Llistat alfabètic

S'han trobat 37 resultats.

(ES) aprendizaje electrónico
sin. aprendizaje virtual
(CA) aprenentatge virtual
(EN) e-learning; electronic learning
(FR) apprentissage électronique; apprentissage en ligne; apprentissage virtuel
Aprenentatge que es desenvolupen amb l'ajut o la mediació de la tecnologia, especialment a través de la xarxa d'Internet, com ara l'anomenat "aprenentatge semipresencial" o "mixt" en què es combinen situacions d'aprenentatge presencial amb sessions no presencials, gràcies a la utilització d'eines multimèdia i de plataformes de teleeducació. (Font: GLOSUJI)
(ES) aprendizaje mixto
sin. aprendizaje combinado; aprendizaje semipresencial
(CA) aprenentatge mixt; aprenentatge semipresencial
(EN) blended learning
(FR) apprentissage mixte
Aprenentatge en què es combinen sessions d'aprenentatge presencial amb sessions no presencials, gràcies a la utilització d'eines multimèdia i de plataformes de teleeducació. (Font: GLOSUJI)
Nota: Tot i que el terme "aprenentatge semipresencial" s'utilitza molt, es tendeix a establir i prioritzar l'ús del terme "aprenentatge mixt", ja que l'adjectiu "semipresencial" parteix d'un plantejament tradicional d'estudis presencials.
(ES) aprendizaje permanente
sin. formación permanente
(CA) aprenentatge permanent; formació permanent
(EN) continuing education; lifelong education; lifelong learning; LLL [sigla]; permanent training
(FR) éducation et formation tout au long de la vie; éducation permanente; formation continue; formation permanente
(GA) formación ao longo da vida
Formació que un individu realitza al llarg de la seva vida en centres especialitzats, amb la finalitat de completar la formació inicial, per a reciclar-se o com a passatemps. (Font: CTERM)
Nota: En català també s'utilitzen els termes "formació continuada", "formació contínua" i "formació al llarg de la vida".
Nota: Tot i que els termes "aprenentatge permanent" i "formació permanent" són sinònims en gairebé tots els contextos, el primer posa l'èmfasi en el procés que duu a terme l'aprenent.
(ES) aprendizaje semipresencial
sin. aprendizaje combinado; aprendizaje mixto
(CA) aprenentatge mixt; aprenentatge semipresencial
(EN) blended learning
(FR) apprentissage mixte
Aprenentatge en què es combinen sessions d'aprenentatge presencial amb sessions no presencials, gràcies a la utilització d'eines multimèdia i de plataformes de teleeducació. (Font: GLOSUJI)
Nota: Tot i que el terme "aprenentatge semipresencial" s'utilitza molt, es tendeix a establir i prioritzar l'ús del terme "aprenentatge mixt", ja que l'adjectiu "semipresencial" parteix d'un plantejament tradicional d'estudis presencials.
(ES) aprendizaje significativo
(CA) aprenentatge significatiu m
(EN) meaningful learning
Nota: El terme es contraposa a l'aprenentatge memorístic.
(ES) aprendizaje virtual
sin. aprendizaje electrónico
(CA) aprenentatge virtual
(EN) e-learning; electronic learning
(FR) apprentissage électronique; apprentissage en ligne; apprentissage virtuel
Aprenentatge que es desenvolupen amb l'ajut o la mediació de la tecnologia, especialment a través de la xarxa d'Internet, com ara l'anomenat "aprenentatge semipresencial" o "mixt" en què es combinen situacions d'aprenentatge presencial amb sessions no presencials, gràcies a la utilització d'eines multimèdia i de plataformes de teleeducació. (Font: GLOSUJI)
(ES) AQU Catalunya
sin. Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Cataluña
(CA) Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya; AQU Catalunya
(EN) AQU Catalunya; Quality Assurance Agency for the University System in Catalonia
Consorci creat el 26 d'octubre de 1996 amb l'objectiu de promoure la millora de la qualitat en el sistema universitari català mitjançant l'avaluació institucional de la qualitat, la certificació dels processos i l'acreditació de l'aprenentatge dels ensenyaments. Aquestes finalitats orienten la seva adequació a les demandes socials, als requisits de qualitat de formació universitària i a la millora contínua dels seus processos, en el marc de l'espai europeu d'educació superior. (Font: www.aqucatalunya.org)
Nota: Abans el seu nom era Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari a Catalunya.
(ES) armonización
(CA) harmonització
(EN) tuning
(FR) harmonisation
En el cas del projecte Tuning, aproximació de les estructures de l'educació universitària superior fins a obtenir una harmonia europea, diversa, dinàmica i estructurada. (Font: GLOSUdG)
(ES) aseguramiento de la calidad
sin. garantía de la calidad
(CA) assegurament de la qualitat; garantia de la qualitat
(EN) QA; quality assurance
(FR) assurance de la qualité
Procés de revisió planificada i sistemàtica d'una institució o programa per comprovar que es mantenen i milloren els seus nivells educatius, acadèmics i infraestructurals. (Font: GLOSIM)
(ES) asignatura
(CA) assignatura
(EN) subject
(FR) matière
Unitat d'ensenyament que serveix per organitzar o distribuir les diferents matèries en què es divideix un pla d'estudis. (Font: GLOSGENCAT)
(ES) Asociación Europea de Garantía de la Calidad en la Educación Superior
sin. ENQA [sigla]
(CA) Associació Europea de Garantia de la Qualitat en l'Educació Superior; ENQA [sigla]
(EN) ENQA [sigla]; European Association for Quality Assurance in Higher Education
(FR) Association Européenne pour la Garantie de la Qualité dans l'Enseignement Supérieur; ENQA [sigla]
Associació que té com a finalitat donar a conèixer informació, experiències, bones pràctiques i nous desenvolupaments en el camp de l'avaluació de la qualitat i l'assegurament de la qualitat en l'educació superior. (Font: GLOSUJI)
Més informació a www.enqa.eu
Nota: La sigla prové del nom original de l'associació "European Network for Quality Assurance in Higher Education".
(ES) Asociación Europea de Instituciones de Educación Superior
sin. EURASHE [sigla]
(CA) Associació Europea d'Institucions d'Educació Superior; EURASHE [sigla]
(EN) EURASHE [sigla]; European Association of Institutions in Higher Education
(FR) Association Européenne des Institutions d'Enseignement Supérieur; EURASHE [sigla]
Associació fundada a Patres (Grècia) el 1990 que té com a objectiu principal defensar els interessos professionals de les institucions d'educació superior. Entre d'altres funcions, organitza anàlisis, estudis, conferències i seminaris relacionats amb l'educació superior professional a Europa, i aconsella la Comissió Europea i el Grup de Seguiment de Bolonya amb relació a la preparació de les cimeres de ministres europeus responsables d'educació superior. (Font: GLOSUJI)
Més informació a www.eurashe.eu
(ES) Asociación Europea de Universidades
sin. EUA [sigla]
(CA) Associació Europea d'Universitats; EUA [sigla]
(EN) EUA [sigla]; European University Association
(FR) Association Universitaire Européenne; EUA [sigla]
Organisme representatiu de les universitats europees i les conferències nacionals de rectors, que compta amb membres a quaranta-cinc països europeus. Té com a missió promoure el desenvolupament d'un sistema coherent d'educació superior europea i recerca per reforçar les seves contribucions a la societat i a la qualitat de les seves activitats. (Font: GLOSUJI)
Més informació a www.eua.be
(ES) Asociación Internacional de Pedagogía Universitaria
sin. AIPU [sigla]
(CA) AIPU [sigla]; Associació Internacional de Pedagogia Universitària
(EN) AIPU [sigla]; International Association of University Pedagogy
(FR) AIPU [sigla]; Association Internationale de Pédagogie Universitaire
Associació creada el 1980 per afavorir el desenvolupament de la pedagogia universitària des d'una perspectiva de col·laboració internacional, que agrupa els països en tres zones geogràfiques: Àfrica, Amèrica (Nord, Centre i Sud) i Europa. També organitza nombrosos esdeveniments i publica la revista "Res academica", centrada en l'àmbit de l'educació superior. (Font: GLOSUJI)
(ES) auditoría
(CA) auditoria
(EN) audit
(FR) audit
Examen metòdic i independent a què es sotmet una institució, una unitat o un programa per determinar si la qualitat de les seves activitats, els seus enfocaments i els seus resultats compleix les disposicions prèviament establertes i si aquestes disposicions estan implantades de forma efectiva o són adequades per assolir els objectius fixats. (Font: GLOSUJI)
(ES) autoevaluación institucional
(CA) autoavaluació institucional
(EN) institutional self-assessment
(FR) autoévaluation institutionelle
Procés de reflexió i avaluació d'una unitat institucional dut a terme per un comitè format per membres de la mencionada unitat que emet un informe d'autoavaluació en què es descriu i es valora la situació de la unitat respecte dels criteris establerts com a estàndards de qualitat, i es proposen plans de millora. (Font: GLOSUJI)
(ES) autonomía universitaria
(CA) autonomia universitària
(EN) university autonomy
(FR) autonomie universitaire
Capacitat que té una institució universitària de gestionar la seva organització i administració, de manera que pot elaborar normatives internes, triar els seus òrgans de govern i representació, crear estructures de recerca i docència pròpies, elaborar plans d'estudis i recerca, seleccionar, formar i promoure el seu personal, establir normes d'accés i de permanència per a l'estudiantat, expedir títols oficials i propis, elaborar els seus pressupostos i gestionar els seus béns, i establir les seves relacions de llocs de treball i les relacions amb altres institucions. A l'Estat espanyol, la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, recull en l'article 2 els fonaments d'autonomia universitària, el principi bàsic dels quals és la llibertat acadèmica, que es manifesta en la llibertat de càtedra, de recerca i d'estudi. L'autonomia universitària exigeix i fa possible que el personal docent, el personal investigador i l'estudiantat compleixin amb les seves responsabilitats per satisfer les necessitats educatives, científiques i professionals de la societat, com també que les universitats retin comptes a la societat de l'ús dels mitjans i recursos propis. La Llei orgànica 4/2007, de 12 d'abril, per la qual es modifica la Llei orgànica 6/2001, reafirma la voluntat de potenciar l'autonomia de les universitats i considera que aquesta és la principal característica de les universitats per respondre amb flexibilitat i rapidesa a les noves necessitats. (Font: GLOSUJI)
Nota: De vegades, en aquest context també es parla d'"autonomia institucional" ("institutional autonomy") per referir-se a l'"autonomia universitària".