)
(CA) assignatura
(ES) asignatura
(EN) subject
(FR) matière
Unitat d'ensenyament que serveix per organitzar o distribuir les diferents matèries en què es divideix un pla d'estudis. (Font: GLOSGENCAT)
(CA) Associació Europea d'Institucions d'Educació Superior
sin. EURASHE [sigla]
(ES) Asociación Europea de Instituciones de Educación Superior; EURASHE [sigla]
(EN) EURASHE [sigla]; European Association of Institutions in Higher Education
(FR) Association Européenne des Institutions d'Enseignement Supérieur; EURASHE [sigla]
Associació fundada a Patres (Grècia) el 1990 que té com a objectiu principal defensar els interessos professionals de les institucions d'educació superior. Entre d'altres funcions, organitza anàlisis, estudis, conferències i seminaris relacionats amb l'educació superior professional a Europa, i aconsella la Comissió Europea i el Grup de Seguiment de Bolonya amb relació a la preparació de les cimeres de ministres europeus responsables d'educació superior. (Font: GLOSUJI)
Més informació a www.eurashe.eu
(CA) Associació Europea d'Universitats
sin. EUA [sigla]
(ES) Asociación Europea de Universidades; EUA [sigla]
(EN) EUA [sigla]; European University Association
(FR) Association Universitaire Européenne; EUA [sigla]
Organisme representatiu de les universitats europees i les conferències nacionals de rectors, que compta amb membres a quaranta-cinc països europeus. Té com a missió promoure el desenvolupament d'un sistema coherent d'educació superior europea i recerca per reforçar les seves contribucions a la societat i a la qualitat de les seves activitats. (Font: GLOSUJI)
Més informació a www.eua.be
(CA) Associació Europea de Garantia de la Qualitat en l'Educació Superior
sin. ENQA [sigla]
(ES) Asociación Europea de Garantía de la Calidad en la Educación Superior; ENQA [sigla]
(EN) ENQA [sigla]; European Association for Quality Assurance in Higher Education
(FR) Association Européenne pour la Garantie de la Qualité dans l'Enseignement Supérieur; ENQA [sigla]
Associació que té com a finalitat donar a conèixer informació, experiències, bones pràctiques i nous desenvolupaments en el camp de l'avaluació de la qualitat i l'assegurament de la qualitat en l'educació superior. (Font: GLOSUJI)
Més informació a www.enqa.eu
Nota: La sigla prové del nom original de l'associació "European Network for Quality Assurance in Higher Education".
(CA) Associació Internacional de Pedagogia Universitària
sin. AIPU [sigla]
(ES) AIPU [sigla]; Asociación Internacional de Pedagogía Universitaria
(EN) AIPU [sigla]; International Association of University Pedagogy
(FR) AIPU [sigla]; Association Internationale de Pédagogie Universitaire
Associació creada el 1980 per afavorir el desenvolupament de la pedagogia universitària des d'una perspectiva de col·laboració internacional, que agrupa els països en tres zones geogràfiques: Àfrica, Amèrica (Nord, Centre i Sud) i Europa. També organitza nombrosos esdeveniments i publica la revista "Res academica", centrada en l'àmbit de l'educació superior. (Font: GLOSUJI)
(CA) auditoria
(ES) auditoría
(EN) audit
(FR) audit
Examen metòdic i independent a què es sotmet una institució, una unitat o un programa per determinar si la qualitat de les seves activitats, els seus enfocaments i els seus resultats compleix les disposicions prèviament establertes i si aquestes disposicions estan implantades de forma efectiva o són adequades per assolir els objectius fixats. (Font: GLOSUJI)
(CA) autoavaluació institucional
(ES) autoevaluación institucional
(EN) institutional self-assessment
(FR) autoévaluation institutionelle
Procés de reflexió i avaluació d'una unitat institucional dut a terme per un comitè format per membres de la mencionada unitat que emet un informe d'autoavaluació en què es descriu i es valora la situació de la unitat respecte dels criteris establerts com a estàndards de qualitat, i es proposen plans de millora. (Font: GLOSUJI)
(CA) autonomia universitària
(ES) autonomía universitaria
(EN) university autonomy
(FR) autonomie universitaire
Capacitat que té una institució universitària de gestionar la seva organització i administració, de manera que pot elaborar normatives internes, triar els seus òrgans de govern i representació, crear estructures de recerca i docència pròpies, elaborar plans d'estudis i recerca, seleccionar, formar i promoure el seu personal, establir normes d'accés i de permanència per a l'estudiantat, expedir títols oficials i propis, elaborar els seus pressupostos i gestionar els seus béns, i establir les seves relacions de llocs de treball i les relacions amb altres institucions. A l'Estat espanyol, la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, recull en l'article 2 els fonaments d'autonomia universitària, el principi bàsic dels quals és la llibertat acadèmica, que es manifesta en la llibertat de càtedra, de recerca i d'estudi. L'autonomia universitària exigeix i fa possible que el personal docent, el personal investigador i l'estudiantat compleixin amb les seves responsabilitats per satisfer les necessitats educatives, científiques i professionals de la societat, com també que les universitats retin comptes a la societat de l'ús dels mitjans i recursos propis. La Llei orgànica 4/2007, de 12 d'abril, per la qual es modifica la Llei orgànica 6/2001, reafirma la voluntat de potenciar l'autonomia de les universitats i considera que aquesta és la principal característica de les universitats per respondre amb flexibilitat i rapidesa a les noves necessitats. (Font: GLOSUJI)
Nota: De vegades, en aquest context també es parla d'"autonomia institucional" ("institutional autonomy") per referir-se a l'"autonomia universitària".
(CA) avaluació
(ES) evaluación
(EN) assessment; evaluation
(FR) évaluation
Conjunt de treball escrit, treball oral i tests pràctics, així com projectes i altres treballs, que s'utilitza per valorar el progrés d'un estudiant en un curs, assignatura o mòdul. Hi ha diferents tipus d'avaluació, com l'avaluació formativa, l'avaluació continuada, etc. (Font: GLOSUdG)
Nota: Tot i que en anglès "evaluation" i "assessment" són sinònims, quan es refereix a l'avaluació de l'alumnat, generalment s'utilitza "assessment".
(CA) avaluació
(ES) evaluación
(EN) assessment; evaluation
(FR) évaluation
Procés general d'anàlisi crítica i sistemàtica per obtenir valoracions o recomanacions sobre la qualitat d'una institució, unitat o programa d'educació superior. L'avaluació pot fer-se per mitjà de procediments interns o externs. Segons les normes ISO, amb aquest procés es realitza el diagnòstic d'una unitat i es determinen els seus punts forts i febles i les propostes de millora de cadascun dels processos que intervenen en el seu funcionament, en allò que fa referència a la gestió de la qualitat. (Font: GLOSIM; GLOSUJI)
(CA) avaluació contínua
sin. avaluació continuada
(ES) evaluación continua
(EN) continuous assessment; continuous evaluation; permanent assessment
(FR) CC; contrôle continu
Valoració del procés d'aprenentatge de l'estudiantat a partir del seguiment continuat del treball que realitza i dels coneixements que adquireix, amb la qual cosa es poden introduir immediatament les modificacions necessàries per optimitzar el procés i millorar-ne els resultats. (Font: GLOSUJI)
(CA) avaluació continuada
sin. avaluació contínua
(ES) evaluación continua
(EN) continuous assessment; continuous evaluation; permanent assessment
(FR) CC; contrôle continu
Valoració del procés d'aprenentatge de l'estudiantat a partir del seguiment continuat del treball que realitza i dels coneixements que adquireix, amb la qual cosa es poden introduir immediatament les modificacions necessàries per optimitzar el procés i millorar-ne els resultats. (Font: GLOSUJI)
(CA) avaluació d'experts
sin. revisió d'experts
(ES) evaluación por los iguales; revisión paritaria; revisión por pares
(EN) peer review
(FR) évaluation collégiale; évaluation par les pairs
Revisió i avaluació externa de la qualitat i l'efectivitat dels programes acadèmics d'una institució, el seu professorat i la seva estructura, així com d'articles i producció científica, que porten a terme un equip d'avaluadors externs especialitzats en el camp que es revisa i grans coneixedors de l'educació superior en general. Aquestes avaluacions poden tenir com a base tant les normes fixades per les organitzacions acreditadores com d'altres normatives de qualitat més generals. (Font: GLOSIM)
(CA) avaluació externa
(ES) evaluación externa
(EN) external assessment; external evaluation
(FR) évaluation externe
Avaluació metòdica i independent que es fa per determinar si les activitats i els resultats relatius a la qualitat de la institució, unitat o programa d'educació superior que sol·licita ser avaluat compleixen les disposicions prèviament establertes i si aquestes disposicions estan implantades de forma efectiva i són adequades per assolir els objectius fixats. Les tasques que s'han de desenvolupar inclouen la detecció dels punts forts i dèbils de la unitat amb relació a les normes i/o plans de qualitat establerts prèviament, les propostes de millora que s'haurien d'implantar i la valoració del procés i l'informe d'autoavaluació. (Font: GLOSUJI)